Middle|Left White

ประกันภัยโจรกรรม

​​​​​​​​มอบความอุ่นใจให้ทรัพย์สินคุณ​

ครอบคลุมทั้งทรัพย์สินที่หายและค่าซ่อมแซมตัวอาคาร
​จากการงัดแงะ​


HtmlBlock
 
Padding
 
 

คุ้มครองครอบคลุม

ทั้งการลักทรัพย์ทั้งทรัพย์สินในอาคาร และค่าซ่อมแซมตัวอาคารที่เสียหาย

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
 
Padding

รายละเอียดประกัน

เลือกอัตราเบี้ยได้ตามกำลังจ่าย
ความคุ้มครองแบบที่ 1แบบที่ 2แบบที่ 3แบบที่ 4แบบที่ 5
อาคารที่ไม่มีสินค้าและสต็อกสินค้า6001,1001,6502,2002,750
อาคารที่มีสินค้าและสต็อกสินค้า8001,5002,2503,0003,750
รับความคุ้มครองตามแผนประกัน
ความคุ้มครองแบบที่ 1แบบที่ 2แบบที่ 3แบบที่ 4แบบที่ 5
ทรัพย์สินในอาคาร (ต่อครั้ง ต่อปี)100,000200,000300,000400,000500,000
ค่าซ่อมแซม​​​ตัวอาคาร (ต่อครั้ง ต่อปี)10,000
ผู้ให้บริการประกัน

ผู้รับประกัน

บมจ.เมืองไทยประกันภัย

ผู้นำเสนอ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00002/2547

หมายเหตุ

  • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันวินาศภัยและอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันเท่านั้น โดย บมจ.เมืองไทยประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
Black
Middle|Left
Left

เงื่อนไขการรับประกัน

  • สถานที่เก็บทรัพย์สิน 1 แห่งสามารถทำประกันภัยทรัพย์สินในอาคารได้ไม่เกิน 500,000 บาท / ทั้งโครงการ
  • ความคุ้มครองเริ่มเวลา 12.00 น. ของวันที่ทำประกัน
  • ไม่รับประกัน ร้านค้าเช่านอกอาคาร แผงลอย แผงเช่าทั้งในและนอกอาคาร
  • บริษัทจะชดเชยค่าสินไหมทดแทน ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
    • สำหรับทรัพย์สิน (ไม่รวมถึงสินค้าและสต็อกสินค้า) 1 ชิ้น ชดเชยไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอา ประกันภัยในแบบที่เลือกซื้อ
    • สำหรับสินค้าหรือสต็อกสินค้า ชดเชยในมูลค่าส่วนที่เกินกว่า 2,000 บาท โดยผู้เอาประกันภัยและบริษัทจะต้องร่วมรับผิดชอบมูลค่าสินไหมทดแทนในสัดส่วน 20:80

HtmlBlock
 
Padding

คำถามที่พบบ่อย

ประกันนี้คุ้มครองการลักทรัพย์ประเภทใดบ้าง ?

คุ้มครองการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์

ค่าซ่อมแซมตัวอาคารเคลมได้เท่าไหร่ ใช้ได้กับกรณีโดนงัดอย่างเดียวหรือ ?

ค่าซ่อมแซมตัวอาคาร เคลมได้สูงสุด 10,000 / ครั้ง / ปี ในกรณีเกิดจากการงัดแงะเท่านั้น

จ่ายเบี้ยอย่างไร ?

สามารถชำระได้ทั้งเงินสดและบัตรเครดิต

เบี้ยประกันคงที่หรือไม่ ?

คงที่

หากโดนลักทรัพย์และต้องการเคลมประกัน ต้องนำหลักฐานอะไรไปแสดงว่าของหายจริง ?

1. บันทึกประจำวันตำรวจ
2. รูปถ่ายของทรัพย์สินที่เสียหาย
3. หลักฐานอื่นๆตามดุลยพินิจของฝ่ายสินไหม​

Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left