Share

เนื้อหา

  1. ทำอย่างไรให้เงินที่จ่ายออกไปเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
  2. นอกจากรายได้แล้วกิจการสามารถมีเงินเข้าทางไหนอีกบ้าง
  3. อธิบายการลงบัญชี รายรับรายจ่าย(กระแสเงินสด) และวิธี คาดการณ์ เงินสดในอนาคตของกิจการ
  4. วิธีการตรวจสอบบัญชีและเงินที่อยู่ว่าเพียงพอต่อการใช้ในปีต่อไปหรือไม่

เหมาะสำหรับ

Intermediate
ผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการทราบ หรือ สนใจระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถ บอกสถานะการเงินของกิจการได้อย่างแท้จริง

วิทยากร

คุณธนัย นพคุณ
Course Director of FlowAccount