Share

เนื้อหา

  1. ทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคบนโลกออนไลน์
  2. องค์ประกอบการสร้าง Content ให้น่าสนใจ
  3. เล่าเรื่อง Stotrytellig อย่างไรให้น่าจดจำ / Workshop
  4. สร้างเรื่องเล่า Brand ผ่าน 3 ความอร่อย
  5. การสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า สร้างคุณค่าจากการเล่าเรื่องและลงมือทำ (Story Doing)

เหมาะสำหรับ

เจ้าของกิจการ พนักงานฝ่ายการตลาด ธุรกิจร้านอาหาร-เครื่องดื่ม และแฟรนไชส์

วิทยากร

คุณเกียรติรัตน์ จินดามณี
ผู้ก่อตั้ง Taokaemai.com สถาบันพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME/ ที่ปรึกษาธุรกิจ SME