K-BizNet (SME)

ให้คุณบริหารธุรกิจอย่างมั่นใจ ไร้กังวล  ด้วยการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านบริการ K-BizNet ที่สะดวก รวดเร็ว  เพื่อธุรกิจไร้ขีดจำกัด
จุดเด่น
นวัตกรรมใหม่ที่พัฒนาขึ้นจากบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน ในรูปแบบองค์กรสำหรับบริษัทขนาดเล็ก/กลาง (SME) ลบข้อจำกัดเรื่องเวลา และสถานที่ สำหรับผู้บริหารสามารถตรวจสอบการทำรายการต่างๆก่อนการอนุมัติ อีกทั้งสามารถแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เสมือนการทำงานในบริษัท สามารถทำธุรกรรม หลายๆรายการเสร็จภายในครั้งเดียวอาทิ การโอนเงินเข้าบัญชีพนักงานในบริษัท รวมถึง บริการเสริมเพื่อช่วยบริหารงานในเชิงธุรกิจมั่นใจสูงสุดด้วยระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้มาตรฐานระดับสากล รองรับการใช้งานทั้งภาษาไทยและอังกฤษ สามารถสร้างรูปแบบส่วนตัวที่เหมาะสมในการใช้งานตามต้องการ
รายละเอียด
ประเภทของบริการ

 

  1. บริการด้านบัญชี (Account Service)

  • ดูรายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Statement Inquiry)
  • ดูยอดเงินในบัญชี (Balance Inquiry)
  • ดูรายการเคลื่อนไหวในวันนี้ (Today Transaction)
  •  ดูรายการเคลื่อนไหวออนไลน์ (Online Transaction)
  • ดูรายการที่ตั้งเวลาทำรายการล่วงหน้า (Scheduled Transaction)


  2. บริการโอนเงิน (Funds Transfer Service)

  • บริการโอนเงินระหว่างบัญชีตนเอง (Own Account Funds Transfer)
  • บริการโอนเงินให้บุคคลอื่น (Other Account Funds Transfer)
  • บริการโอนเงินต่างธนาคาร (Inter-bank Funds Transfer)
  • ระบบบาทเน็ต (แบบเร่งด่วน)
  • ระบบสมาร์ท/มีเดียเคลียร์ริ่ง (แบบธรรมดา)

 

  3. บริการชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Service)


  4. บริการเรื่องเช็ค (Cheque Service)

  • สั่งซื้อสมุดเช็ค (Order Cheque Book)
  • อายัดเช็ค (Stop Cheque Request)
  • ตรวจสอบสถานะการอายัดเช็ค (Stop Cheque Status Inquiry)

 

  5. บริการอื่นๆ (Other Services)

  •  การทำรายการโอนเงิน/ชำระเงินแบบกลุ่ม (Batch Payment)
    
เอกสารประกอบการสมัคร 

 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของกรรมการ / หุ้นส่วน ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ / ห้างฯ นั้น  และของผู้ที่มีชื่อเป็นผู้บริหารระบบ และผู้อนุมัติรายการ (หรือสำเนาบัตร Passport กรณีกรรมการ / หุ้นส่วนเป็นชาวต่างประเทศ)

 3. สำเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการ / หุ้นส่วน ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ / ห้างฯ นั้น  (หรือสำเนาบัตร Work Permit กรณีกรรมการ / หุ้นส่วนเป็นชาวต่างประเทศ)

 4. กรณีบริษัทฯ ให้แนบรายงานการประชุมที่ระบุให้ใช้บริการ / เพิ่มบัญชี K-BizNet เพิ่มด้วย พร้อมลงลายมือชื่อทุกหน้า

 5. กรณีห้างหุ้นส่วนฯ ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนิติบุคคลเพิ่มด้วย

*เอกสารที่ใช้จะต้องเป็นสำเนาเอกสารที่ถ่ายไว้ชัดเจน และ ลงลายมือชื่อตรงกับในใบสมัครเท่านั้น และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคืน เอกสารทุกกรณี

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

ผู้ที่จะสมัครใช้บริการต้องเป็นลูกค้าประเภทนิติบุคคลที่มีบัญชีออมทรัพย์ หรือ บัญชีกระแสรายวันกับธนาคารกสิกรไทย

รายชื่อร้านค้าที่ให้บริการรับชำระสินค้าและบริการ
วิธีการสมัคร และเอกสารสำคัญต่างๆ

1. กรอกใบสมัครบริการ K-BizNet โดยขอรับที่สาขา หรือ download จากเว็บไซต์

2. ยื่นใบสมัครที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า หรือ K-BIZ Contact Center 0 2888 8822

อื่นๆ


แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882