Share

เนื้อหา

  1. เริ่มต้นการขายส่งออกทั่วโลกง่ายๆ ด้วยช่องทาง Online to Offline
  2. ลุยตลาด Online ด้วยอีคอมเมิร์ช แพลตฟอร์ม Alibaba.com
  3. ส่งออกต่างประเทศทำไมต้องใช้ Alibaba Website
  4. การขายสินค้าให้ตรงความต้องการของผู้ซื้อทั่วโลกง่ายๆ ด้วยฟังก์ชั่น RFQ
  5. ความรู้เบื้องต้นและขั้นตอนสำหรับการส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ ( Incoterms )

เหมาะสำหรับ

  1. เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการส่งออก และต่อยอดทางธุรกิจ
  2. ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจส่งออก มุ่งเน้นด้านออนไลน์ E-commerce

วิทยากร

คุณณัฏฐ์เอก ศักดิ์วีระเดชกุล
วิทยากรพิเศษ
Alibaba E-commerce Platform