K-Contact Center

 วันนี้... การใช้บริการทางการเงินของคุณจะเป็นเรื่องง่าย  ไม่ต้องเดินทางไปที่สาขา คุณก็สามารถใช้หลากหลายบริการทางการเงินด้วยตัวคุณเอง หรือแจ้งรายการที่สงสัยถูกทุจริต แนะนำ หรือร้องเรียนบริการผ่านพนักงาน K-Contact Center เพียงคุณใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย 02-8888888 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


คุณสามารถดาวน์โหลด คู่มือการใช้บริการ
K-Contact Center ได้ ที่นี่

จุดเด่น
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครใช้บริการ
 • เพียงคุณมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือถือบัตรประเภทใดประเภทหนึ่งของธนาคารก็สามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย 02-8888888
 • สามารถเลือกใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้มากถึง 5 ภาษา คือ ภาษาไทย อังกฤษ  จีน  ญี่ปุ่น และพม่า 
 • มีเมนูลัดขั้นตอนเพื่อเข้าสู่บริการได้อย่างรวดเร็ว
รายละเอียด
บริการที่สามารถใช้ผ่านระบบอัตโนมัติ
 • อายัดบัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิต/บัตรเครดิต/บัตร K-Express Cash
 • อายัดบัญชี อายัดเช็ค
 • บัญชีเงินฝาก บัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต
  - สอบถามยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน/เงินฝากออมทรัพย์, สอบถามสถานะเช็ค
  - ขอรายการเดินบัญชีเงินฝาก
  - สอบถามรหัสทำรายการ หรือ Teller Number
  - สั่งซื้อสมุดเช็ค สำหรับบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคารกสิกรไทย และขอรับสมุดเช็คได้ที่ธนาคารกสิกรไทย ณ
    สาขาที่คุณเปิดบัญชี เฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น
  - ตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงวงเงินโอน ถอน ซื้อสินค้า สำหรับบัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต และบัญชีเงินฝากที่ผูกกับบัตร
    เครดิต  
  - สอบถามสิทธิประโยชน์สำหรับผู้มีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย
 • บริการบัตรเครดิต
  - สอบถามยอดเงินในบัญชีบัตรเครดิต และชำระบัตรเครดิต
  - ขอข้อมูลรายการสะสมคะแนน KBank Reward Point  ตรวจสอบคะแนนสะสม และแลกของรางวัล
  - ขอใบแจ้งยอดบัตรเครดิต
  - เปิดใช้บริการบัตรเครดิต
  - เพิ่มวงเงินชั่วคราวบัตรสำหรับบัตรเครดิต 
 • เติมเงินโทรศัพท์มือถือ  ชำระค่าสินค้า  โอนเงินระหว่างบัญชีตนเอง และบริจาคเงิน 
  -  เติมเงินโทรศัพท์มือถือ One-2 Call, Happy, True Move, True Move H 
  -  โอนเงินระหว่างบัญชีสำหรับบุคคลเดียวกัน และมีการผูกบัญชีไว้กับธนาคาร จากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันไปเข้าบัญชี
     เงินฝากออมทรัพย์  หรือจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไปเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
  - ชำระค่าสาธารณูปโภค
     : ชำระค่าโทรศัพท์ของ บริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด และค่าไฟฟ้า ของการไฟฟ้านครหลวง
       ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อรายการ โดยหักจากบัญชี ของผู้ทำรายการ พร้อมกับการชำระเงิน
     : ชำระภาษีสำหรับกรมสรรพากร  ผู้ชำระภาษีต้องกรอกแบบฟอร์ม ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากรที่ www.rd.go.th และนำ
       รหัส ควบคุม (Control Code) จำนวน 15 หลัก ที่ได้รับจากเว็บไซต์ มาทำรายการ ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมรายการ
       ละ 15  บาท โดยหักจากบัญชีของผู้ทำรายการ พร้อมกับการชำระเงิน    
  - ชำระค่าอินเตอร์เน็ต เคเบิ้ลทีวี ค่าสินค้าและบริการต่างๆ
  - บริจาคเงินสำหรับมูลนิธิธนาคารบุญเจ้าคุณอลงกต วัดพระบาทน้ำพุ
 • บริการกองทุนรวม, ประกันชีวิตและทรัพย์สินกสิกรไทย, หลักทรัพย์กสิกรไทย
  - บริการกองทุนรวม
    : สอบถามมูลค่าหน่วยลงทุน  และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กองทุนรวม 
    : ซื้อ ขาย สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน
    : ปรึกษาการลงทุนกับ K-Experts
  - ประกันชีวิตและทรัพย์สินกสิกรไทย
    : สอบถามข้อมูลประกันชีวิตและทรัพย์สินกสิกรไทย 
    : ปรึกษา K-Expert เกี่ยวกับการวางแผนภาษี       
 • K-Express Cash สินเชื่อบุคคล สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อบ้านกสิกรไทย และ K Home Smiles club
  - บัตร K-Express Cash
    : สอบถามยอดเงิน อัตราดอกเบี้ย ชำระบัตร K-Express Cash
    : ขอใบแจ้งเรียกเก็บชำระเงินและใบเสร็จรับเงิน ของบัตร K-Express Cash
    : เปิดใช้บริการบัตร K-Express Cash
    : สมัครบัตร K-Express Cash บริการเงินสดทันใจโทรสั่งได้ และบริการ SMS alert
  - สินเชื่อบุคคล
    : สอบถามยอดเงินในบัญชี อัตราดอกเบี้ย สถานะใบสมัคร  ขอรายการเดินบัญชี
  - สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์กสิกรไทย
    : สอบถามข้อมูลบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์กสิกรไทย และรายการส่งเสริมการขาย
    : ชำระสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์กสิกรไทย
  - สินเชื่อบ้านกสิกรไทย และ K Home Smiles Club
    : บริการผู้จัดการส่วนตัวเรื่องบ้าน หรือบริการเลขาส่วนตัว     
    : อายัดบัตรเครดิต Home Smiles Club
    : สอบถามสถานะใบสมัคร      
    : K-Home Loan Delivery สินเชื่อบ้านกสิกรไทยสั่งได้
 • เครื่อง ATM, CDM, K-Cyber Service, K-Mobile Banking,รหัสโทรศัพท์และคู่มือ K-Contact Center
  -  เครื่อง ATM, CDM, และเครื่องอัตโนมัติอื่นๆ
     : แจ้งปัญหาการใช้เครื่อง ATM CDM หรือเครื่องอัตโนมัติอื่นๆ
     : สอบถามรายการเคลื่อนไหวในบัญชี   
  - K-Cyber Banking และ K-Mobile Banking
    : ระงับบริการ K-Cyber Service, ปลดล๊อครหัสเข้าใช้งาน และขอออกรหัสใหม่     
    : K-Cyber Banking, K-Expert MyPort, K-Web Shopping Card, K-Cyber Invest และ K-Cyber Trade       
    : ขอระงับการใช้บริการ K-Mobile Banking โดยลดวงเงินเป็น 0 บาท
    : K-Mobile Banking Plus, K-Speed Top Up     
  - บริการ K-Contact Center
    : เปิดใช้รหัสโทรศัพท์สำหรับบริการ K-Contact Center เปลี่ยนแปลงรหัสโทรศัพท์ ขอรหัสโทรศัพท์ใหม่ ยกเลิกรหัส 
      และขอคู่มือการใช้บริการ ผ่าน fax
 • สมัครหรือยกเลิกบริการ SMS ขยันบอก SMS alerts ต่างๆ  และ E-mail statement
 • สอบถามข้อมูลทั่วไป และรายการส่งเสริมการขาย
  -  สอบถามอัตราแลกเปลี่ยน  อัตราดอกเบี้ย  หมายเลขโทรศัพท์สาขา

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • บุคคลที่สามารถใช้บริการ K-Contact Center ได้ มีดังนี้.-
  - ผู้ที่เปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และสมัครใช้บัตรเดบิต/บัตรเอทีเอ็ม
  - ผู้ที่เปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ไม่มีบัตรเดบิต/ บัตรเอทีเอ็ม) และสมัครใช้
    บริการ  K-Contact Center
  - ผู้ที่เปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  โดยไม่สมัครใช้บัตรทุกประเภทขอธนาคาร และ
    ไม่สมัครใช้บริการ K-Contact Center
  - ผู้ถือบัตรเครดิต บัตรวงเงินพิเศษส่วนบุคคล (Personal O/D) และสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย(K-Express Cash)
  - ผู้ที่มีบัญชีกองทุนรวม และผูกกับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
  - ลูกค้าทั่วไปที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกสิกรไทย
 • เปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด 
 • การใช้บริการในระบบอัตโนมัติสามารถสามารถกดเครื่องหมาย # เมื่อต้องการกลับสู่เมนูก่อนหน้า และกด 9 เพื่อกลับสู่เมนูหลัก
 • การกดจำนวนเงินเพื่อ โอนเงินระหว่างบัญชี ชำระค่าสินค้าและบริการ ชำระบัตรเครดิต คุณต้องกดจำนวนเงินตามด้วยทศนิยม 2 ตำแหน่ง และเครื่องหมาย # เช่น ต้องการชำระเงินจานวน 9,800.50 ให้กด 980050#
 • การเติมเงินโทรศัพท์มือถือให้กดจำนวนเงิน โดยไม่ต้องใส่ทศนิยม 2 ตำแหน่ง เช่น 300 บาท ให้กด 300#
 • การโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปบัญชีกระแสรายวัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการผ่านเช็ค จะต้องทำรายการก่อนเวลา15.30 น.
 • การเปลี่ยนวงเงินโอน ถอน ซื้อสินค้า สำหรับบัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต หรือบัญชีเงินฝากที่ผูกกับบัตรเครดิต  จะใช้เงื่อนไขการกดจำนวนเงินเช่นเดียวกับการเติมเงินโทรศัพท์ คือไม่ต้องกดทศนิยม 2 ตำแหน่ง แต่ต้องกำหนดวงเงินเป็นจำนวนเต็มหลักพัน และตามด้วยเครื่องหมาย #  เช่น กด 17200# ระบบจะบันทึกวงเงินเป็น 18000 บาท
 • การขอเอกสาร หรือ หลักฐานทาง FAX สามารถทำรายการที่เครื่องโทรสาร หรือโทรศัพท์ธรรมดา และระบุหมายเลข FAX ที่ต้องการให้ธนาคารจัดส่งเอกสาร

วิธีการสมัครใช้บริการ
- บัญชีบุคคลธรรมดา  สมัครใช้บริการ K-Contact Center พร้อมกับการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน จะใช้เอกสารชุดเดียวกับการเปิดบัญชี
- กรณีบัญชีบุคคลธรรมดา ที่มีบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เป็นบัญชีร่วม ที่มีชื่อเจ้าของบัญชี ร่วมกันไม่เกิน 2 คน และมีเงื่อนไข “คนใดคนหนึ่งมีสิทธิ์ถอนเงินได้” ต้องแนบหนังสือข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ  K-Contact Center (กรณีบัญชีร่วมขอใช้บริการ) ด้วย
 
ระยะเวลาการอนุมัติใบสมัครใช้ผลิตภัณฑ์
- ลูกค้าในเขต กทม. ที่สมัครใช้บริการ  K-Contact Center และแจ้งขอรับรหัส ณ สาขาที่สมัครใช้บริการ  จะได้รับรหัสภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่สมัครใช้บริการ  กรณีแจ้งให้ธนาคารจัดส่งรหัสทางไปรษณีย์ จะได้รับรหัสภายใน 5 วันทำการ ยกเว้น กรณีแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร จะได้รับรหัสภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่สมัครใช้บริการ  
- ลูกค้าในเขต ตจว. จะได้รับรหัสภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่สมัครใช้บริการทั้งกรณีขอรับรหัสที่สาขาหรือให้ธนาคารจัดส่งทางไปรษณีย์

   
รายชื่อร้านค้าที่ให้บริการรับชำระสินค้าและบริการ

เพจเจอร์
 • บจก. สามารถ เพจจิ้ง   ( 1187 )
 • บจก. สามารถ เพจจิ้ง   ( 1188 )
 • บจก.แพ็คลิ้งค์ ( ประเทศไทย)   ( 81143 )
 • บจก.แพ็คลิ้งค์ ( ประเทศไทย)   ( 81144 )
 • บจก.แอดวานซ์ เพจจิ้ง   (88151 )
 • บจก.แอดวานซ์ เพจจิ้ง   (88152 )
 • บจก.ฮัทชิสัน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย)   ( 88161 )
 • บจก.ฮัทชิสัน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย)   ( 88162 )
 • บจก.บลิส-เทล   ( 99142 )

   เลือกประเภท


โทรศัพท์มือถือ
 • บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ( TAC 1 )    ( 800 )
 • บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส    ( 900 )
 • บจก. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ( TAC 2)  ( 1800 )
 • บจก. ดิจิตอล โฟน  ( 1888 )
 • บจก. เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส  ( 80011 )
 • บจก. เอเชีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น  ( 88899 )
 • บจก. ทีเอ ออเร้นจ์   ( 80032 )
 • บจก. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เติมเงิน One 2 Call ผ่าน IVR TFB)   ( 80037 )
 • บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั้น ( Dprompt)   ( 80053 )
 • บจก.อาร์.เอ็น.ที.เทเลวิชั่น   ( 80057 )
 • บจก.ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย   ( 80059 )

เลือกประเภท

 


บริการเช่าซื้อ
 • บมจ. กรุ๊ปลีส  ( 06110 )
 • บจก. ไทยฟาร์เมอร์ เฮลเลอร์ แฟคเตอริ่ง   ( 06150 )
 • บจก. สยาม เอ แอนด์ ซี   ( 06500 )
 • บจก. เซทเทเลม (ประเทศไทย)   ( 50027 )

 

เลือกประเภท 


เคเบิ้ลทีวี
 • บมจ. ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น   ( 09209 )
 • บมจ. ยูบีซี เคเบิ้ล เน็ตเวอร์ค  ( 09299 )

 

เลือกประเภท

 


อินเตอร์เน็ต
 • บจก. เวิลด์ เน็ท แอนด์ เซอร์วิสเซส   ( 09300 )
 • บจก. ไอเน็ท (ประเทศไทย)  ( 09301 )
 • บจก. สเปซวายด์   ( 09302 )
 • บจก. ล็อกซเล่ย์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส ( ikool)   ( 09303 )
 • บจก. สามารถ อินโฟเนต    ( 09304 )
 • บจก. อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย ( 3 เดือน)   ( 09306 )
 • บจก. อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย (เติมเงิน)    ( 09307 )
 • บจก. ซี.เอส.คอมมิวนิเคชั่น   ( 09320 )
 • บจก. ล็อกซเล่ย์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส ( WEB 1,2)    ( 09350 )
 • บจก. ล็อกซเล่ย์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส ( WEB 3)     ( 09351 )
 • บจก. เอ็ม-เว็บ (ประเทศไทย)    ( 09370 )
 • บจก. ฮัลโหล ดิสเคานท์    ( 40011 )
 • บจก. เวบวีเวอร์    ( 40017 )
 • บจก. รอยเนท    ( 80003 )
 • บจก. เนทโซน   ( 80004 )
 • บจก. สามารถออนไลน์   ( 80006 )
 • บจก. ล็อกซเล่ย์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส    ( 80008 )
 • บจก. จัสมิน อินเตอร์เน็ต    ( 80010 )
 • บจก. ชิน บรอดแบนด์ อินเตอร์เน็ต (ประเทศไทย)    ( 80016 )
 • บจก. ซินเนอร์ยี่ เน็ทโฮลดิ้ง ( SNH)    ( 80025 )
 • บจก. ชินนี่ดอทคอม     ( 80034 )
 • บจก. ไอไดเร็กซ์ดอทคอม    ( 80035 )
 • บจก. เอ็ม-เว็บ (ประเทศไทย)    ( 80038 )
 • บจก. เอเชีย อินโฟเน็ท    ( 80050 )
 • บจก.ล็อกซเล่ย์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส ( net ready)   ( 88888 )
   

เลือกประเภท

 


ธุรกิจขายตรง
 • บจก. อาร์.บี.ไอ.บิสซิเนส อินเตอร์เนชั่นแนล   ( 03102 )
 • บจก. แอมเวย์ (ประเทศไทย)   ( 05000 )
 • บจก. พริตตี้ นอร่า   ( 05005 )
 • บจก. มาทอล โบทานิคอล (ประเทศไทย)   ( 05050 )
 • บจก. เอสเซนเชี่ยลลี่ ยัวส์ อินดัสตรี้ส์ (ประเทศไทย)   ( 05055 )
 • บจก. เคล โฮลิสติค   ( 05060 )
 • บจก. นีโอมาร์ค    ( 05080 )
 • บจก. เบล เมซอง (ประเทศไทย)    ( 05120 )
 • บจก. ฮอริซัน อินเตอร์แมเนจเม้นท์  ( 05220 )
 • บมจ. นิวซิตี้ (กรุงเทพ)    ( 05270 )
 • บจก. เอวอน คอสเมติคส์ (ประเทศไทย)    ( 05555 )
 • บจก. สยาม ทีวี มีเดีย    ( 05800 )
 • บจก. โพรเกรส พลัส    ( 05900 )
 • บจก. แอล ดี ฟิวเจอร์อินเตอร์เนชั่นแนล   ( 09305 )
 • บจก. สหไดเร็กชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล    ( 40002 )
 • บจก. ออริสยาม   ( 40004 )
 • บจก. ทีวี ไดเร็ค   ( 40015 )
 • บจก. นิสค์ อินเตอร์เนชั่นแนล   ( 40016 )
 • บจก. ไลฟ์สไตลส์ เอเชีย แปซิฟิค (ไทยแลนด์)     ( 40018 )
 • บจก. เอเชี่นสตาร์ เทรดดิ้ง   ( 40022 )
 • บจก. เฮลธ์ ซัพพลิเมนท์    ( 40013 )

เลือกประเภท

 


ประกัน
 • บจก. เมืองไทยประกันชีวิต    ( 600 )
 • บจก. กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ   ( 06100 )
 • บมจ. อินเตอร์ไลฟ์ จอห์นแฮนคอค ประกันชีวิต   ( 06600 )
 • บจก. อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์    ( 50000 )
 • บจก. ธนชาติซูริค ประกันชีวิต    ( 50002 )
 • บจก. ธนชาติประกันภัย    ( 50003 )
 • บจก. สยาม ซัมซุง ประกันชีวิต    ( 50009 )
 • บจก. อาคเนย์ประกันชีวิต   ( 50016 )
 • บจก. เมืองไทยประกันภัย   ( 50019 )
 • บจก. ไทยประกันชีวิต   ( 50021 )
 • บจก. เอทน่า โอสถสภาประกันชีวิต   ( 50026 )
 • บจก. กรุงเทพประกันชีวิต    ( 50028 )
 • บจก. เอช อินชัวรันซ์     ( 50035 )
 • บจก. พรูเด็นเชียล ทีเอสไลฟ์ ประกันชีวิต   ( 50036 )
 • บมจ. กรุงเทพประกันภัย    ( 50040 )
 • บมจ. ไทยพานิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต   ( 50042 )
 • บจก. อีซี อินชัวร์ โบรกเกอร์     ( 50047 )
 • บมจ.ภัทรประกันภัย  ( 50050 )
 • บจก.มิลเลียไลฟ์อินชัวรันส์ (ประเทศไทย)    ( 50065 )
 • บจก.เนชั่นไวด์ประกันชีวิต   ( 50067 )
 • บจก. บลูครอสประกันสุขภาพ  ( 80005 )

เลือกประเภท

 


วัสดุก่อสร้าง
 • บจก. ซีเมนต์ไทยการตลาด   ( 01100 )
 • บจก.ซีเมนต์ไทยการตลาด    ( 01101 )
 • บจก. นวพลาสติกอุตสาหกรรม ( สระบุรี)   ( 03220 )
 • บจก. บุญถาวร เซรามิค ( รัชดา)    ( 05600 )
 • บจก. บุญถาวร เซรามิค (รังสิต)     ( 05601 )
 • บจก. ทีพีไอ โพลีน   ( 20001 )
 • บจก. ทีพีไอ โพลีน   ( 20002 )
 • บจก. ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง   ( 20003 )
 • บจก. เซรามิคอุตสาหกรรมไทย    ( 20005 )
 • บจก. สยามซานิทารี่แวร์อินดรัสทรี    ( 20006 )
 • บจก. กระเบื้องทิพย์     ( 20007 )
 • บจก.สยามคูโบต้า อุตสาหกรรม    ( 20018 )
 • บจก.ทีพีไอ คอนกรีต   ( 20019 )
 • บจก. โอลิมปิคกระเบื้องไทย    ( 40007 )

เลือกประเภท

 


การเกษตร
 • บจก. เจียไต๋    ( 05100 )
 • บจก. ป.เคมีเทค    ( 05110 )
 • บจก. ไทยเฮอบิไซด์    ( 05111 )
 • บจก. ป.เคมีเทค     ( 05112 )
 • บจก. มินเซนเมชีนเนอรี่    ( 05400 )
 • บจก. ดี.เอ็น. แมชินเนอรี่ ( 1980)     ( 05700 )
 • บจก. ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์)     ( 40027 )

เลือกประเภท

 


น้ำมัน
 • บจก. เชลล์แห่งประเทศไทย    ( 03100 )
 • บมจ. สยามสหบริการ    ( 03101 )
 • บจก. บี พี ออยล์ (ประเทศไทย)    ( 03150 )
 • บจก. ระยองเพียวริฟายเออร์    ( 03200 )
 • บมจ. สยามภัณฑ์กรุ๊ป   ( 03250 )

เลือกประเภท

 โรงพยาบาล
 • โรงพยาบาลสินแพทย์   ( 09150 )
 • โรงพยาบาลลาดพร้าว   ( 09160 )
 • โรงพยาบาลพระรามเก้า   ( 09170 )
 • โรงพยาบาลกรุงธน    ( 09181 )
 • โรงพยาบาลกรุงธน 2    ( 09182 )

 

เลือกประเภท

 


สถาบันการศึกษา
 • มหาวิทยาลัยรังสิต   ( 09100 )
 • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   ( 09110 )
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ( 09120 )
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ( 09200 )
 • มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   ( 09991 )
 • สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  ( 09995 )
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ( 80007 )
 • วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก   ( 80014 )
 • สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง  ( 80017 )
 • มหาวิทยาลัยเกริก  ( 80021 )
 • มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล   ( 80023 )
 • โรงเรียนเสริมหลักสูตรคเณศวร   ( 80060 )

เลือกประเภท

 


กองทุน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกสิกรไทย ทรัพย์ทวีผล (สะสม)   ( 06900 )
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกสิกรไทย ทรัพย์ทวีผล (สมทบ)  ( 06901 )
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกสิกรไทย ทรัพย์มั่นคง (สะสม)    ( 06902 )
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกสิกรไทย ทรัพย์มั่นคง ( สมทบ)  ( 06903 )

เลือกประเภท

 

สถาบันการเงิน
 • บมจ. เงินทุน เอกชาติ   ( 50001 )
 • บมจ. เงินทุนธนชาติ (ค่างวดเช่าซื้อ)   ( 50004 )
 • บมจ. เงินทุนธนชาติ (สินเชื่อบุคคคล)  ( 50005 )
 • บมจ. เงินทุนธนชาติ (สินเชื่อเคหะ)     ( 50006 )
 • บจก. ยูนิฟายลีสซิ่ง   ( 50007 )
 • บจก. สยามพาณิชย์ลีสซิ่ง    ( 50008 )
 • บจก. เอกนครหลวงลิสซิ่ง    ( 50010 )
 • ธนาคารซิตี้แบงก์ (ชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตวีซ่า)   ( 50011 )
 • ธนาคารซิตี้แบงก์ (ชำระค่าเงินกู้หรือสินเชื่อ)    ( 50012 )
 • บจก. ไดเนอร์คลับ    ( 50013 )
 • บจก. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)    ( 50014 )
 • บจก. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) (ค่าบัตรเครดิต)    ( 50015 )
 • บมจ. เงินทุน ทิสโก้ (ค่างวดรถยนต์)   ( 50022 )
 • บมจ. เงินทุน ทิสโก้ (ค่าเบี้ยปรับ)    ( 50023 )
 • บมจ. เงินทุน ทิสโก้ (ค่าเบี้ยประกันภัย)    ( 50024 )
 • บมจ. เงินทุน ทิสโก้ (ค่าภาษีรถยนต์ประจำปี)    ( 50025 )
 • ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด ( For Primus Finance)    ( 50029 )
 • ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด ( For Primus Leasing-Retail)    ( 50030 )
 • ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด ( For PLC - Ford Retail)     ( 50031 )
 • ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด ( For PLC - Mazda Retail)   ( 50032 )
 • ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด ( For PLC - Volvo Retail)    ( 50033 )
 • บมจ. หลักทรัพย์ ซิกโก้     ( 50039 )
 • บจก. แครี่บอย ลิสซิ่ง    ( 50041 )
 • บมจ. นวลิสซิ่ง   ( 50043 )
 • บจก. เอสซีบีลีสซิ่ง    ( 50044 )
 • ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด ( For PLC - Rover Retail)    ( 50045 )
 • ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด ( For PLC - Parts Rec.)     ( 50046 )
 • บจก. ปัญญาสินลิสซิ่ง    ( 50048 )
 • บลจ. จัดการกองทุน ทิสโก้     ( 50049 )
 • บจก. พี.เอส.เอ็น ลีสซิ่ง    ( 50051 )
 • บจก. ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง    ( 50053 )
 • บจก. โตโยต้าลีสซิ่ง (ประเทศไทย)    ( 50054 )
 • ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น ( เอชเอสบีซี)    ( 50055 )
 • บลจ. จัดการกองทุน ทิสโก้ (กองทุนเปิดทิสโก้พลทรัพย์ RMF)    ( 50056 )
 • บลจ. จัดการกองทุน ทิสโก้ (กองทุนเปิดทิสโก้หุ้นทุน RMF)        ( 50057 )
 • บลจ. จัดการกองทุน ทิสโก้ (กองทุนเปิดทิสโก้ตราสารหนี้ RMF)   ( 50058 )
 • บจก.ราชธานีลีสซิ่ง    ( 50059 )
 • บจก.อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย)   ( 50060 )
 • บจก.วัฒนาธนสินทรัพย์   ( 50062 )

เลือกประเภท

 

มูลนิธิ
 • มูลนิธิเกื้อดรุณ   ( 90011 )
 • มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย (ระยอง)   ( 90012 )
 • มูลนิธิบ้านชีวิตใหม่   ( 90013 )
 • มูลนิธิบ้านแห่งความเมตตา   ( 90014 )
 • มูลนิธิพระกิตติคุณสมบูรณ์สัมพันธ์ (บ้านอากาเป้)    ( 90015 )
 • มูลนิธิส่งเสิรมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่)    ( 90016 )
 • มูลนิธิสิทธิเด็ก-วัดพระบาทน้ำพุ (บ้านแกร์ด้า)   ( 90017 )
 • กองทุนเพื่อรักษาช้างและสัตว์ป่า โรงพยาบาลสัตว์กำแพงแสน   ( 90018 )
 • มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย    ( 90019 )
 • มูลนิธิเพื่อนช้าง    ( 90020 )

เลือกประเภท

 

อื่นๆ
 • บมจ. โพสต์ พับลิชชิง    ( 03001 )
 • บจก. วีน     ( 03061 )
 • บจก. ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส    ( 03131 )
 • บจก. ไดฟูอินดัสทรี่ส์   ( 03240 )
 • บจก. เจียเม้งมาร์เก็ตติ้ง   ( 05006 )
 • บจก. ชุติ อิเล็คทริค     ( 05007 )
 • บจก. เชียร์ (ประเทศไทย)     ( 05010 )
 • บจก. มิวสิค วัน     ( 05070 )
 • บจก. ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์     ( 05090 )
 • บจก. เชียงใหม่ เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง    ( 05113 )
 • บจก. ทัพเพอร์แวร์ (ประเทศไทย)    ( 05150 )
 •  บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น    ( 05200 )
 • บจก. ออฟฟิศเมท     ( 05250 )
 • บจก. เอเทค คอมพิวเตอร์    ( 05260 )
 • บจก. เอสเอ็นซี ฟอร์เมอร์     ( 05271 )
 • บมจ. ศรีไทยฟู้ดแอนด์เบฟเวอร์เรจ     ( 05300 )
 • หจก. พี.เอส.แทรคเตอร์พาร์ต ( 1988)     ( 05450 )
 • บจก. สยามมิชลิน     ( 05500 )
 • บจก. ฟาร์อีสท์รับเบอร์เทรดดิ้ง   ( 05510 )
 • บจก. ดี.เอช.แอล.อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)    ( 08001 )
 • บจก. เอ็กซิมเน็ท     ( 08888 )
 • บจก. ไทย แอร์พอร์ตส์ กราวด์ เซอร์วิสเซส    ( 08999 )
 • บมจ.ทศท.คอร์ปอเรชั่น    ( 34501 )
 • การไฟฟ้านครหลวง   ( 34510 )
 • บจก. แอ็กซิสมัลติ มีเดียคอมมิวนิเคชั่น    ( 40001 )
 • บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย   ( 40003 )
 • บจก. ชื่อไทย.คอม   ( 40005 )
 • บจก. จิตราภรณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล    ( 40009 )
 • บจก. ฮาตาริ เทคโนโลยี่   ( 40010 )
 • บจก. ออมนิ ซิสเตมส์    ( 40012 )
 • บจก. วันไทย วัฒนาพานิช    ( 40014 )
 • บจก. คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย    ( 40019 )
 • ร้านแสง สี เสียง โทรทัศน์    ( 40020 ) 
 • บจก. 99 กรุ๊ฟ เซ็นเตอร์     ( 40021 )
 • บจก. เกียรติชัยพิพัฒน์      ( 40023 )
 • บจก. เซอร์เวกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)   ( 40026 )
 • บจก. งานหนึ่ง    ( 40028 )
 • บจก. คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย     ( 40029 )
 • บจก.โฟโต้ไฟล์    ( 50088 )
 • บจก.อัลไพน์กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ    ( 60001 )
 • บจก. ซิเมนต์ไทย โลจิสติกส์     ( 70001 )
 • บมจ.ทีทีแอนด์ที      ( 70005 )
 • บจก. ไซเม็กซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี     ( 80001 )
 • บจก. อีเน็ตโกลบ     ( 80002 )
 • บจก. กลุ่มแอดวานซ์รีเสิร์ช   ( 80027 )
 • บมจ. แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเม้นต์   ( 80033 )
 • บจก. หยั่น หว่อ หยุ่น      ( 20004 )


 

เลือกประเภท

 

วิธีการสมัคร และเอกสารสำคัญต่างๆ
- บัญชีบุคคลธรรมดา สมัครใช้บริการ K-Contact Center พร้อมกับการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน จะใช้เอกสารชุดเดียวกับการเปิดบัญชี
- กรณีบัญชีบุคคลธรรมดา ที่มีบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เป็นบัญชีร่วม ที่มีชื่อเจ้าของบัญชี ร่วมกันไม่เกิน 2 คน และมีเงื่อนไข “คนใดคนหนึ่งมีสิทธิ์ถอนเงินได้” ต้องแนบหนังสือข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ K-Contact Center (กรณีบัญชีร่วมขอใช้บริการ) ด้วย
อื่นๆ


แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882