Sign In

KBank Private Banking
02-8888811

Seminar

หุ้นนอกตลาดทั่วโลก ทางเลือกการลงทุนสู้ความผันผวน

04 October 2022

โรงแรม Waldorf Astoria

​KBank Private Banking  ร่วมกับ Lombard Odier จัดงานสัมมนาหัวข้อ หุ้นนอกตลาดทั่วโลก ทางเลือกการลงทุนสู้ความผันผวน เพื่อชี้โอกาสการลงทุนใน “หุ้นนอกตลาดทั่วโลก (Global Private Equity) สินทรัพย์ทางเลือกที่จะช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้พอร์ตลงทุนท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนและความผันผวนของตลาดทุน พร้อมแนะนำ กองทุนหุ้นนอกตลาดทั่วโลก (K-GPE22B-UI) ที่เน้นลงทุนในบริษัทนอกตลาดทั่วโลกที่มีศักยภาพสูงที่กระจายลงทุนในหลากหลายภูมิภาค-ช่วงอายุ-อุตสาหกรรม​

Recommended Content

Non-Capital Market Solutions

Recommended Content

Investment Advisory