บริการ SMS ขยันบอก – แจ้งรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝากผ่านหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่


คือบริการแจ้งยอดเงินเข้า หรือ ออกจากบัญชี พร้อมยอดเงินคงเหลือ ของบัญชีออมทรัพย์ หรือ บัญชีกระแสรายวันที่เจ้าของบัญชีได้สมัครบริการไว้ โดยลูกค้าสามารถเลือกภาษาที่ใช้ส่งข้อความ ระหว่าง ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ และสามารถเลือก Service Hour ได้

จุดเด่น
  • แจ้งเงินเข้า-เงินออก ตลอด 24 ชั่วโมง
  • เพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวและยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝาก
  • เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในกรณีที่ต้องการทราบความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก โดยไม่จำเป็นต้องติดต่อธนาคาร หรือสอบถามยอดเงินผ่านช่องทางปกติที่ธนาคารให้บริการอยู่
รายละเอียด


1. ประเภทรายการการทำธุรกรรมที่แจ้งผ่านบริการ SMS ขยันบอก ประกอบด้วย

  • เงินเข้า ซึ่งหมายถึง รายการเงินเข้าบัญชีทั้งหมด (ยกเว้น รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ )
  • ฝากเช็ครอการเรียกเก็บ ซึ่งหมายถึง รายการการฝากเช็คที่ต้องรอการเรียกเก็บเท่านั้น
  • เงินออก ซึ่งหมายถึง รายการเงินออกจากบัญชี (ยกเว้นรายการตัดเช็ค และรายการตัดบ/ช อัตโนมัติ)
  • ตัดบ/ช ซึ่งหมายถึง รายการหัก บ/ช อัตโนมัติ เช่น ตัดค่าน้ำ ค่าไฟ
  • ตัดเช็ค ซึ่งหมายถึง รายการจ่ายเช็ค จากการเรียกเก็บเช็คสั่งจ่าย ของเจ้าของบัญชี
  • เช็คคืน ซึ่งหมายถึง เช็คที่เจ้าของบัญชีนำฝากไว้ และไม่สามารถทำการเรียกเก็บจากผู้สั่งจ่ายได้รายการ
  • ปรับปรุงเพิ่ม ซึ่งหมายถึง รายการที่ธนาคารทำการปรับปรุงเพิ่ม
  • รายการปรับปรุงลด ซึ่งหมายถึง รายการที่ธนาคารทำการปรับปรุงลด
  • หักบัญชีค่าธรรมเนียมรายปีของบัตร ATM/บัตรเดบิต

2. ประเภทค่าธรรมเนียม
   รายเดือน เดือนละ 20 บาท
   รายปี ปีละ 199 บาท
   ยกเว้นลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิต Wisdom หรือ Premier หรือ SME Debit Card ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ได้ใชับริการฟรี
* ลูกค้าผู้ถือบัตร Wisdom หรือ Premier จะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากบัญชี เดือนละ 20 บาท ในช่วง 2 เดือนแรกที่สมัครบริการ

3. รายละเอียดของข้อความ SMS ที่ลูกค้าจะได้รับประกอบด้วย

  • วันและเวลาการทำธุรกรรม
  • ประเภทรายการการทำธุรกรรม เช่น รายการเงินเข้า หรือ รายการเงินออก
  • เลขที่บัญชีที่สมัครบริการ เช่น X213586X
  • จำนวนเงินคงเหลือของบัญชี (Outstanding Balance)

4. รายละเอียดการแจ้งผ่านระบบ SMS

   1. ลูกค้าที่เลือก Service Hour แบบ 24 ชั่วโมง

  • แจ้งรายการธุรกรรมในกรณีที่มีเงินเข้าในบัญชีเงินฝากตลอด 24 ชั่วโมง (รายการที่ไม่แจ้งเตือนอื่นๆ เช่น รายการดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เป็นต้น เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)
  • แจ้งรายการธุรกรรมในกรณีที่มีเงินออกจากบัญชีเงินฝาก ตลอด 24 ชั่วโมง (รายการที่ไม่แจ้งเตือน เช่น รายการการหักค่าธรรมเนียมบางประเภทของธนาคาร)
  • * แจ้งยอดเงินคงเหลือ (Outstanding Balance) พร้อมรายการธุรกรรม ยกเว้นตั้งแต่ 22.00 น. ถึง 7.00 น. หากมีรายการการเคลื่อนไหวบัญชีในช่วงเวลา 22.00 น. – 7.00 น. จะมีการแจ้งยอดเงินคงเหลืออีกครั้ง ตั้งแต่ 7.00 น. ของวันถัดไป เป็นต้นไป

   2. ลูกค้าที่เลือก Service Hour แบบ 7.00-22.00 น.

  • แจ้งรายการธุรกรรมในกรณีที่มีเงินเข้าในบัญชีเงินฝากตั้งแต่ 7.00น.-22.00 น. (รายการที่ไม่แจ้งเตือนอื่นๆ เช่น รายการดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เป็นต้น เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)
  • แจ้งรายการธุรกรรมในกรณีที่มีเงินออกจากบัญชีเงินฝากตั้งแต่ 7.00น.-22.00 น. (รายการที่ไม่แจ้งเตือน เช่น รายการการหักค่าธรรมเนียมบางประเภทของธนาคาร)
  • * แจ้งยอดเงินคงเหลือ (Outstanding Balance) พร้อมรายการธุรกรรม ยกเว้นตั้งแต่ 22.00 น. ถึง 7.00 น. หากมีรายการการเคลื่อนไหวบัญชีในช่วงเวลา 22.00 น. – 7.00 น. จะมีการแจ้งยอดเงินคงเหลืออีกครั้ง ตั้งแต่ 7.00 น. ของวันถัดไป เป็นต้นไป

* รายการธุรกรรมประเภทการหักบัญชีอัตโนมัติบางรายการ และรายการจ่ายเงินเดือนผ่านบัญชี Payroll ของธนาคารกสิกรไทย จะไม่มีการแจ้งยอดเงินคงเหลือ (Outstanding Balance)พร้อมรายการธุรกรรม เนื่องจากไม่ใช่รายการออนไลน์

ตัวอย่างข้อความ SMS
กรณีเงินเข้า: 
01/08/58 08:00 บชX292955X เงินเข้า 500.00 คงเหลือ 5500.00บ
01/08/15 08:00 A/C X292955X Deposit 500.00 Outstanding Balance 5500.00 Baht.
กรณีเงินออก:
01/08/58 10:00 บชX292955X เงินออก 200.00 คงเหลือ 6800.00บ
01/08/15 10:00 A/C X292955X Withdrawal 200.00 Outstanding Balance 6800.00 Baht.
กรณีแจ้งยอดเงินคงเหลือ (Outstanding Balance):
01/08/58 7:03 บชX292955X คงเหลือ 5000.00บ
01/08/15 7:03 A/C X292955X Outstanding Balance 5000.00 Baht.

รายชื่อร้านค้าที่ให้บริการรับชำระสินค้าและบริการ
วิธีการสมัคร และเอกสารสำคัญต่างๆ


5. ช่องทางการสมัครบริการ

สามารถสมัครใช้บริการ SMS ขยันบอก ได้ 4 ช่องทาง ดังนี้

1) สาขาของธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ ในเวลาทําการสาขา (สมัครได้ทั้งบริการแบบรายเดือน และรายปี) สำหรับบัญชีร่วมและไม่ได้สมัครบัตรเดบิต/บัตร ATM สามารถสมัครบริการ SMS ขยันบอกผ่านสาขาและในเวลาทำการของสาขาเท่านั้น 

2) K-Contact Center 0-2888-8888 กด 3 กด 0 ตลอด 24 ชั่วโมง สําหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา (สมัครได้ทั้งบริการแบบรายเดือน และรายปี

3) K-ATM (ตั้งแต่ 12 พ.ย. 56 เป็นต้นไป สมัครได้ทั้งบริการแบบรายปีเท่านั้น) สมัครได้ตลอด 24ชม

4) K-Mobile Banking PLUS ตั้งแต่เดือน12 พ.ย. 56 (สมัครได้ทั้งบริการแบบรายปีเท่านั้น) สมัครได้ตลอด 24ชม.

6. ช่องทางการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ เช่นเบอร์โทรศัพท์/ประเภทค่าธรรมเนียม(รายเดือนหรือรายปี)/ภาษา

1.สาขาทั่วประเทศ
2. K-Contact Center


7. วิธีการเก็บค่าธรรมเนียมบริการ SMS ขยันบอก

7.1 ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการ โดยค่าธรรมเนียมจะเป็นไปตามประกาศของธนาคาร หากมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม ธนาคารจะแจ้งให้ทราบภายใน 30 วัน

7.2 กรณีลูกค้าสมัครใช้บริการที่สาขาธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. 2558 เป็นต้นไป ตามประกาศ วส 179/2558 จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมทันที ณ ตอนที่สมัครใช้บริการ หลังจากที่ลูกค้าใช้บริการจนครบกำหนดแล้ว ระบบจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโดยการหักบัญชีอัตโนมัติ

7.3 กรณีลูกค้าสมัครใช้บริการผ่านช่องทาง K-Contact Center, K-ATM, หรือ K-Mobile Banking PLUS ระบบจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโดยการหักบัญชีอัตโนมัติ 

  • บัญชีเงินฝากที่สมัครใช้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 15 ของแต่ละเดือน ระบบจะหักค่าธรรมเนียมการใช้บริการในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป และหากระบบไม่สามารถหักค่าธรรมเนียมได้ในวันดังกล่าว ระบบจะหักค่าธรรมเนียมในวันถัดไปจนกว่าจะหักค่าธรรมเนียมสำเร็จ 
  • บัญชีเงินฝากที่สมัครใช้บริการตั้งแต่วันที่ 16 ถึงวันสิ้นเดือนของแต่ละเดือน ระบบจะหักค่าธรรมเนียมการใช้บริการในวันที่ 16 ของเดือนถัดไป และหากระบบไม่สามารถหักค่าธรรมเนียมได้ในวันดังกล่าว ระบบจะหักค่าธรรมเนียมในวันถัดไปจนกว่าจะหักค่าธรรมเนียมสำเร็จ

7.4 เมื่อลูกค้าสมัครใช้บริการสำเร็จแล้วจะได้รับข้อความยืนยันการสมัครบริการและสามารถใช้บริการได้ทันที สำหรับการชำระค่าธรรมเนียมแบบหักบัญชีในรอบบิลแรกครั้งเดียวเท่านั้น ระบบจะส่งข้อความแจ้งค่าธรรมเนียมและวันที่จะตัดค่าธรรมเนียม ให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 3 วันก่อนถึงรอบบิล

7.5 กรณีเงินในบัญชีไม่เพียงพอสำหรับการหักค่าธรรมเนียมใช้บริการ ระบบไม่หักค่าธรรมเนียมบางส่วน แต่จะหักค่าธรรมเนียมต่อเนื่องทุกวันจนกว่าจะหักค่าธรรมเนียมสำเร็จ และระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนลูกค้าให้ทราบว่าเงินในบัญชีไม่เพียงพอสำหรับการตัดค่าธรรมเนียม (ระบบส่งข้อความแจ้งให้ทราบครั้งแรกที่ไม่สามารถหักค่าธรรมเนียมได้เท่านั้น)

หมายเหตุ: กรณีธนาคารไม่สามารถหักค่าธรรมเนียมบริการ SMS ขยันบอกของลูกค้าในเดือนแรกที่ต้องหักได้ ธนาคารจะพยายามหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวในเดือนถัดไปเรื่อยๆ ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าบางรายถูกหักค่าธรรมเนียมซ้ำ2ครั้งต่อเดือน และปัจจุบันไม่มีกระบวนการยกเลิกบริการลูกค้าที่ไม่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมได้ หากลูกค้าต้องการยกเลิกบริการ ลูกค้าจะต้องแจ้งขอยกเลิกบริการผ่านช่องทาง Call Center หรือ ATM เท่านั้น

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครใช้บริการ SMS ขยันบอก

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการประเภทต่างๆ ตามที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ ใช้บังคับระหว่าง บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ธนาคาร”) กับผู้ใช้บริการซึ่งได้รับการอนุมัติจากธนาคารให้ใช้บริการประเภทใดประเภทหนึ่งกับธนาคาร

1. หากผู้ใช้บริการมีความประสงค์ขอสมัครใช้บริการ หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการรับข้อมูลผ่าน SMS ที่เคยให้ข้อมูลไว้กับธนาคาร หรือยกเลิกการใช้บริการ SMS ขยันบอก สามารถแจ้งความจำนง ณ K-ATM หรือ K-BIZ Contact Center 0-2888-8822 หรือ K-Contact Center 0-2888-8888 หรือช่องทางอื่นๆ ที่ธนาคารจะเปิดให้บริการต่อไปในอนาคต โดยการยกเลิกจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้ใช้บริการได้รับข้อความ SMS ยืนยันการยกเลิกบริการ และธนาคารจะดำเนินการยกเลิกการใช้บริการตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการโดยเร็ว

2. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการถือเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญ หากผู้ใช้บริการไม่มีความระมัดระวังหรือประมาทเลินเล่อจนเป็นสาเหตุให้มีผู้ทุจริตลักลอบนำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ สมัครเข้าใช้บริการ SMS ขยันบอก กับธนาคารและก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ใช้บริการแล้ว ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการไม่ว่ากรณีใดๆ จากความเสียหายที่เกิดขึ้น

3. กรณีสมัครรับบริการ SMS ขยันบอก ที่รับข้อมูลผ่านทาง SMS ผู้ใช้บริการต้องมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเครือข่ายที่ธนาคารกำหนด โดยการสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้ใช้บริการได้รับข้อความจากธนาคารยืนยันการสมัครทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามหมายเลขที่ได้ลงทะเบียนไว้

4. เมื่อผู้ใช้บริการแจ้งความจำนงขอสมัครใช้บริการ SMS ขยันบอก และธนาคารพิจารณาอนุมัติให้เป็นผู้ใช้บริการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะจัดส่งข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินให้ผู้ใช้บริการทราบ ตามหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนไว้กับธนาคาร ทุกวันตามประเภท Service Hour ที่ลูกค้าเลือกใช้

5.  บริการ SMS ขยันบอก นี้ใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบรายการเดินบัญชีของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรือ กระแสรายวันของผู้ใช้บริการเท่านั้น ไม่อาจใช้อ้างอิงหรือเป็นหลักฐานประกอบการสมัครใช้บริการ หรือทำธุรกรรมใดๆ กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นๆ หรือใช้เพื่อการอื่นใดในทางที่จะทำให้ธนาคารต้องได้รับความเสียหาย

6. เนื่องจากบริการ SMS ขยันบอก เป็นบริการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข้อมูลทางบัญชีของผู้ใช้บริการเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ได้รับข้อความ อันเนื่องจากระบบเครือข่ายการให้บริการมีปัญหา หรือ ผู้ให้บริการปิดสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ที่ไม่ใช่ความผิดของธนาคาร ธนาคารจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการส่งข้อความผ่านทาง SMS ตลอดจนความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้บริการดังกล่าวของธนาคาร

7. หากเกิดความผิดพลาด บกพร่องของการให้บริการของธนาคาร อันเกิดจากระบบคอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้า หรือเพราะเหตุอื่นใดซึ่งธนาคารไม่อาจคาดหมาย หรือไม่อยู่ภายใต้การควบคุมจัดการของธนาคารแล้ว ธนาคารไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในความผิดพลาด บกพร่อง หรือความเสียหายใดๆ

8. รายการธุรกรรมที่ไม่ใช่รายการออนไลน์ เช่น การจ่ายเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร การหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) จะไม่สามารถแจ้ง SMS ได้ทันที และไม่สามารถแจ้งยอดเงินคงเหลือไปพร้อมกับรายการธุรกรรมนั้นๆได้ เนื่องจากติดกระบวนการทำงานของธุรกรรมนั้น

9. ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ SMS ขยันบอก ผู้ใช้บริการตกลงชำระให้แก่ธนาคารตามที่ธนาคารกำหนด โดยผู้ใช้บริการยินยอมให้หักค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการที่มีอยู่กับธนาคารได้ทันที ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการให้บริการ ตามที่ธนาคารกำหนดเมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนจะมีผลใช้บังคับ

10. สำหรับผู้ใช้บริการที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเปลี่ยนแปลงการเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการได้ตามแต่จะเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ SMS ขยันบอก ได้ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ธนาคารมีสิทธิที่จะยกเลิกบริการดังกล่าวนี้ได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือเฉพาะแต่ผู้ใช้บริการรายใดรายหนึ่งเมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

12. กรณีที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงบริการ SMS ขยันบอกก่อนครบกำหนดระยะเวลาบริการตามที่สมัครไว้ ธนาคารขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ผู้ใช้บริการได้ชำระแก่ธนาคารแล้ว

13. ข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี หรือข้อมูลข่าวสารใดที่ธนาคารจัดส่งให้ผู้ใช้บริการผ่านทางโทรศัพท์มือถือภายใต้บริการนี้ ถือเป็นข้อมูลลับที่ผู้ใช้บริการไม่พึงเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

14. ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า บริการต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ใช้กับธนาคาร จะต้องเป็นไปตามรูปแบบ ข้อกำหนดและประกาศต่างๆ ของธนาคารเกี่ยวกับการให้บริการแต่ละประเภท ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบการใช้บริการแต่ละประเภท ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบับนี้ด้วย ดังนั้นผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการแต่ละประเภท และตกลงที่จะปฏิบัติตามรูปแบบ ข้อกำหนดและประกาศต่างๆ ของธนาคาร ตลอดจนเอกสารใดๆ เกี่ยวกับการให้บริการในแต่ละประเภท ทั้งที่ธนาคารได้แจ้งผู้ใช้บริการทราบ หรือซึ่งธนาคารจะประกาศไว้ ณ ที่ทำการของธนาคาร โดยให้ถือว่ามีผลผูกพันผู้ใช้บริการทุกประการ

15. ในกรณีที่ธนาคารมีความจำเป็นจะต้องเปิดเผยข้อมูลทางการเงินหรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของผู้ใช้บริการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนให้แก่ ศาล หน่วยงานของรัฐ ภายใต้บทบัญญัติตามกฎหมาย คำสั่ง หรือกฎระเบียบของรัฐ ผู้ใช้บริการตกลง ยินยอมให้ธนาคารเปิดเผย หรือรายงานข้อมูลทางการเงินหรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของผู้ใช้บริการแก่ ศาล เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐได้ทุกประการ

16. ผู้ใช้บริการยินดีให้ธนาคาร บริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย และผู้ที่ธนาคารมอบหมายให้ใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการเพื่อการพิจารณาและดำเนินการเสนอผลิตภัณฑ์บริการ และข้อเสนอพิเศษอื่นให้แก่ผู้ใช้บริการ และ/หรือเพื่อการอื่นได้

อื่นๆ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการธุรกรรมที่ไม่แจ้งผ่านบริการ SMS ขยันบอก คลิกที่นี่

อีเมล:  ผ่านอีเมลของธนาคาร info@kasikornbank.com ตลอด 24 ชั่วโมง
K-Contact Center : ผ่านทาง K-Contact Center โทร. 0 2888 8888 ตลอด 24 ชั่วโมงแผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882