Middle|Left Green

สินเชื่อธุรกิจการแพทย์

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​แค่มีใบประกอบวิชาชีพ
ก็เป็นเจ้าของคลินิกได้ง่าย ๆ​

ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องใช้หลักประกัน

 
InvisibleSectionName
10
Padding

​รายละเอียดสินเชื่อ

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding

​รายละเอียดการสมัคร

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
11
Padding

รายละเอียดสินเชื่อ

ดาวน์โหลดข้อมูลโดยละเอียด

ประเภทวงเงิน

วงเงินกู้ระยะยาว (Loan)
วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (OD)
​​

ระยะเวลาผ่อนชำระ

วงเงินกู้ระยะยาว (Loan)
   - มีหลักประกัน สูงสุด 10 ปี
   - ไม่มีหลักประกัน สูงสุด 5 ปี
   -  เกินมูลค่าหลักประกัน โดย มีบสย.ค้ำประกัน สูงสุด 7 ปี
วงเงินอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

วงเงินสินเชื่อ

มีหลักประกัน สูงสุด 12 ล้านบาท
ไม่มีหลักประกัน สูงสุด 4 ล้านบาท
เกินมูลค่าหลักประกัน โดย มีบสย.ค้ำประกัน สูงสุด 12 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย

มีหลักประกัน ​เริ่มต้น MRR ต่อปี
ไม่มีหลักประกัน ​เริ่มต้น MRR + 2% ต่อปี​
เกินมูลค่าหลักประกัน โดย มีบสย.ค้ำประกัน เริ่มต้น MRR+1% ต่อปี

หลักประกัน

 • ที่ดินเปล่า
 • สถานประกอบการ
 • ที่พักอาศัย
 • เงินฝาก​​

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ
 • นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • อายุระหว่าง 20 - 65 ปี (ลูกค้าปัจจุบันไม่เกิน 75 ปี)
 • มีประสบการณทางวิชาชีพ อย่างน้อย 2 ปี
 • มีประวัติทางการเงินที่ดีตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
เอกสาร

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
 • สำเนาทะเบียนการค้า และ / หรือ เอกสารทางราชการอื่น ๆ
 • เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ เช่น Statement, Bill การค้า
 • สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน (เฉพาะสินเชื่อแบบมีหลักประกันเท่านั้น)

นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
  • กรรมการผู้จัดการ
  • ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
  • ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน
  • ผู้ค้ำประกันทุกคน
  • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
  • เจ้าของหลักประกัน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • เอกสารการเสียภาษีหรือใบสรุปยอดขาย ยอดสั่งซื้อเป็นรายเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ เช่น Statement, Bill การค้า
 • สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน (เฉพาะสินเชื่อแบบมีหลักประกันเท่านั้น)

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
22
Padding

คำถามที่พบบ่อย

อาชีพใดบ้างที่สามารถขอสินเชื่อได้ ?

แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ แพทย์ทางเลือก และเภสัชกร

ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อยกี่ปี ?
 • 1 ปี สำหรับแพทย์ และทันตแพทย์
 • 2 ปี สำหรับอาชีพอื่นๆ
วงเงินกู้สูงสุดเท่าไร ?
 • มีหลักประกัน สูงสุด 12 ล้านบาท
 • ไม่มีหลักประกัน สูงสุด 4 ล้านบาท
ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดกี่ปี ?
 • มีหลักประกัน สูงสุด 10 ปี
 • ไม่มีหลักประกัน สูงสุด 5 ปี
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left