Middle|Right Green

บัตร K Online Debit Card

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ช้อปออนไลน์ ไม่ง้อบัตร
​แค่มีบัญชีกสิกรไทย

สมัครง่าย เริ่มช้อปได้เลย​​

 
HtmlBlock
11
 
 
 

สมัครเลย แค่มีบัญชีออมทรัพย์

เตรียมตัวพบการสมัครรูปแบบใหม่


 
Middle|Left
 
None
12
 
 
 

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ทั้งแรกเข้าและรายปี

​​​
 
Middle|Right
 
HtmlBlock
13
 
 
 

เริ่มช้อปได้ภายใน 24 ชั่วโมง
ไม่ต้องรออนุมัตินาน

ธนาคารจะออกหมายเลขบัตร 16 หลัก หมายเลข CVV และเดือน / ปีที่หมดอายุให้ โดยแจ้งไว้ใน K-Cyber ​​ให้คุณนำไปใช้ช้อปออนไลน์ได้ทันที

 
Middle|Left
 
​​​

เงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อตกลงนี้ใช้ระหว่าง บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งต่อไป นี้เรียกว่า "ธนาคาร" กับ ผู้ที่ธนาคารอนุมัติให้เป็นสมาชิก K-Web Shopping Card ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ใช้บริการ" โดยผู้ใช้บริการยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ K-Web Shopping Card ทุกประการ ดังนี้

 1. K-Web Shopping Card คือบริการทางการเงินที่ธนาคารเป็นผู้ออกหมายเลขบัตร และหมายเลขต่อท้ายหมายเลขบัตรหมายเลข CVV (CVV number) หมายถึงหมายเลข Card Verification Value ซึ่งได้แก่หมายเลขลับจำนวน 3 ตัว สุดท้ายที่ปรากฏ บนช่องลายมือชื่อบน K-Web Shopping Card เพื่อใช้ยืนยันว่า ผู้ใช้บริการเป็นสมาชิก K-Web Shopping Card ที่แท้จริง ในช่วงที่กำลังทำธุรกรรมทางการเงินใด ๆ บนอินเทอร์เน็ตอยู่ ทั้งนี้ จะไม่มีการแสดงบัตรในระหว่างการทำธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวแต่อย่างใด พร้อมแสดงวันหมดอายุ ให้แก่ผู้ใช้บริการสำหรับทำธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าและบริการในร้านค้าบนอินเทอร์เน็ต โดย เฉพาะผู้ใช้บริการเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ทราบหมายเลขบัตร วันหมดอายุ และหมายเลข CVV ของ K-Web Shopping Card ซึ่งผู้ใช้บริการจะ ต้องระมัดระวังเก็บรักษาหมายเลขบัตร วันหมดอายุ และหมายเลข CVV เป็นความลับ โดยจะต้องไม่แจ้งให้ผู้อื่นทราบ และ / หรือยินยอมให้ผู้อื่นนำไปใช้โดยเด็ดขาด ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการยินยอมผูกพันตนเองโดยให้ถือว่าหมายเลขบัตร วันหมดอายุ และหมายเลข CVV เป็นสิ่งใช้แทนเครื่องหมายเฉพาะประจำตัวของผู้ใช้บริการ
 2. ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราและกำหนดเวลาที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะแจ้งยกเลิกการเป็นสมาชิก K-Web Shopping Card ให้ธนาคารทราบ หรือจนกว่าธนาคารจะยกเลิกการเป็นสมาชิก K-Web Shopping Card ของผู้ใช้บริการ โดยตกลงยินยอมให้ธนาคารเรียกเก็บเมื่อครบรอบปี หรือภายในเดือนที่จะครบรอบปีในการเป็นสมาชิก K-Web Shopping Card ด้วยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการที่ได้ระบุไว้กับธนาคาร และผู้ใช้บริการจะนำเงินเข้าบัญชีไว้ก่อนเวลาที่ธนาคารกำหนด เพื่อให้ธนาคารสามารถดำเนินการหักเงินจากบัญชีตามข้อตกลงนี้ได้ ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า หากธนาคารไม่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมรายปีได้ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการ K-Web Shopping Card ได้
 3. ธนาคารสงวนสิทธิในการเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการใช้บริการ K-Web Shopping Card ตามอัตราที่กำหนดเมื่อใดก็ได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการยินยอมให้ธนาคารหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการที่ระบุไว้กับธนาคารได้ทันที ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบการหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้จากบัญชีเงินฝากดังกล่าว
 4. การสั่งซื้อสินค้าที่เกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ต โดยผ่านบริการ K-Web Shopping Card จนสำเร็จ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยผู้ใช้บริการเอง หรือเป็นการกระทำโดยบุคคลอื่นไม่ว่าจะโดยการทุจริตหรือไม่ก็ตาม หากได้กระทำไปโดยการใช้หมายเลขบัตรของผู้ใช้บริการที่ธนาคารออกให้แล้ว ให้ถือว่าเป็นการสั่งซื้อสินค้าที่ถูกต้องสมบูรณ์ ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมรับผิดชอบทุกประการ และหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ธนาคารไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบแต่ประการใดทั้งสิ้น
 5. เพื่อเป็นการชำระค่าสินค้าและ / หรือบริการให้กับผู้ขายสินค้าที่ผู้ใช้บริการได้สั่งซื้อผ่านบริการ K-Web Shopping Card ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารตัดเงินในบัญชีเงินฝากที่ผู้ใช้บริการได้ระบุไว้กับธนาคารเท่ากับจำนวนเงินที่ผู้ใช้บริการได้ชำระค่าสินค้าและ / หรือบริการ ให้กับร้านค้า อนึ่ง ธนาคารจะทำการแจ้งข้อมูลการหักบัญชีดังกล่าวให้ผู้ใช้บริการทราบตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารไม่จำเป็นต้องทำหลักฐานการหักบัญชีและ / หรือเอกสารอื่นใดให้กับผู้ใช้บริการอีก เนื่องจากผู้ใช้บริการสามารถทราบรายการซื้อสินค้าดังกล่าวได้จากการใช้สมุดบัญชีเงินฝากทำรายการปรับยอดบัญชี และ / หรือ Statement หรือใบรับหรือใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายสินค้า ดังนั้น หากผู้ใช้บริการพบว่ามีรายการไม่ถูกต้อง จะต้องทักท้วงให้ธนาคารทราบภายใน 10 วันทำการนับแต่วันได้รับใบแจ้งรายการใช้บริการ K-Web Shopping Card จาก K-Cyber หรือนับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งรายการใช้บริการ K-Web Shopping Card จากธนาคาร แล้วแต่กรณี
 6. อย่างไรก็ตาม ธนาคารจะไม่ตัดสิทธิผู้ใช้บริการในภายหลัง ถ้าผู้ใช้บริการสามารถพิสูจน์ได้ว่า ค่าใช้จ่ายในใบแจ้งรายการใช้บริการ K-Web Shopping Card ไม่ถูกต้อง และไม่ได้เป็นความผิดหรือบกพร่องของผู้ใช้บริการ แต่ต้องทักท้วงภายในระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งรายการใช้บริการ K-Web Shopping Card จาก K-Cyber หรือนับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งรายการใช้บริการ K-Web Shopping Card จากธนาคารแล้วแต่กรณี
 7. ธนาคารไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ หากร้านค้าสมาชิกใด ๆ ของธนาคารไม่ยอมรับบริการชำระค่าสินค้า / บริการ ผ่าน K-Web Shopping Card หรือไม่ยอมให้ผู้ใช้บริการใช้บริการ K-Web Shopping Card ณ สถานประกอบการนั้น ๆ
 8. ผู้ใช้บริการมีสิทธิบอกเลิกการใช้บริการ K-Web Shopping Card เมื่อใดก็ได้ โดยสามารถแจ้งการยกเลิกการใช้บริการ K-Web Shopping Card กับธนาคารโดยผ่านทางอินเทอร์เน็ต และ / หรือโดยวิธีอื่นที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารขอสงวนสิทธิในการตัดบัญชีเงินฝากจากรายการชำระค่าสินค้าด้วย K-Web Shopping Card ของผู้ใช้บริการที่เกิดขึ้นก่อนการแจ้งยกเลิกการใช้บริการตามกำหนดระยะเวลาการตัดบัญชีที่ธนาคารกำหนดไว้ และผู้ใช้บริการมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมที่ผู้ใช้บริการชำระแก่ธนาคารแล้ว โดยคำนวณคืนตามส่วนของเดือนที่ยังไม่ได้ใช้บริการ เศษของเดือนไม่นับเป็นเดือน โดยธนาคารจะคืนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ผู้ใช้บริการมีอยู่กับธนาคาร
 9. หากมีผู้อื่นล่วงรู้ และ / หรือลักลอบใช้บริการ โดยหมายเลขบัตรของผู้ใช้บริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ใช้บริการจะต้องรีบแจ้งการอายัด และ / หรือยกเลิกการใช้บริการ K-Web Shopping Card ให้กับธนาคารผ่านทางอินเทอร์เน็ต และ / หรือโดยวิธีการอื่นที่ธนาคารกำหนดทันที เพื่อที่ธนาคารจะได้ยกเลิกการใช้บริการ K-Web Shopping Card ซึ่งในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งยกเลิกการใช้บริการ K-Web Shopping Card ให้ธนาคารทราบตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ใช้บริการไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากการใช้บริการ K-Web Shopping Card ภายหลังจากการแจ้ง ทั้งนี้ เว้นแต่รายการที่เกิดขึ้นหลังแจ้งให้ธนาคารทราบแล้วไม่เกิน 5 นาที หรือหากธนาคารตรวจสอบ / พิสูจน์ได้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ K-Web Shopping Card ดังกล่าว เกิดจากการกระทำของผู้ใช้บริการ หรือผู้ใช้บริการได้มีส่วนรู้เห็นด้วย หรือผู้ใช้บริการประมาทเลินเล่อ ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบหมดทั้งจำนวนทั้งสิ้น
 10. K-Web Shopping Card เป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร ธนาคารมีสิทธิระงับการใช้บริการ เพิกถอนการใช้บริการ หรือปฏิเสธการใช้บริการ ในกรณีดังต่อไปนี้
  1. ผู้ใช้บริการโอนหรือให้ผู้อื่นใช้บริการแทน
  2. เงินในบัญชีไม่พอชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้แก่ธนาคารได้
  3. หากธนาคารพิสูจน์ได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริต
  4. ผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามข้อตกลงนี้ หรือธนาคารทราบว่าผู้ใช้บริการถูกดำเนินคดีทางแพ่ง หรือ คดีอาญา หรือคดีล้มละลาย หรือเป็นบุคคลที่ราชการหรือหน่วยงานของรัฐมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัด ทรัพย์สิน หรือมีเหตุสงสัยว่าได้กระทำทุจริต หรือกระทำผิดใด ๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับธนาคาร
  5. เมื่อผู้ใช้บริการเสียชีวิต
  6. ในกรณีที่ธนาคารสงสัยว่าการใช้บริการ K-Web Shopping Card จะถูกผู้อื่นนำไปใช้โดยทุจริต ธนาคารจะยกเลิกการใช้บริการ K-Web Shopping Card ทันที เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ และแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ
 11. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ธนาคารมีอำนาจหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการเพื่อชดใช้เงินตามจำนวนเงินทั้งหมดที่เกิดจากการใช้บริการ K-Web Shopping Card ซึ่งรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามกฎหมาย ค่าทนายความ ตามอัตราที่ธนาคารตกลงว่าจ้างทนายความ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตามที่ธนาคารได้จ่ายไปจริง
 12. ผู้ใช้บริการตกลงว่า นอกเหนือจากการให้บริการตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้แล้ว หากภายหน้าธนาคารให้บริการอื่นใดแก่ผู้ใช้บริการอีก และผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการนั้น ๆ แล้ว ผู้ใช้บริการตกลงว่าไม่จำต้องทำหลักฐานใดไว้ให้แก่ธนาคารอีก และผู้ใช้บริการตกลงยินยอมผูกพันรับผิดชอบในการทำรายการดังกล่าวทุกประการ
 13. ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารติดต่อสอบถาม หรือเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และ / หรือข้อมูล / ข้อเท็จจริงของผู้ใช้บริการเพื่อประโยชน์ในการที่ผู้ใช้บริการขอรับ และ / หรือได้รับสินเชื่อ และ / หรือใช้บริการต่าง ๆ จากธนาคาร และ / หรือสถาบันการเงิน ตลอดจนนิติบุคคลอื่นใดตามที่ธนาคารเห็นสมควร ผู้ใช้บริการจะไม่ยกเลิกเพิกถอนความยินยอมนี้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากธนาคาร และการให้ความยินยอมนี้มีอยู่ตลอดไป แม้จะได้ยกเลิกการใช้บริการกับธนาคารแล้วก็ตาม
 14. ธนาคารสงวนสิทธิที่จะยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ K-Web Shopping Card หรือข้อสัญญาใด ๆ เกี่ยวกับการใช้บริการ อัตราค่าธรรมเนียม อัตราค่าบริการต่าง ๆ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน เว้นแต่ในกรณีที่เร่งด่วน ธนาคารจะแจ้งยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน หรือประกาศให้ทราบทางหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่แพร่หลายในประเทศล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน และธนาคารจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ใช้บริการทราบอีกครั้งหนึ่ง หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกำหนด ในกรณีที่ธนาคารได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการดังกล่าวที่กำหนดไว้ข้างต้นแล้วให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้รับทราบ และยินยอมด้วยกับการยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมนั้นแล้ว
 15. ภายหลังจากการหักเงินจากและ / หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการ และ / หรือบุคคลซึ่งผู้ใช้บริการระบุเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะแสดงหลักฐานการโอนเงินให้กับผู้ใช้บริการ
 16. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการพบข้อผิดพลาดจากการดำเนินการ หรือในกรณีที่มีเหตุที่ต้องระงับการดำเนินการภายใต้บริการนี้ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อธนาคารได้ที่ K-Contact Center โทรศัพท์หมายเลข 02-888-8888

  เมื่อธนาคารได้รับแจ้งการระงับการดำเนินการจากผู้ใช้บริการตามช่องทางดังกล่าว ธนาคารตกลงดำเนินการระงับการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ธนาคารได้แจ้งแก่ผู้ใช้บริการนั้น โดยผู้ใช้บริการยังคงเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ และรายการธุรกรรมที่ได้เกิดขึ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่ธนาคารจะมีการระงับการดำเนินการตามที่ได้รับแจ้งดังกล่าว โดยผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลเรื่อง วัน เวลา ผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวนเงิน และลักษณะธุรกรรม หรือข้อมูลอื่นใดตามที่ธนาคารจะร้องขอและธนาคารจะทำการสอบสวน และแก้ไขข้อผิดพลาด (หากมี) (โดยยึดหลักเกณฑ์ของทางราชการ และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือบริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นหลัก) ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นไปตามรายละเอียดดังกล่าว ยกเว้น กรณีมีการทักท้วง หรือ ปฏิเสธการทำรายการที่ธนาคารยังไม่ได้รับผลการสอบสวนตามกฎระเบียบที่ บริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กำหนด ทั้งนี้ธนาคารจะแจ้งผลการสอบสวนให้ผู้ใช้บริการทราบภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันทราบผลการสอบสวน และธนาคารขอสงวนสิทธิในการเพิกเฉยต่อคำร้องขอใด ๆ ที่ขัดต่อข้อกำหนด / หลักเกณฑ์ของทางราชการ และ / หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ / หรือบริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นอกจากนั้น ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดที่ธนาคารจะต้องชดใช้เงินแก่ผู้ใช้บริการ ธนาคารจะโอนเงินที่ผิดพลาดเข้าบัญชีผู้ใช้บริการภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันที่ธนาคารตรวจพบข้อผิดพลาด

 17. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการให้บริการ และดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนช่องทางการให้บริการต่าง ๆ ที่ธนาคารจัดทำขึ้นเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ธนาคารตกลงรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการในความเสียหาย สืบเนื่องจากบริการนี้ในกรณีที่ธนาคารมิได้ปฏิบัติตามข้อตกลงในการให้บริการ เว้นแต่การไม่ปฏิบัตินั้นเกิดจาก
  1. กรณีที่ผู้ใช้บริการมีเงินในบัญชีไม่พอ
  2. กรณีไม่มีหรือถูกระงับการใช้วงเงินสินเชื่อกับธนาคาร
  3. กรณีโอนเงินและ / หรือชำระเงินมีผลทำให้ยอดเงินในบัญชีเกินกว่าวงเงินสินเชื่อที่ตกลงกับธนาคาร
  4. กรณีอยู่ระหว่างการดำเนินทางกฎหมาย
  5. กรณีธนาคารได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงความขัดข้องของการโอนเงินและ / หรือชำระเงินก่อนหรือในขณะทำการโอนเงินและ / หรือชำระเงินอยู่แล้ว
  6. กรณีผู้ใช้บริการใส่ข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องตามข้อกำหนดของธนาคารและได้มีการกดยืนยันการโอนเงินและ / หรือชำระเงิน
  7. กรณีผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือข้อตกลงกับธนาคาร และ / หรือเหตุสุดวิสัยอื่นใด
  8. กรณีธนาคารไม่ปฏิบัติตามคำสั่งระงับการดำเนินการที่ได้รับแจ้งจากผู้ใช้บริการตามวิธีการและเงื่อนไขของข้อตกลง
  9. กรณีรายการที่เกิดขึ้นโดยมิชอบอันมิใช่เกิดจากความผิดของผู้ใช้บริการ
 18. ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการ K-Web Shopping Card นี้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
​​​HtmlBlock
14
 

ช้อปออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย

 

กำหนดวงเงินได้เอง

ควบคุมการใช้จ่ายได้ตามต้องการ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท / วัน

 

แจ้งทุกการใช้จ่ายผ่าน SMS

แจ้งทันทีเมื่อใช้จ่าย ไม่เสียค่าบริการ

 

ใส่รหัสผ่านทุกครั้ง

ด้วย ​Verified by Visa​

 

ตรวจสอบการใช้จ่ายย้อนหลัง

ผ่านทาง K-Cyber
ได้ทุกเวลา

 
 
 
HtmlBlock
21
 

บริการเสริม

สะดวก ปลอดภัย สบายใจกว่า​

 

​บริการ K-mAlert

รูดปุ๊บ รู้ปั๊บทุกยอดการจ่าย รู้ไวผ่าน SMS​​​

สมัครที่ตู้เอทีเอ็มใกล้คุณ

 

บริการ K-eMail Statement

รวดเร็ว ปลอดภัย

อัพเดททุกการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต ส่งตรงถึงอีเมลคุณ

ช่องทางการสมัคร 
 
 
None
15
 
 

สมัครผ่านตู้เอทีเอ็ม

 
 
 
HtmlBlock
51
 

คำถามที่พบบ่อย

ถ้าสมัครมาแล้วไม่ได้ใช้เลย จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไหม ?

ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม​​​

 
 
 
InvisibleSectionName
10
 

จุดเด่น

 
 
 
InvisibleSectionName
20
 

บริการเสริม

 
 
 
None
30
 
บริการเสริม
 
 
 
InvisibleSectionName
40
 
ช่องทางการสมัคร

 
 
 
InvisibleSectionName
50
 
คำถามที่พบบ่อย
 
 
 
HtmlBlock
41
 
kbank branch

ส​มัครผ่านสาขา
เราพร้อมให้คำแนะนำ
ที่ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา

ค้นหาสาขา
 
 
 
None
 
 
 
 
 
None
 
 
 
 
 
None
 
 
 
 
 
None
 
 
 
 
 
None
 
 
 
 
 
None
 
 
 
 
 
None
 
 
 
 
 
None
 
 
 
 
 
None