คุณบัณฑูร ล่ำซำ
คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์
คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ
คุณพิพัฒ พะเนียงเวทย์
คุณประไพ จึงเจริญพาณิชย์
คุณศิรินทรา จงพิพัฒนสุข
คุณจิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์