ดาวน์โหลดใบสมัคร
สมัครใช้บริการออนไลน์
สมัครรับข่าวสาร

พนักงาน

          ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากร โดยได้มุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจของเครือธนาคารกสิกรไทย อันจะสามารถตอบสนองความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเพิ่มขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมในการสร้างเสริมศักยภาพให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย

 

 •  ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารกสิกรไทย สำหรับเป็นแหล่งลับความเฉียบคมทางปัญหา
  ของพนักงานกว่า 10,000 คน ที่หมุนเวียนเข้ามารับความรู้ใหม่และนโยบายการทำงาน
  อย่างสอดประสานไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ปรับสภาพแวดล้อม
  การทำงานที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัย เพื่อเสริมกระบวนการทำงานและส่งเสริมการเรียนรู้
  ด้วยตนเองของพนักงาน จนกลายเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้สู่การให้บริการที่เป็นเลิศ
 • จัดการเรียนรู้ภายในและภายนอกองค์กร โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือวิทยากรมา
  จัดการเรียนรู้ให้กับพนักงานภายในองค์กร หรือ
  มอบหมายให้พนักงานออกไปอบรม
  หลักสูตรที่จัดขึ้นโดยสถาบัน หรือหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอกองค์กรได้
 • โครงการ E-Learning สร้างโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อ
  อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)
 • โครงการ 5 ทักษะสู่ความเป็นเลิศ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการประเมินใน 5
  ทักษะ ได้แก่ ทักษะการใช้ภาษา ทักษะด้านคณิตศาสตร์ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ
  

 • ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ณ สถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐประชาชนจีน และทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาในประเทศด้วย
 • การตรวจสุขภาพประจำปี  ธนาคารจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี และให้พนักงานทุกคนได้รับการเอกซเรย์ปอดปีละ 1 ครั้ง

 

โครงการและกิจกรรมอื่น ๆแผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882