เรียน  ลูกค้าผู้ใช้บริการ K-Cyber Banking (บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตกสิกรไทย)

เรื่อง  การ Login เข้าสู่บริการ K-Cyber Banking หลังการรวมรหัสผู้ใช้งาน (User ID)

              ตามที่ธนาคารกสิกรไทย ได้รวมบริการทางอินเทอร์เน็ตภายใต้ชื่อ บริการ K-Cyber Service บริการด้านการเงิน การลงทุนทางอินเทอร์เน็ตกสิกรไทย ที่ท่านสามารถทำการ Login เข้าสู่ระบบได้ในครั้งเดียว (Single-Sign-On หรือ SSO) โดยใช้รหัสผู้ใช้งาน (User ID) และ รหัสผ่าน (Password) ชุดเดียว เพื่อเข้าใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตของเครือธนาคารกสิกรไทยได้ทั้ง 3 บริการ ได้แก่ K-Cyber Banking (บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตกสิกรไทย) K-Cyber Trade (บริการซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ผ่านอินเทอร์เน็ตกสิกรไทย) และ K-Cyber Invest (บริการลงทุนในกองทุนรวมทางอินเทอร์เน็ตกสิกรไทย)

             ทั้งนี้ ท่านที่ได้รับการแจ้งจากทางธนาคารให้ทำการรวม User ID ของบริการต่างๆ ข้างต้น ท่านสามารถทำการรวม User ID ได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนในเอกสารแนบ 1 “ขั้นตอนการรวม User ID ของบริการทางอินเทอร์เน็ตกสิกรไทย” ธนาคารขอเรียนให้ทราบว่า หลังจากที่ท่านได้ทำการรวม User ID เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การเข้าสู่ระบบ K-Cyber Banking ต่อไป ท่านจะต้อง Login ผ่านระบบใหม่บริการ K-Cyber Service เท่านั้น

             หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ K-Contact Center 02-888-8888 กด 03 หรืออีเมล: eBusinessSupport@kasikornbank.com


 
ขอแสดงความนับถือ      
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย