အဓိက လုပ်ဆောင်ချက်များ

မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံတကာ ငွေလွှဲခြင်း လွှဲရတာ ပိုတန်ပြီး ပိုသက်သာတဲ့ ငွေဈေး

လွှဲရတာ ပိုတန်ပြီး
ပိုသက်သာတဲ့ ငွေဈေး

မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံတကာ ငွေလွှဲခြင်း မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ ချက်ချင်းရောက်

မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့
ချက်ချင်းရောက်

မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံတကာ ငွေလွှဲခြင်း ပိုစိတ်ချရပြီး လွယ်ကူတဲ့ ငွေလွှဲ

ပိုစိတ်ချရပြီး လွယ်ကူတဲ့ ငွေလွှဲ

မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံတကာ ငွေလွှဲခြင်း ချမှတ်ထားသည့် ငွေလွှဲ ရည်ရွယ်ချက် ၁၆ချက်ကို ပံ့ပိုးသည်။

ချမှတ်ထားသည့် ငွေလွှဲ
ရည်ရွယ်ချက် ၁၆ချက်ကို
ပံ့ပိုးသည်။

မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံတကာ ငွေလွှဲခြင်း မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းမှ မလိုအပ်ပါ။

မည်သည့်စာရွက်စာတမ်း
မှ မလိုအပ်ပါ။

မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံတကာ ငွေလွှဲခြင်း thumbnail
၂၀၂၄ ဇန်နဝါရီလ ၁ - ၂၀၂၄ မတ် ၃၁၊

အထူးငွေလွှဲနှုန်း!
ဘတ် ၂၀ မှ စတင်၍

အသေးစိတ်ကြည့်ရန်

ငွေလွှဲပုံအဆင့်ဆင့်

ငွေလွှဲပုံအဆင့်ဆင့်
မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံတကာ ငွေလွှဲခြင်း 1/10
                              K PLUS ကိုဖွင့်၍ 
                              “Banking” ကို ရွေးချယ်ပါ။

Step 1 / 10

K PLUS ကိုဖွင့်၍
“Banking” ကို ရွေးချယ်ပါ။

မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံတကာ ငွေလွှဲခြင်း 2/10
                              “Transfer” ကိုရွေးချယ်ပါ။

Step 2 / 10

“Transfer” ကိုရွေးချယ်ပါ။

မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံတကာ ငွေလွှဲခြင်း 3/10
                              “International Transfer” ကိုရွေးချယ်ပါ။

Step 3 / 10

“International Transfer”
ကိုရွေးချယ်ပါ။

မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံတကာ ငွေလွှဲခြင်း 4/10
                              ပထမအကြိမ် ငွေလွှဲခြင်းအတွက် သင့်ရဲ့ နေရပ်လိပ်စာကို English လိုဖြည့်ပြီး “Next” ကိုနှိပ်ပါ။

Step 4 / 10

ပထမအကြိမ် ငွေလွှဲခြင်းအတွက် သင့်ရဲ့
နေရပ်လိပ်စာကို English လိုဖြည့်ပြီး
“Next” ကိုနှိပ်ပါ။

မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံတကာ ငွေလွှဲခြင်း 5/10
                              နောက်တစ်ကြိမ်ငွေလွှဲခြင်းဖြစ်ပါက သင့်ရဲ့ အချက်အလက်များပေါ်လာပါလိမ့်မည်။ အချက်အလက်များ မှန်ကန်ပါက “Next” ကိုနှိပ်ပြီး အချက်အလက်များ ပြင်ဆင်လိုပါက “ခဲတံပုံစံသကေတ” ကိုနှိပ်ပါ။

Step 5 / 10

နောက်တစ်ကြိမ်ငွေလွှဲခြင်းဖြစ်ပါက သင့်ရဲ့
အချက်အလက်များပေါ်လာပါလိမ့်မည်။
အချက်အလက်များ မှန်ကန်ပါက “Next”
ကိုနှိပ်ပြီး အချက်အလက်များ
ပြင်ဆင်လိုပါက “ခဲတံပုံစံသကေတ”
ကိုနှိပ်ပါ။

မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံတကာ ငွေလွှဲခြင်း 6/10
                              “Myanmar” ကို ရှာဖွေခြင်း

Step 6 / 10

“Myanmar” ကို ရှာဖွေခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံတကာ ငွေလွှဲခြင်း 7/10
                              “Accept” ကို နှိပ်ပါ။

Step 7 / 10

“Accept” ကို နှိပ်ပါ။

မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံတကာ ငွေလွှဲခြင်း 8/10 ငွေလွှဲလက်ခံသူ၏ KBZPay ဖုန်းနံပါတ် နှင့် ငွေလွှဲပမာဏတို့ကို ရိုက်ထည့်ပါ။ 
                                ငွေလွှဲရသည့် ရည်ရွယ်ချက် နှင့် 
                                တော်စပ်ပုံကို ရွေးချယ်ပြီး 
                                “Next” ကို နှိပ်ပါ။

Step 8 / 10

ငွေလွှဲလက်ခံသူ၏ KBZPay ဖုန်းနံပါတ်
နှင့် ငွေလွှဲပမာဏတို့ကို ရိုက်ထည့်ပါ။
ငွေလွှဲရသည့် ရည်ရွယ်ချက် နှင့်
တော်စပ်ပုံကို ရွေးချယ်ပြီး
“Next” ကို နှိပ်ပါ။

မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံတကာ ငွေလွှဲခြင်း 9/10
                              ငွေလွှဲမည့် အချက်အလက်များကို ပြန်လည်စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်ပါက “Confirm” ကို နှိပ်ပါ။

Step 9 / 10

ငွေလွှဲမည့် အချက်အလက်များကို
ပြန်လည်စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်ပါက
“Confirm” ကို နှိပ်ပါ။

မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံတကာ ငွေလွှဲခြင်း 10/10
                              ငွေလွှဲခြင်းပြီးဆုံးပါက ငွေလွှဲထားသည့်အချက်အလက် (e-slip) ကိုလက်ခံရရှိပါလိမ့်မည်။

Step 10 / 10

ငွေလွှဲခြင်းပြီးဆုံးပါက
ငွေလွှဲထားသည့်အချက်အလက် (e-slip)
ကိုလက်ခံရရှိပါလိမ့်မည်။

KBZPay အကောင့်အသစ်ဖွင့်ပုံ
အဆင့်ဆင့်

ငွေလက်ခံသူသည် Walletအကောင့်ဖွင့်ပြီး KBZPay walletအဆင့် ၂ လျှောက်ထားရန် လိုအပ်သည်။

မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံတကာ ငွေလွှဲခြင်း 1/3
                              KBZPay Walletအဆင့် ၂ ကို နီးစပ်ရာ တွင် လျှောက်နိုင်သည်။

Step 1 / 3

KBZPay Walletအဆင့် ၂ ကို နီးစပ်ရာ
တွင် လျှောက်နိုင်သည်။

မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံတကာ ငွေလွှဲခြင်း 2/3
                              ငွေလက်ခံသူ၏ နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်အား ပြသရန်လိုအပ်သည်။

Step 2 / 3

ငွေလက်ခံသူ၏
နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်အား
ပြသရန်လိုအပ်သည်။

မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံတကာ ငွေလွှဲခြင်း 3/3
                              အကောင့်ဖွင့်ပြီးပါက ငွေလက်ခံသူမှ အကောင့်ဖွင့်ပြီးကြောင်း စာရရှိမည်။

Step 3 / 3

အကောင့်ဖွင့်ပြီးပါက ငွေလက်ခံသူမှ
အကောင့်ဖွင့်ပြီးကြောင်း စာရရှိမည်။

KBZ ဘဏ်ခွဲ KBZPayအေးဂျင့် KBZPayစင်တာများတွင် ငွေထုတ်ပုံ

KBZ ဘဏ်ခွဲ KBZPayအေးဂျင့် KBZPayစင်တာများတွင် ငွေထုတ်ပုံ

QR ကုတ်အား ဖတ်ပါ။

မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံတကာ ငွေလွှဲခြင်း Step 1/9
                              Click“Cash Out”

Step 1 / 9

မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံတကာ ငွေလွှဲခြင်း Step 2/9
                              Entering “Agent”

Step 2 / 9

မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံတကာ ငွေလွှဲခြင်း Step 3/9
                              Click “OK” button

Step 3 / 9

မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံတကာ ငွေလွှဲခြင်း Step 4/9
                              Click “Scan QR Code”

Step 4 / 9

မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံတကာ ငွေလွှဲခြင်း Step 5/9
                              Scan Agent QR  Code

Step 5 / 9

မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံတကာ ငွေလွှဲခြင်း Step 6/9
                              Choose Amount and Click “Submit”

Step 6 / 9

မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံတကာ ငွေလွှဲခြင်း Step 7/9
                              Click “Confirm”

Step 7 / 9

မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံတကာ ငွေလွှဲခြင်း Step 8/9
                              Enter correct PIN

Step 8 / 9

မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံတကာ ငွေလွှဲခြင်း Step 9/9
                              Click “OK” button

Step 9 / 9

ကုတ်အား ရိုက်ထည့်ပါ။

မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံတကာ ငွေလွှဲခြင်း Step 1/9
                              Click“Cash Out”

Step 1 / 9

မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံတကာ ငွေလွှဲခြင်း Step 2/9
                              Entering “Agent”

Step 2 / 9

မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံတကာ ငွေလွှဲခြင်း Step 3/9
                              Click “OK” button

Step 3 / 9

မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံတကာ ငွေလွှဲခြင်း Step 4/9
                              Choose “Enter Short Code”

Step 4 / 9

မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံတကာ ငွေလွှဲခြင်း Step 5/9
                              Enter Agent Short Code and Click “Next”

Step 5 / 9

မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံတကာ ငွေလွှဲခြင်း Step 6/9
                              Choose Amount and Click “Submit”

Step 6 / 9

မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံတကာ ငွေလွှဲခြင်း Step 7/9
                              Click “Confirm”

Step 7 / 9

မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံတကာ ငွေလွှဲခြင်း Step 8/9
                              Enter correct PIN

Step 8 / 9

မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံတကာ ငွေလွှဲခြင်း Step 9/9
                              Click “OK” button

Step 9 / 9

KBZ ဘဏ်ခွဲ KBZPayအေးဂျင့် KBZPayစင်တာများတွင် ငွေထုတ်ပုံ

KBZ ဘဏ်ခွဲ KBZPayအေးဂျင့် KBZPayစင်တာများတွင် ငွေထုတ်ပုံ

မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံတကာ ငွေလွှဲခြင်း Step 1/4
                              Click “Cash Out”

Step 1 / 4

မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံတကာ ငွေလွှဲခြင်း Step 2/4
                              Click “ATM”

Step 2 / 4

မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံတကာ ငွေလွှဲခြင်း Step 3/4
                              Visit “Nearby ATM” and Click “Request Code” and user will receive SMS with CODE.

Step 3 / 4

မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံတကာ ငွေလွှဲခြင်း Step 4/4
                              Enter the codes and amount at the ATM and then user will receive cash

Step 4 / 4

ငွေလွှဲမှု အချက်အလက်

ငွေလွှဲခြင်း ရည်ရွယ်ချက် :

 • သွင်းကုန်နှင့် ထုတ်ကုန် ပေးချေမှု
 • ခရီးသွားစရိတ် - ကျောင်းသား
 • အတိုင်ပင်ခံကြေး
 • အလုပ်သမားများ၏ လုပ်အားခများကို အိမ်သို့ပြန်လွှဲခြင်း
 • နိုင်ငံခြားတွင် အမြဲနေထိုင်ခွင့်ရှိသော မိသားစု သို့မဟုတ် ဆွေမျိုးများအား ငွေလွှဲခြင်း
 • နိုင်ငံခြားခရီး အသုံးစရိတ် - အခြား
 • ခရီး အသုံးစရိတ် - ခရီးသွားများ
 • ခရီးကြေး
 • ကျန်းမာရေး အသုံးစရိတ်
 • ကုန်ပစ္စည်းပို့ခ
 • ကုန်ပစ္စည်း အာမခံနှင့် ထပ်ဆင့်အာမခံကြေး
 • ကုန်ပစ္စည်းအာမခံ လျှော်ကြေး
 • သတင်းမီဒီယာ ဝန်ဆောင်ခ
 • ကြေညာခ
 • အိမ်ခြံမြေ ငှါးခ
 • ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအား ပေးငွေ

ငွေလွှဲမှု အချက်အလက်

ငွေကြေး MMK
နိုင်ငံ မြန်မာ
လက်ခံသူ အကောင့် အချက်အလက် KBZPay ဖုန်းနံပါတ်
လက်ခံသည့် ဘဏ်အချက်အလက် Kanbawza Bank

စည်းကမ်းချက်များ

 • ငွေလွှဲမည့် ပမာဏသည် တစ်ကြိမ်လွှဲလျှင် ထိုင်းဘတ် ၅၀,၀၀၀ (သို့) ၎င်းနှင့် ညီမျှသော ပမာဏထက်နည်းရမည်။
 • ၂၄နာရီ ဝန်ဆောင်မှု
 • ငွေလွှဲလက်ခံသူသည် ကမ္ဘောဇဘဏ်တွင် Wallet အကောင့်ဖွင့်ရန်နှင့် KBZPAY Applicationအသုံးပြုခွင့်လျှောက်ထားရန် လိုအပ်သည်။
 • ငွေလွှဲသူနှင့် ငွေလွှဲလက်ခံသူသည် ပုဂလိက (တဦးတယောက်) အကောင့်အသုံးပြုသူများသာ ဖြစ်ရမည်။
 • ငွေလွှဲသူသည် KBank တွင် အပ်ငွေစာရင်း (သို့) စာရင်းရှင် အကောင့်ဖွင့်ရန်နှင့် K PLUS Application အသုံးပြုခွင့်လျှောက်ထားရန် လိုအပ်သည်။
 • ငွေလွှဲလက်ခံသူ၏ အကောင့်၏ Currency သည် လက်ခံရရှိမည့် Currencyနှင့် တူရမည်။
 • မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းမှ မလိုအပ်ပါ။ အကယ်၍ လိုအပ်လာပါက လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ ဘဏ်မှ တောင်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
 • တားမြစ်ထားသော လူပုဂိလ်စာရင်း ( OFAC စာရင်း) နှင့် အခြား တားမြစ်ခံထားရသော လူပုဂိလ်များအား ဝန်ဆောင်မှုပေးရန် ဘဏ်မှ ငြင်းပယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

ဝန်ဆောင်ခများ

 • အထူးငွေလွှဲနှုန်း! ၂၀၂၄ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ မှ မတ် ၃၁၊ ရက်နေ့ အထိ ငွေလွှဲခ အနည်းဆုံး ဘတ် ၂၀ မှ စတင်၍ ပရိုမိုးရှင်း ရယူနိုင်ပါပြီ။
လွှဲမည့် ငွေပမာဏ ဝန်ဆောင်ခ
<= MMK 100,000 20 ဘတ်
> MMK 100,000 to MMK 200,000 30 ဘတ်
> MMK 200,000 to MMK 300,000 40 ဘတ်
> MMK 300,000 to MMK 400,000 50 ဘတ်
> MMK 400,000 to MMK 500,000 55 ဘတ်
> MMK 500,000 to MMK 600,000 60 ဘတ်
> MMK 600,000 to MMK 700,000 65 ဘတ်
> MMK 700,000 to MMK 800,000 70 ဘတ်
> MMK 800,000 to MMK 900,000 75 ဘတ်
> MMK 900,000 to MMK 1,000,000 80 ဘတ်
> MMK 1,000,000 to MMK 1,100,000 85 ဘတ်
> MMK 1,100,000 to MMK 1,200,000 90 ဘတ်
> MMK 1,200,000 to MMK 1,300,000 95 ဘတ်
> MMK 1,300,000 to MMK 1,400,000 100 ဘတ်
> MMK 1,400,000 to MMK 1,500,000 105 ဘတ်
> MMK 1,500,000 to MMK 1,600,000 110 ဘတ်
> MMK 1,600,000 to MMK 1,700,000 115 ဘတ်
> MMK 1,700,000 to MMK 1,800,000 120 ဘတ်
> MMK 1,800,000 to MMK 1,900,000 125 ဘတ်
> MMK 1,900,000 to MMK 2,000,000 130 ဘတ်
> MMK 2,000,000 to MMK 2,100,000 135 ဘတ်
> MMK 2,100,000 to MMK 2,200,000 140 ဘတ်
> MMK 2,200,000 to MMK 2,300,000 145 ဘတ်
> MMK 2,300,000 to MMK 2,400,000 150 ဘတ်
> MMK 2,400,000 to MMK 2,500,000 155 ဘတ်
> MMK 2,500,000 to MMK 2,600,000 160 ဘတ်
> MMK 2,600,000 to MMK 2,700,000 165 ဘတ်
> MMK 2,700,000 to MMK 2,800,000 170 ဘတ်
> MMK 2,800,000 to MMK 2,900,000 175 ဘတ်
> MMK 2,900,000 to MMK 3,000,000 180 ဘတ်
> MMK 3,000,000 to MMK 3,100,000 185 ဘတ်
> MMK 3,100,000 to MMK 3,200,000 190 ဘတ်
> MMK 3,200,000 to MMK 3,300,000 195 ဘတ်
> MMK 3,300,000 to MMK 3,400,000 200 ဘတ်
> MMK 3,400,000 to MMK 3,500,000 205 ဘတ်
> MMK 3,500,000 to MMK 3,600,000 210 ဘတ်
> MMK 3,600,000 to MMK 3,700,000 215 ဘတ်
> MMK 3,700,000 to MMK 3,800,000 220 ဘတ်
> MMK 3,800,000 to MMK 3,900,000 225 ဘတ်
> MMK 3,900,000 to MMK 4,000,000 230 ဘတ်
> MMK 4,000,000 to MMK 4,100,000 235 ဘတ်
> MMK 4,100,000 to MMK 4,200,000 240 ဘတ်
> MMK 4,200,000 to MMK 4,300,000 245 ဘတ်
> MMK 4,300,000 and higher 250 ဘတ်
 • ၂၀၂၄ ဧပြီ ၁ ရက်နေ့ မှစတင်ပြီး ဝန်ဆောင်ခများကို ယခင်ကြေညာထားသည့်အတိုင်း ကောက်ခံပါမည်။
  Fees for International Trade Products

ရှာဖွေခြင်း။

မြန်မာနိုင်ငံရှိ KBZ ဘဏ်ခွဲများ/ KBZPay Centerများ/ KBZPayအေးဂျင့်များ ကို ရှာဖွေခြင်း။

မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံတကာ ငွေလွှဲခြင်း search

Download Now! မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံတကာ ငွေလွှဲခြင်း k-plus

Download Now! မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံတကာ ငွေလွှဲခြင်း k-plus

Available for iOS,
Android and
Huawei App Gallery

မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံတကာ ငွေလွှဲခြင်း phone မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံတကာ ငွေလွှဲခြင်း phone