Sign In

KBank Private Banking
02-8888811

Seminar

Rethink Sustainability: A Call to Action for Thailand

28 February 2024

โรงแรม Pullman Bangkok King Power

เนื่องจากในปัจจุบัน ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นปัญหาระดับโลกที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง เร่งด่วน ประเทศไทยและทั่วโลกจึงหันมาให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนทุกภาคส่วนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกสู่ความยั่งยืน ธนาคารกสิกรไทย โดย KBank Private Banking ร่วมกับ Lombard Odier พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการไพรเวทแบงก์ จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนร่วมกัน ทั้งจากภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการลงทุน เพื่อมุ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน จึงจัดงานสัมมนาแห่งปีภายใต้ชื่อ "Rethink Sustainability: A Call to Action for Thailand" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนหันมาให้ความสำคัญ พร้อมปรับตัวและเตรียมรับมือกับโอกาสทั้งทางเศรษฐกิจ และการลงทุน จากกระแสการเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่มุ่งสู่ความยั่งยืน

Recommended Content

Sustainability

Recommended Content

Our Services