บริการแจ้งรายการเดินบัญชีเงินฝากผ่าน SMS Transaction Alert

     บริการใหม่ล่าสุด ภายใต้กลุ่มบริการ K-mAlert บริการแจ้งรายการเดินบัญชีเงินฝากผ่าน SMS เป็นบริการแจ้งเตือนรายการเดินบัญชีเงินฝากให้กับลูกค้าผู้สมัครใช้บริการผ่าน SMS ให้กับลูกค้าทราบความเคลื่อนไหวบัญชีด้วยตนเอง ไม่ต้องรอ Update สมุดคู่ฝากโดยลูกค้าสามารถเลือกรับได้ 2รูปแบบบริการแบบใดแบบหนึ่ง ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า

 

จุดเด่น

 

 • เพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวและยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝาก
 • เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในกรณีที่ต้องการทราบความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก โดยไม่จำเป็นต้องติดต่อธนาคาร หรือสอบถามยอดเงินผ่านช่องทางปกติที่ธนาคารให้บริการอยู่
 • เพื่อสร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์เงินฝากของธนาคารคู่แข่ง
รายละเอียด
 
 • ให้บริการแก่ลูกค้าผู้มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันของธนาคารกสิกรไทย
 • การสมัครใช้บริการ 1 หมายเลขบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน สามารถผูกได้เพียง 1 หมายเลขโทรศัพท์เท่านั้น แต่ 1 หมายเลขโทรศัพท์สามารถผูกได้กับหมายเลขบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน
 • สามารถเลือกรับได้ทั้ง ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ
 • ให้บริการทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงิน (Prepaid) และแบบรายเดือน (Postpaid) ของ 3 เครือข่ายบริการเท่านั้น .คือ AIS, DTAC และ True Move
 • ให้บริการแจ้งเตือน SMS ระหว่างเวลา 7.00 น. – 22.00 น. ของทุกวัน (โดยธนาคารจะส่ง SMS สรุปยอดคงเหลือ ณ ต้นชั่วโมง 21.00 น. เป็นรอบสุดท้าย)
 • สามารถเลือกรับได้ 2 รูปแบบบริการ เลือกรับแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
         1) แจ้งสรุปเปลี่ยนแปลงยอดบัญชีเงินฝากผ่าน SMS เป็นบริการแจ้งเมื่อยอดเงินคงเหลือ(Available Balance) มีการเปลี่ยนแปลงโดยจะสรุปแจ้งทุกชั่วโมง ซึ่งจะแจ้ง เฉพาะกรณียอดเงินในบัญชีมีเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับยอดเงินในช่วงเวลาก่อนหน้า เพื่อให้ทราบความ เคลื่อนไหวและยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝาก รายละเอียดของข้อความ SMS ที่ลูกค้าจะได้รับประกอบด้วย
                -  เลขที่บัญชี
                -  ยอดเงินที่เปลี่ยนแปลง
                -  ยอดเงินคงเหลือถอนได้ (Available Balance)
                -  เวลา

  ตัวอย่างเช่น
           
        "บ/ชXXX212345X เพิ่ม 99,999.99บ ยอดถอนได้ 999,999.99บ ณ 15:30น"
        "บ/ชXXX212345X ลด 99,999.99บ ยอดถอนได้ 999,999.99บ ณ 15:30น"


         2) แจ้งทุกรายการเดินบัญชีเงินฝากผ่าน SMS รายละเอียดของข้อความ SMS ที่ลูกค้าจะได้รับประกอบด้วย
                2.1 แจ้งทุกรายการเงินเข้าในบัญชีเงินฝาก ยกเว้นรายการดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ แจ้งระหว่างเวลา 7.00-22.00น. กรณีรายการที่เกิดขึ้นภายหลัง 22.00น. ของแต่ละวันจะแจ้งเวลา 7.00 น.ของวันถัดไป โดยแจ้งแจกแจงตามรายการจริงที่เกิดขึ้น
                2.2 แจ้งทุกรายการเงินออกจากบัญชีเงินฝาก แจ้งระหว่างเวลา 7.00-22.00น. กรณีรายการที่เกิดขึ้นภายหลัง 22.00น. ของแต่ละวันจะแจ้งเวลา 7.00 น.ของวันถัดไป โดยแจ้งแจกแจงตามรายการจริงที่เกิดขึ้น
                2.3 แจ้งยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากเมื่อยอดคงเหลือมีการเปลี่ยนแปลงทุกต้นชั่วโมงแต่ไม่แจ้งว่ามีค่าเพิ่มหรือลดจำนวนเท่าใด
                2.4 ผู้ใช้บริการสามารถระบุวงเงินขั้นต่ำในการแจ้งเตือนได้ หรือหากไม่ระบุธนาคารจะ จัดส่งให้ทุกรายการที่เกิดขึ้น

                 รายละเอียดของข้อความ SMS ที่ลูกค้าจะได้รับประกอบด้วย
                -  วันและเวลาการทำธุรกรรม
                -  ประเภทรายการการทำธุรกรรม
                -  เลขที่บัญชี เช่น XXX213586X
                -  จำนวนเงินของการทำธุรกรรม


                ประเภทรายการการทำธุรกรรม ประกอบด้วย 8 ประเภทดังนี้
                -  เงินเข้า ซึ่งหมายถึง รายการเงินเข้าบัญชีทั้งหมด (ยกเว้น รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ )
                -  ฝากเช็ครอการเรียกเก็บ ซึ่งหมายถึง รายการการฝากเช็คที่ต้องรอการเรียกเก็บเท่านั้น
                -  เงินออก ซึ่งหมายถึง รายการเงินออกจากบัญชี (ยกเว้นรายการตัดเช็ค และรายการตัดบ/ช อัตโนมัติ)
                -  ตัดบ/ช ซึ่งหมายถึง รายการหัก บ/ช อัตโนมัติ เช่น ตัดค่าน้ำ ค่าไฟ
                -  ตัดเช็ค ซึ่งหมายถึง รายการจ่ายเช็ค จากการเรียกเก็บเช็คสั่งจ่าย ของเจ้าของบัญชี
                -  เช็คคืน ซึ่งหมายถึง เช็คที่เจ้าของบัญชีนำฝากไว้ และไม่สามารถทำการเรียกเก็บจากผู้สั่งจ่ายได้
                -  รายการปรับปรุงเพิ่ม ซึ่งหมายถึง รายการที่ธนาคารทำการปรับปรุงเพิ่ม
                -  รายการปรับปรุงลด ซึ่งหมายถึง รายการที่ธนาคารทำการปรับปรุงลด


  ตัวอย่างเช่น
           
        "01/02/10 13.00 บ/ชXXX212345X เงินเข้า 88,888.00บาท "
        "01/02/10 13.00 Account XXX212345X Deposit 88,888.88 Baht "


ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ
 • แจ้งสรุปเปลี่ยนแปลงยอดบัญชีเงินฝากผ่าน SMS
  ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ 20 บาท/เดือน/บัญชี โดยทำรายการเรียกเก็บผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน ที่สมัครใช้บริการ
 • แจ้งทุกรายการเดินบัญชีเงินฝากผ่าน SMS
  ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ 20 บาท/เดือน/บัญชี โดยทำรายการเรียกเก็บผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน ที่สมัครใช้บริการ
รายชื่อร้านค้าที่ให้บริการรับชำระสินค้าและบริการ
วิธีการสมัคร และเอกสารสำคัญต่างๆ
คุณสมบัติของผู้สมัครใช้บริการ 
 • ผู้มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันของธนาคารกสิกรไทย

ขั้นตอนการสมัคร/เปลี่ยนแปลง / ยกเลิกการใช้บริการ

สามารถใช้บริการได้ 3 ช่องทางดังนี้
    1. สาขาของธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ ในวันทำการธนาคาร
    2. ช่องทาง K-Contact Center 0-2888-8888 หรือ K-Biz Contact Center
        สามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง และให้บริการเฉพาะบัญชีเจ้าของท่านเดียว เท่านั้น
    3. ช่องทาง K-ATM
        สามารถใช้บริการได้ระหว่างเวลา 06.00 – 22.00 น. โดยใช้บัตร ATM หรือบัตรเดบิต ที่ผูกกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน
   


การสมัครใช้บริการ

ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
   
              - เมื่อเข้าสู่หน้าจอเมนูหลักของ K-ATM เลือก กองทุนรวม/สมัครบริการ/K-Mobile Banking/อื่นๆ
              - เลือก K-mAlert (บริการรับข้อมูลทางโทรศัพท์มือถือกสิกรไทย)
              - เลือก บริการแจ้งรายการเดินบัญชีเงินฝากผ่าน SMS
              - เลือก สมัครบริการแจ้งรายการเดินบัญชีเงินฝากผ่าน SMS
              - เลือกรูปแบบการรับข้อความ
                          แจ้งสรุปเปลี่ยนแปลงยอดบัญชีเงินฝากผ่าน SMS
                          แจ้งทุกรายการเดินบัญชีเงินฝากผ่าน SMS
              - เลือกประเภทบัญชีที่ต้องการสมัครบริการ (ออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน)
              - เลือกเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ต้องการใช้บริการ Balance Change Alert
              - ใส่หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 10 หลัก และเลือก หมายเลขถูกต้อง
              - อ่านเงื่อนไขและข้อตกลงการสมัครบริการ K-mAlert และเลือก ตกลง
              - ลูกค้าจะได้รับข้อความผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (SMS) เพื่อยืนยันการสมัครใช้บริการ โดยมีข้อความดังนี้
                       “บริการ Transaction Alertบ/ช XXX212345X ของท่านมีผลในวันถัดไป(XXบ./ด.)”
              - และจะเริ่มใช้ได้วันรุ่งขึ้นตั้งแต่ 7.00 น. หลังจากได้รับข้อความผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (SMS) ดังนี้
                       “ขอต้อนรับสู่ K-mAlert บ/ชXXX212345X ยอดถอนได้ 88,888.00 บ. ณ 07:00น.”


การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำหรับการใช้บริการ

การเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
          หากต้องการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์เพื่อรับบริการแจ้งเตือนทาง SMS เมื่อยอดเงินในบัญชีเปลี่ยนแปลง จะต้องทำรายการยกเลิกบริการ และทำรายการการสมัครใช้บริการใหม่อีกครั้ง

การเปลี่ยนภาษาข้อความ SMS ที่ได้รับ
              ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
              1. เลือกเมนู “กองทุนรวม/สมัครบริการ/K-Mobile Banking/อื่นๆ”
              2. เลือกเมนู “K-mAlert (บริการรับข้อมูลทางโทรศัพท์มือถือกสิกรไทย)”
              3. เลือกเมนู “บริการแจ้งรายการเดินบัญชีเงินฝากผ่าน SMS”
              4. เลือกเมนู “เปลี่ยนภาษาการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (SMS) ที่ได้รับ”
              5. เลือกภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ

การยกเลิกบริการรับแจ้งข่าวสารจากธนาคาร
              ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
              1. เลือกเมนู “กองทุนรวม/สมัครบริการ/K-Mobile Banking/อื่นๆ”
              2. เลือกเมนู “K-mAlert (บริการรับข้อมูลทางโทรศัพท์มือถือกสิกรไทย)”
              3. เลือกเมนู “บริการแจ้งรายการเดินบัญชีเงินฝากผ่าน SMS”
              4. เลือกเมนู “ยกเลิกรับแจ้งข่าวสารจากธนาคาร”
              5. อ่านข้อตกลงขอยกเลิกการรับข่าวสารจากธนาคาร แล้วกดปุ่ม “ยืนยันการยกเลิก”
              6. รับใบบันทึกรายการ
              7. ลูกค้าจะได้รับ ข้อความผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (SMS) เพื่อยืนยันการสมัครใช้บริการ โดยมีข้อความดังนี้
                          “ท่านได้ยกเลิกบริการรับข่าวสารจากธนาคารเรียบร้อยแล้ว” หรือ “Your SMS News cancellation is successful.”

การยกเลิกการใช้บริการ K-mAlert
              ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
              1. เลือกเมนู “กองทุนรวม/สมัครบริการ/K-Mobile Banking/อื่นๆ”
              2. เลือกเมนู “K-mAlert (บริการรับข้อมูลทางโทรศัพท์มือถือกสิกรไทย)”
              3. เลือกเมนู “บริการแจ้งรายการเดินบัญชีเงินฝากผ่าน SMS”
              4. เลือกเมนู “ยกเลิกบริการ”
              5. อ่านข้อตกลงขอยกเลิกการใช้บริการ K-mAlert แล้วกดปุ่ม “ยืนยันการยกเลิก”
              6. รับใบบันทึกรายการ
              7. ลูกค้าจะได้รับข้อความผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (SMS) เพื่อยืนยันการสมัครใช้บริการ โดยมีข้อความดังนี้
                          “ธนาคารยกเลิกบริการTransaction Alertบ/ช XXX761234Xของท่านเรียบร้อยแล้ว”


เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครใช้บริการ K-mAlert: Transaction Alert (บริการแจ้งรายการเดินบัญชีเงินฝากผ่าน SMS)
            ข้อตกลงนี้ใช้บังคับระหว่าง บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ธนาคาร”) กับผู้ที่ธนาคารได้อนุมัติให้ใช้ K-mAlert: Transaction Alert (บริการแจ้งรายการเดินบัญชีเงินฝากผ่าน SMS) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) โดยผู้ใช้บริการยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการโดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. หากผู้ใช้บริการมีความประสงค์ขอสมัครใช้บริการ หรือรายละเอียดการรับข้อมูลผ่าน SMS ที่เคยให้ข้อมูลไว้กับธนาคาร หรือยกเลิกการใช้บริการ K-mAlert: Transaction Alert สามารถแจ้งความจำนง ณ สาขาของธนาคารกสิกรไทย หรือ K-BIZ Contact Center 0-2888-8822 หรือK-Contact Center 0-2888-8888 หรือ K-ATM

2. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการถือเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญหากผู้ใช้บริการไม่มีความระมัดระวังหรือประมาทเลินเล่อจนเป็นสาเหตุให้มีผู้ทุจริตลักลอบนำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ สมัครเข้าใช้บริการ K-mAlert: Transaction Alert กับธนาคารและก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ใช้บริการแล้ว ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการไม่ว่ากรณีใดๆ จากความเสียหายที่เกิดขึ้น
 
3. ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสมัครรับบริการ K-mAlert: Transaction Alert ได้ 2 รูปแบบภาษา คือ ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ

4. กรณีสมัครรับบริการ K-mAlert: Transaction Alert ที่รับข้อมูลผ่านทาง SMS ผู้ใช้บริการต้องมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเครือข่ายที่ธนาคารกำหนด โดยการสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้ใช้บริการได้รับข้อความจากธนาคารยืนยันการสมัครทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามหมายเลขที่ได้ลงทะเบียนไว้

5. เมื่อผู้ใช้บริการแจ้งความจำนงขอสมัครใช้บริการ K-mAlert: Transaction Alert และธนาคารพิจารณาอนุมัติให้เป็นผู้ใช้บริการดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะจัดส่งข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินให้ผู้ใช้บริการทราบ ตามหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคาร ทุกวันระหว่างเวลา 7.00-22.00 น. หากเกิดรายการระหว่าง 22.01-6.59 น. ธนาคารจะนำส่งข้อมูลให้ตั้งแต่เวลา 7.00 น.เป็นต้นไป โดยข้อมูลที่นำส่งจะขึ้นอยู่กับบริการย่อยที่ผู้ใช้บริการเลือกรับ ดังนี้
     5.1 แจ้งสรุปเปลี่ยนแปลงยอดบัญชีเงินฝากผ่าน SMS - จะมีการแจ้งผ่านทาง SMS เฉพาะข้อมูลยอดเงินคงเหลือที่ถอนได้ ณ เวลาที่เรียกข้อมูล และยอดเงินคงเหลือมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลยอดเงินคงเหลือที่ถอนได้ ณ ช่วงเวลาก่อนหน้าที่มีการเรียกข้อมูลไว้เท่านั้น ซึ่งระบบจะทำการเรียกข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบยอดเงินคงเหลือที่ถอนได้ทุกต้นชั่วโมงระหว่างระยะเวลาการให้บริการข้างต้น แต่หากข้อมูลยอดเงินคงเหลือที่ถอนได้ ณ เวลาที่เรียกข้อมูลไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลยอดเงินคงเหลือที่ถอนได้ ณ ช่วงเวลาก่อนหน้าที่มีการเรียกข้อมูลไว้ ธนาคารจะไม่แจ้งผ่านทาง SMS
     5.2 แจ้งทุกรายการเดินบัญชีเงินฝากผ่าน SMS - ตามรายละเอียดดังนี้
     5.2.1 แจ้งทุกรายการในกรณีที่มีเงินเข้าในบัญชีเงินฝาก ยกเว้นรายการดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
     5.2.2 แจ้งทุกรายการในกรณีที่มีเงินออกจากบัญชีเงินฝาก
     5.1.3 แจ้งยอดคงเหลือบัญชีเงินฝาก รายละเอียดดังข้อ 5.1
     5.1.4 ผู้ใช้บริการสามารถระบุวงเงินขั้นต่ำในการแจ้งเตือนได้ หรือหากไม่ระบุธนาคารจะจัดส่งให้ทุกรายการที่เกิดขึ้น

6. บริการ K-mAlert: Transaction Alert นี้ใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบรายการเดินบัญชีของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรือ กระแสรายวันของผู้ใช้บริการเท่านั้น ไม่อาจใช้อ้างอิงหรือเป็นหลักฐานประกอบการสมัครใช้บริการ หรือทำธุรกรรมใดๆ กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นๆ หรือใช้เพื่อการอื่นใดในทางที่จะทำให้ธนาคารต้องได้รับความเสียหาย

7. เนื่องจากบริการ K-mAlert: Transaction Alert นี้ เป็นบริการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข้อมูลทางบัญชีของผู้ใช้บริการเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ได้รับข้อความ อันเนื่องจากระบบเครือข่ายการให้บริการมีปัญหา หรือ ผู้ให้บริการปิดสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ที่ไม่ใช่ความผิดของธนาคาร ธนาคารจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการส่งข้อความผ่านทาง SMS ตลอดจนความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้บริการดังกล่าวของธนาคาร

8. ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ K-mAlert: Transaction Alert ผู้ใช้บริการตกลงชำระให้แก่ธนาคารตามที่ธนาคารกำหนด โดยผู้ใช้บริการยินยอมให้หักค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการที่มีอยู่กับธนาคารได้ทันที ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการให้บริการ ตามที่ธนาคารกำหนดเมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนจะมีผลใช้บังคับ

9.ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ K-mAlert: Transaction Alert ได้ตามแต่จะเห็นสมควรนอกจากนี้ธนาคารมีสิทธิที่จะยกเลิกบริการดังกล่าวนี้ได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเฉพาะแต่ผู้ใช้บริการรายใดรายหนึ่งเมื่อใดก็ได้โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่มีกฎหมายกำหนดไว้

10.ในกรณีที่ธนาคารมีความจำเป็นจะต้องเปิดเผยข้อมูลทางการเงินหรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของผู้ใช้บริการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนให้แก่ ศาล หน่วยงานของรัฐ ภายใต้บทบัญญัติตามกฎหมาย คำสั่ง หรือกฎระเบียบของรัฐ ผู้ใช้บริการตกลง ยินยอมให้ธนาคารเปิดเผย หรือรายงานข้อมูลทางการเงินหรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของผู้ใช้บริการแก่ ศาล เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐได้ทุกประการ

11. ผู้ใช้บริการยินดีให้ธนาคาร บริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย และผู้ที่ธนาคารมอบหมายใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการเพื่อการพิจารณาและดำเนินการเสนอผลิตภัณฑ์บริการ และข้อเสนอพิเศษอื่นให้แก่ผู้ใช้บริการ และ/หรือเพื่อการอื่นได้


รายการส่งเสริมการขาย และสิทธิพิเศษ 
อื่นๆ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อีเมล:  ผ่านอีเมลของธนาคาร info@kasikornbank.com ตลอด 24 ชั่วโมง
K-Contact Center : ผ่านทาง K-Contact Center โทร. 0 2888 8888 ตลอด 24 ชั่วโมงแผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882