Display mode (Doesn't show in master page preview)
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
K EXCELLENCE
K Corporat Synergy | KASIKORNBANK

 

 

​​​ 

          THE WISDOM: The Symbol of Smart Success สังคมแห่งการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบของผู้ที่ประสบความสำเร็จ เข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์ชั้นเลิศที่ได้สร้างสรรค์ขึ้น โดยมุ่งเน้นสิทธิพิเศษด้านบริการทางการเงินอันหลากหลายให้สอดคล้องกับความต้องการ  โดยผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารกสิกรไทย ที่จะให้คำปรึกษาและทำให้การบริหารการลงทุนของท่านเป็นเรื่องง่ายและได้รับผลตอบแทนสูงสุด อีกทั้งความสะดวกสบายในการใช้บริการทางการเงินอันหลากหลาย  และสิทธิพิเศษต่างๆ ทั้งจากธนาคารกสิกรไทย และจากร้านค้าพันธมิตรชั้นนำอีกมากมายที่เตรียมพร้อมไว้ต้อนรับท่านโดยเฉพาะ

เงื่อนไขการสมัคร

สำหรับผู้ที่มีเงินฝาก/เงินลงทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาท รวมกันเฉลี่ย 6 เดือน หรือเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารฯ

 

 

 

ช่องทางการสมัคร
สนใจสมัครได้ที่สาขาธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่
THE WISDOM Contact Center 02-8888899

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการต่ออายุบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการต่ออายุบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย
ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร และการมียอดเงินฝาก เงินลงทุน
และ/หรือยอดรวมของเบี้ยประกันของกรมธรรม์ประกันชีวิต (ตามประเภทประกัน และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด)
รวมกันอยู่กับธนาคารเฉลี่ย 6 เดือนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป


หมายเหตุ
1. นับรวมผลิตภัณฑ์ในนามบุคคลธรรมดา ดังนี้ เงินฝากกสิกรไทย กองทุนรวมกสิกรไทย (เฉพาะที่ลงทุนผ่านธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น) กองทุนส่วนบุคคลกสิกรไทย Structure Note กสิกรไทย หุ้นกู้ของธนาคารกสิกรไทย และเบี้ยประกันของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ซื้อผ่านธนาคารกสิกรไทย (ตามประเภทประกัน และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด)

2. เบี้ยประกันของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่นับรวมนั้นจะต้องเป็นกรมธรรม์ที่ยังคงชำระค่าเบี้ยประกันตามสัญญา และต้องมีอายุมาแล้วไม่เกิน 3 ปีนับจากวันสมัครประกันชีวิต
โดยมีประเภทประกันดังนี้
Pro Life 90/5 Pro Saving 410 Pro Saving 615 Pro Saving 1525 และ Pro Saving Guarantee ทั้งนี้ไม่นับรวมแบบประกันที่ชำระเบี้ยประกันครั้งเดียว

3. กรณีบัญชีร่วมจะต้องนำยอดเงินฝาก หรือเงินลงทุนมาหารด้วยจำนวนผู้ถือบัญชีร่วมเพื่อคำนวณเป็นยอดเงินฝาก เงินลงทุนสุทธิของลูกค้าแต่ละราย ตามเงื่อนไขการต่ออายุบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย

4. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการอนุมัติ และต่ออายุบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของธนาคาร และการอนุมัติบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทยต้องผ่านการตรวจสอบจากบริษัทข้อมูลบัตรเครดิตทุกสถาบันที่สถาบันการเงินเป็นสมาชิกแล้วเท่านั้น

ตัวอย่างการคำนวณเงินฝาก เงินลงทุนของการต่ออายุบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย

 

ผลิตภัณฑ์

เดือน / ปี ที่สมัคร *

จำนวนปีที่ต้องชำระเบี้ย

ชำระเบี้ยปีละ

เงินฝาก เงินลงทุน กับธนาคารกสิกรไทย

เงินฝากกสิกรไทย

-

-

-

1,000,000

กองทุนรวมกสิกรไทย

-

-

-

1,500,000

หุ้นกู้ของธนาคารกสิกรไทย

-

-

-

3,000,000

ประกันชีวิต Pro Saving 410

เม.ย.-13

4

1,200,000

4,800,000

ผลรวม

 

 

 

10,300,000


เงินฝาก เงินลงทุน ผ่านเกณฑ์การต่ออายุบัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (10 ล้านบาท)
* กรมธรรม์ประกันชีวิตต้องมีอายุมาแล้วไม่เกิน 3 ปีนับจากวันสมัครประกันชีวิต