สำรองที่นั่ง    หรือ     
Share

เนื้อหา

  1. เมื่อไหร่ที่ธุรกิจออนไลน์ต้องทำบัญชี
  2. เอกสารทางการเงินสำหรับร้านค้ออนไลน์ และวิธีการเก็บเอกสาร
  3. วิธีการบันทึกค่าใช้จ่ายให้ถูกต้อง
  4. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ออกอย่างไร
  5. ภาษีมูลค่าเพิ่มต้องจด และ ส่งแบบอะไรเมื่อไหร่บ้าง
  6. สรุปแบบฟอร์มในการนำส่งภาษีอากร และส่งงบการเงินสำหรับธุรกิจออนไลน์

เหมาะสำหรับ

ผู้ประกอบการ SME และกลุ่มแม่ค้าออนไลน์ ทีมีรู้ด้านบัญชีระดับพื้นฐาน

วิทยากร

คุณธนัย นพคุณ
Course Director of FlowAccount