ปิ๊บทำบุญ บริจาคผ่านQR e-Donation

ปิ๊บทำบุญ บริจาคผ่าน QR e-Donation

เติมแต้มบุญ แฮปปี้อิ่มใจ

ยิงปิ๊บ eDonation ทำบุญง่ายๆ ลดหย่อนภาษีได้ไม่ต้องขอใบอนุโมทนาบัตร

พิเศษ เพียงปิ๊บบริจาคผ่าน QR e-Donation ตั้งแต่ 99 บาทขึ้นไป/รายการ
ธนาคารฯ บริจาคสมทบเพิ่มให้อีกรายการละ 9 บาท

หมายเหตุ ธนาคารกสิกรไทยร่วมสบทบเงินบริจาค 30,000 รายการแรก ตลอดโครงการ

รายชื่อหน่วยรับบริจาค e-Donation

เลือกจังหวัด

กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วัดวารีบรรพต

วัดสุวรรณคีรีวิหาร

กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

มูลนิธิราชสุดา

วัดศีรษะทอง

กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

โรงเรียนประชาคมนานาชาติ อุดรธานี

กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วัดเขื่อนห้วยเทียนวนาราม

กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วัดเนินตูม-ร่วมทำบุญสร้างโบสถ์

กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ

กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

โรงพยาบาลลาดยาว

วัดหัวตลุกวนาราม

กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

โรงพยาบาลบ้านนา

กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ( e-Donation)

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ

มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์ฯ

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

วัดท่าไม้

วัดมหาพฤฒาราม

วัดชัยพฤกษมาลา ราชวรวิหาร

วัดไตรมิตรวิทยาราม

วัดตำหนัก

วัดภาวนาภิรตาราม

วัดมหาบุศย์

วัดภาษี

วัดใหม่ช่องลม

วัดภาณุรังษี

(วัดยาง) ทำบุญถวายหลวงพ่อโต

วัดบางเตยกลาง

วัดบ้านพร้าวนอก

วัดพระยาสุเรนทร์

วัดโมกข์

วัดนายโรง

คริสตจักร บางนา แบ๊บติสต์

วัดแจงร้อน

วัดสน

วัดบัวขวัญ (พระอารามหลวง)

วัดอินทรวิหาร

วัดตระพัง

วัดสุราษฎร์รังสรรค์ (เพื่อทำนุบำรุงวัด)

วัดบางเสาธง

วัดลาดปลาเค้า

วัดสัมมาชัญญาวาส

วัดอัมพวา

วัดพลมานีย์

วัดดงมูลเหล็ก

วัดยางสุทธาราม

วัดสามัคคีธรรม-เพื่อบูรณะวัด

วัดคุณแม่จันทร์

วัดแก้วฟ้า

โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ(ค่ายารักษาทั่วไป)

กองทุนมหิดลรวมไทยต้านภัย COVID-19

ฬ.จุฬาสะพานบุญ e-Donation เงินบริจาคโรคโควิด-19

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สู้ภัยโควิด

วัดนางในธัมมิการาม

วัดนางในธัมมิการาม - (เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์)

มูลนิธิกัลยาณวิสุทธิ์

วัดรวกสุทธาราม

วัดบางน้ำผึ้งใน

วัดปทุมวนาราม

วัดจวนดำรงค์ราชพลขันธ์

วัดศรีโสดา(บริจาคทั่วไป)

มูลนิธิชลลดา

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ

วัดศรีบุญเรือง

วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร (เพื่อบุำรุงพระอาราม)

วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร (เพื่อค่าน้ำค่าไฟ)

วัดดอนเมือง

มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของมูลนิธิฯ)

มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (เพื่อสนับสนุนโครงการอาสาร่วมใจ Fight Covid)

สภากาชาดไทย/เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย/เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

สภากาชาดไทย/ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ถวายพระราชกุศลฯ

สภากาชาดไทย/โครงการจัดซื้อเครื่องมือสำหรับผลิตถุงโลหิต

สภากาชาดไทย/หน่วยจักษุศัลยกรรม ในสมเด็จพระเทพรัตนฯ

สภากาชาดไทย/แก้ไขความพิการบนใบหน้า กระโหลก ศูนย์สมเด็จพระเทพฯ

สภากาชาดไทย/เพื่อวันปิยมหาราช ต่อชีวิต ด้วยการให้อะไหล่ชีวิต

สภากาชาดไทย/พระราชปณิธานบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้ พื้นที่ห่างไกล

สภากาชาดไทย/จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรคโควิด-19 รพ.จุฬาฯ

วัดอัมพวัน

วัดวีระโชติธรรมาราม

คริสตจักรพันธกรทั้งห้า

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ

โรงเรียนอัมพวันศึกษา

วัดแสนสุข

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬา (ทุนบัญชีจุฬาฯ พึ่งพากัน)

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

มูลนิธิดวงใจใหม่

มูลนิธิชัยพฤกษ์

มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร(สนันสนุนการศึกษาและพัฒนาคณะฯ)

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดฯ

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก

วัดบางเดื่อ

มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมฯ

วัดสวนแก้ว

วัดสุขใจ

มูลนิธิพูนพลัง

มูลนิธิคนตาบอดไทย

คริสตจักรพระกิตติคุณไทย-จีน

วัดมเหยงคณ์

วัดประเสริฐสุทธาวาส

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

ฬ.จุฬาสะพานบุญ E-Donation โครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเออร์ติกโดยไม่ต้องผ่าตัด

มูลนิธิรักษ์ธรรม

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

มูลนิธิสร้างเสริมไทย

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น(กองทุนบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติ)

สถาบันประสาทวิทยา

มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ

ฬ.จุฬาสะพานบุญ E-Donation เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอาคาร Extended OPD

มูลนิธิคุณแม่น้อย จงสถิตย์วัฒนา

มูลนิธิหอมเสมอ พริ้งพวงแก้ว

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

มูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ - ทุนจุฬาสงเคราะห์และทุนอาหารกลางวัน

มูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ - เพื่อการสาธารณกุศล

คริสตจักรสะพานเหลืองคลองตัน

มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

วัดบางบำหรุ

วัดสิริกมลาวาส

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ

สภากาชาดไทย/เพื่อภัยพิบัติในประเทศ

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล

วัดมงคลวราราม

มูลนิธิอานันทมหิดล

มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วัดไผ่ตัน

มูลนิธิคอลฟิลด์เพื่อคนตาบอดฯ

วัดบุรณศิริมาตยาราม

คริสตจักรพระพร

วัดชัยภูมิการาม

วัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดบางน้ำชน

วัดราชวรินทร์

มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมฯ

มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วัดกลางดาวคนอง

มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม

วัดราษฎร์บูรณะ

มูลนิธิออทิสติกไทย

วัดสวนพลู

มูลนิธิกสิกรไทย

วัดวงเทพ

มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี

วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร

วัดประดู่ฉิมพลี

ม.หอการค้าไทย เพื่อทุนการศึกษา

ม.หอการค้าไทย เพื่อการศึกษา

โครงการรถตรวจสุขภาพและวิเคราะห์แบบด่วนพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัดบุคคโล

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วัดพระธาตุดอยกองมู (ทำบุญ)

กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วัดกู่สีขันฑ์

กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วัดกอค่า

กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

วัดหัวข่วง

โรงเรียนกีฬา อบจ.แพร่ (พปอ.)

กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

โรงพยาบาลอุทัย

กดที่รายชื่อเพื่อดู QR e-Donation

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ( e-Donation)

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ

มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์ฯ

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

วัดท่าไม้

วัดมหาพฤฒาราม

วัดชัยพฤกษมาลา ราชวรวิหาร

วัดไตรมิตรวิทยาราม

วัดตำหนัก

วัดภาวนาภิรตาราม

วัดมหาบุศย์

วัดภาษี

วัดใหม่ช่องลม

วัดภาณุรังษี

(วัดยาง) ทำบุญถวายหลวงพ่อโต

วัดบางเตยกลาง

วัดบ้านพร้าวนอก

วัดพระยาสุเรนทร์

วัดโมกข์

วัดนายโรง

คริสตจักร บางนา แบ๊บติสต์

วัดแจงร้อน

วัดสน

วัดบัวขวัญ (พระอารามหลวง)

วัดอินทรวิหาร

วัดตระพัง

โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ(ค่ายารักษาทั่วไป)

กองทุนมหิดลรวมไทยต้านภัย COVID-19

วัดสุราษฎร์รังสรรค์ (เพื่อทำนุบำรุงวัด)

วัดบางเสาธง

วัดลาดปลาเค้า

วัดสัมมาชัญญาวาส

วัดอัมพวา

วัดพลมานีย์

วัดดงมูลเหล็ก

วัดยางสุทธาราม

วัดสามัคคีธรรม-เพื่อบูรณะวัด

วัดคุณแม่จันทร์

วัดแก้วฟ้า

วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

วัดป่าไผ่

วัดหัวข่วง

วัดพระธาตุดอยกองมู (ทำบุญ)

ฬ.จุฬาสะพานบุญ e-Donation เงินบริจาคโรคโควิด-19

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สู้ภัยโควิด

วัดหนองเสือ

โรงเรียนนานาชาติรักบี้

โรงพยาบาลชลประทานมูลนิธิ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วัดกู่สีขันฑ์

วัดปัญญานันทาราม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมกระเสียว-ช่วยเหลือและส่งเสริมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมกระเสียว

วัดกอค่า

วัดโบสถ์วรดิตถ์ (ทำบุญ)

วัดนางในธัมมิการาม

วัดนางในธัมมิการาม - (เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์)

มูลนิธิกัลยาณวิสุทธิ์

วัดรวกสุทธาราม

วัดบางน้ำผึ้งใน

วัดปทุมวนาราม

วัดจวนดำรงค์ราชพลขันธ์

วัดศรีโสดา(บริจาคทั่วไป)

มูลนิธิชลลดา

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ

วัดศรีบุญเรือง

วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร (เพื่อบุำรุงพระอาราม)

วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร (เพื่อค่าน้ำค่าไฟ)

วัดดอนเมือง

มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของมูลนิธิฯ)

มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (เพื่อสนับสนุนโครงการอาสาร่วมใจ Fight Covid)

สภากาชาดไทย/เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย/เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

สภากาชาดไทย/ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ถวายพระราชกุศลฯ

สภากาชาดไทย/โครงการจัดซื้อเครื่องมือสำหรับผลิตถุงโลหิต

สภากาชาดไทย/หน่วยจักษุศัลยกรรม ในสมเด็จพระเทพรัตนฯ

สภากาชาดไทย/แก้ไขความพิการบนใบหน้า กระโหลก ศูนย์สมเด็จพระเทพฯ

สภากาชาดไทย/เพื่อวันปิยมหาราช ต่อชีวิต ด้วยการให้อะไหล่ชีวิต

สภากาชาดไทย/พระราชปณิธานบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้ พื้นที่ห่างไกล

สภากาชาดไทย/จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรคโควิด-19 รพ.จุฬาฯ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลองค์พระ (บำรุงรักษา)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลองค์พระ (ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า)

โรงพยาบาลอุทัย

วัดอัมพวัน

วัดวีระโชติธรรมาราม

คริสตจักรพันธกรทั้งห้า

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ

โรงเรียนอัมพวันศึกษา

วัดแสนสุข

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬา (ทุนบัญชีจุฬาฯ พึ่งพากัน)

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม

มูลนิธิดวงใจใหม่

สภากาชาดไทย/63 บาท สู้ Covid-19 ปี 63

วัดแดงธรรมชาติ

มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดโพธิทอง

วัดดอยโพธิญาณ

วัดราชโกษา

วัดบางน้ำผึ้งนอก

มูลนิธิชัยพฤกษ์

มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร(สนันสนุนการศึกษาและพัฒนาคณะฯ)

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดฯ

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก

วัดบางเดื่อ

มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมฯ

วัดสวนแก้ว

วัดสุขใจ

มูลนิธิพูนพลัง

มูลนิธิคนตาบอดไทย

คริสตจักรพระกิตติคุณไทย-จีน

วัดมเหยงคณ์

วัดป่าไขแสงธรรมาราม

โรงพยาบาลบ้านนา

วัดประเสริฐสุทธาวาส

วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

ฬ.จุฬาสะพานบุญ E-Donation โครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเออร์ติกโดยไม่ต้องผ่าตัด

มูลนิธิรักษ์ธรรม

วัดน้ำวน

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

มูลนิธิสร้างเสริมไทย

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น(กองทุนบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติ)

วัดจรูญราษฏร์

สถาบันประสาทวิทยา

มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ

โรงเรียนกีฬา อบจ.แพร่ (พปอ.)

ฬ.จุฬาสะพานบุญ E-Donation เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอาคาร Extended OPD

โรงพยาบาลลาดยาว

มูลนิธิคุณแม่น้อย จงสถิตย์วัฒนา

มูลนิธิหอมเสมอ พริ้งพวงแก้ว

วัดร้องหลอด

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

วัดโล่สุทธาวาส

มูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ - ทุนจุฬาสงเคราะห์และทุนอาหารกลางวัน

มูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ - เพื่อการสาธารณกุศล

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ

วัดป่าคลอง 11

วัดเนินตูม-ร่วมทำบุญสร้างโบสถ์

คริสตจักรสะพานเหลืองคลองตัน

มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

วัดบางบำหรุ

วัดสิริกมลาวาส

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ

สภากาชาดไทย/เพื่อภัยพิบัติในประเทศ

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล

วัดมงคลวราราม

มูลนิธิอานันทมหิดล

วัดสิริมงคล (บริจาคทั่วไป)

มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วัดไผ่ตัน

มูลนิธิคอลฟิลด์เพื่อคนตาบอดฯ

วัดบุรณศิริมาตยาราม

คริสตจักรพระพร

คริสตจักร ป่าลันลูเธอร์แรน

วัดเขาบางทราย

วัดศรีศักดิ์พัฒนา

วัดเขื่อนห้วยเทียนวนาราม

วัดพุทธปัญญา

วัดน้อย

โรงเรียนประชาคมนานาชาติ อุดรธานี

วัดชัยภูมิการาม

วัดราษฎร์นิยมธรรม

วัดบางน้ำชน

วัดราชวรินทร์

วัดหัวตลุกวนาราม

มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมฯ

วัดน้ำลัด

วัดขุนอินทประมูล

มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วัดกลางดาวคนอง

วัดธรรมธุราราม

วัดอัมพุวราราม

มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม

มูลนิธิราชสุดา

วัดราษฎร์บูรณะ

มูลนิธิออทิสติกไทย

มูลนิธิช่วยนักเรียนในฉะเชิงเทรา

วัดสวนพลู

มูลนิธิกสิกรไทย

วัดวงเทพ

มูลนิธิป่าน่านฯ เพื่อรับบริจาคเงินในประเทศ

มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม

วัดวารีบรรพต

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี

วัดคลองเจ้า

วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร

วัดประดู่ฉิมพลี

ม.หอการค้าไทย เพื่อทุนการศึกษา

ม.หอการค้าไทย เพื่อการศึกษา

วัดศีรษะทอง

โครงการรถตรวจสุขภาพและวิเคราะห์แบบด่วนพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัดสุวรรณคีรีวิหาร

วัดบุคคโล

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ( e-Donation)


วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ


มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์ฯ


มูลนิธิบ้านนกขมิ้น


วัดท่าไม้


วัดมหาพฤฒาราม


วัดชัยพฤกษมาลา ราชวรวิหาร


วัดไตรมิตรวิทยาราม


วัดตำหนัก


วัดภาวนาภิรตาราม


วัดมหาบุศย์


วัดภาษี


วัดใหม่ช่องลม


วัดภาณุรังษี


(วัดยาง) ทำบุญถวายหลวงพ่อโต


วัดบางเตยกลาง


วัดบ้านพร้าวนอก


วัดพระยาสุเรนทร์


วัดโมกข์


วัดนายโรง


คริสตจักร บางนา แบ๊บติสต์


วัดแจงร้อน


วัดสน


วัดบัวขวัญ (พระอารามหลวง)


วัดอินทรวิหาร


วัดตระพัง


วัดสุราษฎร์รังสรรค์ (เพื่อทำนุบำรุงวัด)


วัดบางเสาธง


วัดลาดปลาเค้า


วัดสัมมาชัญญาวาส


วัดอัมพวา


วัดพลมานีย์


วัดดงมูลเหล็ก


วัดยางสุทธาราม


วัดสามัคคีธรรม-เพื่อบูรณะวัด


วัดคุณแม่จันทร์


วัดแก้วฟ้า


วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม


วัดป่าไผ่


วัดหัวข่วง


วัดพระธาตุดอยกองมู (ทำบุญ)


วัดหนองเสือ


โรงเรียนนานาชาติรักบี้


โรงพยาบาลชลประทานมูลนิธิ


มหาวิทยาลัยนเรศวร


วัดกู่สีขันฑ์


วัดปัญญานันทาราม


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมกระเสียว-ช่วยเหลือ
และส่งเสริมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมกระเสียว


วัดกอค่า


วัดโบสถ์วรดิตถ์ (ทำบุญ)


โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ(ค่ายารักษาทั่วไป)


กองทุนมหิดลรวมไทยต้านภัย COVID-19


ฬ.จุฬาสะพานบุญ e-Donation เงินบริจาคโรคโควิด-19


โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สู้ภัยโควิด


วัดนางในธัมมิการาม


วัดนางในธัมมิการาม - (เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์)


มูลนิธิกัลยาณวิสุทธิ์


วัดรวกสุทธาราม


วัดบางน้ำผึ้งใน


วัดปทุมวนาราม


วัดจวนดำรงค์ราชพลขันธ์


วัดศรีโสดา(บริจาคทั่วไป)


มูลนิธิชลลดา


มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ


วัดศรีบุญเรือง


วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร (เพื่อบุำรุงพระอาราม)


วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร (เพื่อค่าน้ำค่าไฟ)


วัดดอนเมือง


มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของมูลนิธิฯ)


มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (เพื่อสนับสนุนโครงการอาสาร่วมใจ Fight Covid)


สภากาชาดไทย/เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย


สภากาชาดไทย/เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์ไวรัสโควิด-19


สภากาชาดไทย/ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ถวายพระราชกุศลฯ


สภากาชาดไทย/โครงการจัดซื้อเครื่องมือสำหรับผลิตถุงโลหิต


สภากาชาดไทย/หน่วยจักษุศัลยกรรม ในสมเด็จพระเทพรัตนฯ


สภากาชาดไทย/แก้ไขความพิการบนใบหน้า กระโหลก ศูนย์สมเด็จพระเทพฯ


สภากาชาดไทย/เพื่อวันปิยมหาราช ต่อชีวิต ด้วยการให้อะไหล่ชีวิต


สภากาชาดไทย/พระราชปณิธานบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้ พื้นที่ห่างไกล


สภากาชาดไทย/จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรคโควิด-19 รพ.จุฬาฯ


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลองค์พระ (บำรุงรักษา)


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลองค์พระ (ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า)


โรงพยาบาลอุทัย


วัดอัมพวัน


วัดวีระโชติธรรมาราม


คริสตจักรพันธกรทั้งห้า


มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ


โรงเรียนอัมพวันศึกษา


วัดแสนสุข


คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬา (ทุนบัญชีจุฬาฯ พึ่งพากัน)


มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน


มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา


มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม


มูลนิธิดวงใจใหม่


สภากาชาดไทย/63 บาท สู้ Covid-19 ปี 63


วัดแดงธรรมชาติ


มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


วัดโพธิทอง


วัดดอยโพธิญาณ


วัดราชโกษา


วัดบางน้ำผึ้งนอก


มูลนิธิชัยพฤกษ์


มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์


คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร(สนันสนุนการศึกษาและพัฒนาคณะฯ)


มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดฯ


โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ


วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก


วัดบางเดื่อ


มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ


มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมฯ


วัดสวนแก้ว


วัดสุขใจ


มูลนิธิพูนพลัง


มูลนิธิคนตาบอดไทย


คริสตจักรพระกิตติคุณไทย-จีน


วัดมเหยงคณ์


วัดป่าไขแสงธรรมาราม


โรงพยาบาลบ้านนา


วัดประเสริฐสุทธาวาส


วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม


ฬ.จุฬาสะพานบุญ E-Donation โครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเออร์ติกโดยไม่ต้องผ่าตัด


มูลนิธิรักษ์ธรรม


วัดน้ำวน


คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


มูลนิธิสร้างเสริมไทย


มูลนิธิบ้านนกขมิ้น(กองทุนบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติ)


วัดจรูญราษฏร์


สถาบันประสาทวิทยา


มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ


โรงเรียนกีฬา อบจ.แพร่ (พปอ.)


ฬ.จุฬาสะพานบุญ E-Donation เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอาคาร Extended OPD


โรงพยาบาลลาดยาว


มูลนิธิคุณแม่น้อย จงสถิตย์วัฒนา


มูลนิธิหอมเสมอ พริ้งพวงแก้ว


วัดร้องหลอด


โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ


วัดโล่สุทธาวาส


มูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ - ทุนจุฬาสงเคราะห์และทุนอาหารกลางวัน


มูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ - เพื่อการสาธารณกุศล


วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ


วัดป่าคลอง 11


วัดเนินตูม-ร่วมทำบุญสร้างโบสถ์


คริสตจักรสะพานเหลืองคลองตัน


มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า


วัดบางบำหรุ


วัดสิริกมลาวาส


มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ


สภากาชาดไทย/เพื่อภัยพิบัติในประเทศ


มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย


มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล


วัดมงคลวราราม


มูลนิธิอานันทมหิดล


วัดสิริมงคล (บริจาคทั่วไป)


มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


วัดไผ่ตัน


มูลนิธิคอลฟิลด์เพื่อคนตาบอดฯ


วัดบุรณศิริมาตยาราม


คริสตจักรพระพร


คริสตจักร ป่าลันลูเธอร์แรน


วัดเขาบางทราย


วัดศรีศักดิ์พัฒนา


วัดเขื่อนห้วยเทียนวนาราม


วัดพุทธปัญญา


วัดน้อย


โรงเรียนประชาคมนานาชาติ อุดรธานี


วัดชัยภูมิการาม


วัดราษฎร์นิยมธรรม


วัดบางน้ำชน


วัดราชวรินทร์


วัดหัวตลุกวนาราม


มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมฯ


วัดน้ำลัด


วัดขุนอินทประมูล


มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


วัดกลางดาวคนอง


วัดธรรมธุราราม


วัดอัมพุวราราม


มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม


มูลนิธิราชสุดา


วัดราษฎร์บูรณะ


มูลนิธิออทิสติกไทย


มูลนิธิช่วยนักเรียนในฉะเชิงเทรา


วัดสวนพลู


มูลนิธิกสิกรไทย


วัดวงเทพ


มูลนิธิป่าน่านฯ เพื่อรับบริจาคเงินในประเทศ


มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม


วัดวารีบรรพต


สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี


วัดคลองเจ้า


วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร


วัดประดู่ฉิมพลี


ม.หอการค้าไทย เพื่อทุนการศึกษา


ม.หอการค้าไทย เพื่อการศึกษา


วัดศีรษะทอง


โครงการรถตรวจสุขภาพและวิเคราะห์แบบด่วนพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


วัดสุวรรณคีรีวิหาร


วัดบุคคโล


กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา


เงื่อนไข

  • เฉพาะรายการที่บริจาคเงินผ่าน QR Code e-Donation ที่เปิดบริการกับธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น และเป็นหน่วยบริจาคใหม่ที่สมัครใหม่ในปี 2563 (ตั้งแต่ มกราคม- กรกฎาคม 2563) ตรวจสอบรายชื่อหน่วยรับบริจาคที่ร่วมโครงการที่ K-Contact Center 02-8888888 หรือ www.kasikornbank.com/eDonation20
  • ธนาคารฯ จะสบทบเงินบริจาคเพิ่ม 9 บาท ต่อรายการ สำหรับรายการที่มียอดเงินบริจาคตั้งแต่ 99 บาทขึ้นไปต่อรายการ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2563 และธนาคารฯ จะสบทบบริจาคเพิ่มให้เฉพาะ 30,000 รายการแรกตลอดโครงการ
  • ธนาคารจะสรุปยอด และสมทบเงินบริจาคเข้าบัญชีที่ใช้สมัคร eDonation กับธนาคารกสิกรไทย ไม่เกิน 60 วันหลังจบแคมเปญ โดยธนาคารฯ จะโอนเงินบริจาคสบทบเข้าบัญชีที่หน่วยรับบริจาคใช้สมัคร e-Donation กับธนาคารฯ
  • รายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด หากทีข้อพิพาทใดใด คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
    สอบถามเพิ่มเติมที่ K Contact Center 02-8888888
บริการทุกระดับประทับใจ