K-Contact Center

วันนี้... การใช้บริการทางการเงินของคุณจะเป็นเรื่องง่าย  ไม่ต้องเดินทางไปที่สาขา คุณก็สามารถใช้หลากหลายบริการทางการเงินด้วยตัวคุณเอง อย่างสะดวก รวมเร็ว และมั่นใจได้ว่าเงินในบัญชีของคุณได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย เพียงคุณใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย
02-8888888 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


คุณสามารถดาวน์โหลด คู่มือการใช้บริการ
K-Contact Center ได้ ที่นี่

จุดเด่น
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครใช้บริการ
 • เพียงคุณมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือถือบัตรประเภทใดประเภทหนึ่งของธนาคารก็สามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย 02-8888888 สำหรับบริการภาษาไทย  และ 02-8888800
  สำหรับบริการภาษาอังกฤษ 
 • คุณสามารถใช้บริการผ่านระบบอัตโนมัติ หรือกด 0 เพื่อสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์/บริการของธนาคาร แจ้งปัญหา/เสนอแนะการใช้บริการ บัตรเครดิต เงินฝาก  เอทีเอ็ม/อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ  สินเชื่อส่วนบุคคล  เค วี แพลน กองทุนรวม  ประกันชีวิตและทรัพย์สิน
  กสิกรไทย  ผ่านพนักงาน
  K-Contact Center พนักงานทุกคนยินดีให้บริการแก่คุณด้วยความเอาใจใส่ 
รายละเอียด
 บริการที่สามารถใช้ผ่านระบบอัตโนมัติ
 •  บัญชีเงินฝาก

   -  สอบถามยอดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน/เงินฝากออมทรัพย์, สอบถามรายการเช็คคืน

   -  ขอรายการเดินบัญชีเงินฝาก

            : ขอรายการเดินบัญชีย้อนหลังได้ 6 เดือนสำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

            : ขอรายการเดินบัญชีของเดือนปัจจุบัน สำหรับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

   -  สั่งซื้อสมุดเช็ค  สำหรับบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคารกสิกรไทย และขอรับสมุดเช็คได้ที่ธนาคารกสิกรไทย
       ณ สาขาที่คุณเปิดบัญชี
เฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น 

            : ทำรายการก่อนเวลา 15.30 น. จะได้รับสมุดเช็คในวันทำการถัดไป

            : ทำรายการหลังเวลา 15.30 น. ของวันทำการ, วันหยุดทำการ จะได้รับสมุดเช็คในอีก 2 วัน ทำการถัดไป

    -  ตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงวงเงินโอน ถอน ซื้อสินค้า สำหรับบัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต และบัญชีเงินฝากที่ผูกกับ
      
บัตรเครดิต  โดยสามารถเปลี่ยนวงเงินเท่ากับวงเงินสูงสุดของบัตร หรือเปลี่ยนวงเงินเพื่อใช้ต่อวัน

 

 •   เติมเงินโทรศัพท์ โอนเงิน ชำระเงิน

    -  เติมเงินโทรศัพท์มือถือ  One-2 Call , Happy,  True Move,  PCT Buddy

    -  โอนเงินระหว่างบัญชี สำหรับบุคคลเดียวกัน และมีการผูกบัญชีไว้กับธนาคาร จากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
      
ไปเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  หรือจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไปเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

    -  ชำระค่าสินค้าและบริการ โดยสามารถระบุรหัสบริษัทฯ ที่ต้องการชำระเงิน

    -  ชำระค่าสาธารณูปโภค

       1.    ชำระค่าโทรศัพท์ของ บริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด และค่าไฟฟ้า ของการไฟฟ้านครหลวง เฉพาะใบแจ้งหนี้ที่ไม่เกิน
              กำหนด และไม่มีหนี้ค้างชำระในเดือนที่ผ่านมาเท่านั้น ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม
10 บาทต่อรายการ โดยหักจากบัญชี
              ของผู้ทำรายการ พร้อมกับการชำระเงิน

       2.    ชำระภาษีสำหรับกรมสรรพากร

              : ผู้ชำระภาษีต้องกรอกแบบฟอร์ม ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากรที่ www.rd.go.th และนำรหัสควบคุม    
               
(Control Code) จำนวน 15 หลัก ที่ได้รับจากเว็บไซต์ มาทำรายการ ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมรายการละ 15 บาท
               โดยหักจากบัญชีของผู้ทำรายการ พร้อมกับการชำระเงิน    

       3.    บริจาคเงินสำหรับมูลนิธิธนาคารบุญเจ้าคุณอลงกต วัดพระบาทน้ำพุ

 

 •   อายัดบัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิต, อายัดบัญชี, อายัดเช็ค
 •   K-Contact Center, K-Mobile Banking

    -  K-Contact Center

              : เปิดใช้รหัสโทรศัพท์, เปลี่ยนรหัส, ยกเลิกการใช้บริการ และขอคู่มือการใช้บริการ K-Contact Center

    -  K-Mobile Banking SMS

              : สมัครใช้บริการ, เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์มือถือ สำหรับใช้บริการ K-Mobile Banking SMS และยกเลิกการใช้บริการ

    -  K-Mobile Banking ATM SIM

              : สอบถามข้อมูลบริการ, วิธีการใช้บริการ, อัตราค่าบริการและโปรโมชั่น และแจ้งปัญหาการใช้บริการ


 •   บริการบัตรเครดิต

    -   สอบถามยอดเงินในบัญชีบัตรเครดิต

    -   ชำระบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย  (สามารถชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตของธนาคารของตนเอง หรือบุคคลอื่น)

    -   สมัครบัตรเครดิตและบริการ Smart Billing

    -   ขอรหัสใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัตรเครดิต

    -   เปิดใช้บริการบัตรเครดิต (Activate) สำหรับบัตรใหม่ที่ได้รับทางไปรษณีย์

    -   ขอข้อมูลรายการสะสมคะแนน KBank Reward Point  ตรวจสอบคะแนนสะสม และแลกของรางวัล

    -   ขอรายการเดินบัญชีบัตรเครดิต

    -   ขอแบบฟอร์มบัตรเครดิต


 •   บริการกองทุนรวม

    -   สอบถามมูลค่าหน่วยลงทุน โดยผ่านเครื่องโทรสาร หรือระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ

    -   ซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน

    -   สอบถามมูลค่าคงเหลือในบัญชีกองทุน


 •   K Home Smiles Club, สินเชื่อบ้าน และสินเชื่อส่วนบุคคล

    -  K Home Smiles Club สินเชื่อบ้านกสิกรไทย

              : บริการผู้จัดการส่วนตัวเรื่องบ้าน สำหรับลูกค้า K Home Smiles Club,  อายัดบัตร K Home Smiles Club  
               
สอบถามสถานะใบสมัคร,   ข้อเสนอพิเศษของบริษัทที่ร่วมรายการ  และขอหลักเกณฑ์และใบ
สมัครสินเชื่อบ้านกสิกรไทย 

    -   วงเงินพิเศษส่วนบุคคล (Personal O/D) และสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash)

             : เปิดใช้บริการ, อายัดบัตร, สอบถามยอดเงินในบัญชี, ขอรายการเดินบัญชี, ชำระค่าใช้จ่ายจากการใช้วงเงิน,แจ้งเปลี่ยนแปลง
               ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร และสอบถามอัตราดอกเบี้ย

 

 •   รายการส่งเสริมการขาย อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย และหมายเลขโทรศัพท์สาขา

    -   รายการส่งเสริมการขาย

    -   สอบถามอัตราแลกเปลี่ยน โดยผ่านเครื่องโทรสาร หรือระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ

    -   สอบถามอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เงินให้กู้ยืม และบัตรเครดิต

    -   สอบถามหมายเลขโทรศัพท์สาขา

 

เงื่อนไขการใช้บริการ
 •   บุคคลที่สามารถใช้บริการ K-Contact Center ได้ มีดังนี้.-

   -   ผู้ที่เปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และสมัครใช้บัตรเดบิต/บัตรเอทีเอ็ม

   -   ผู้ที่เปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ไม่มีบัตรเดบิต/ บัตรเอทีเอ็ม) และสมัครใช้บริการ
      
K-Contact Center

   -   ผู้ที่เปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  โดยไม่สมัครใช้บัตรทุกประเภทขอธนาคาร 
      
และไม่สมัครใช้บริการ
K-Contact Center

   -   ผู้ถือบัตรเครดิต บัตรวงเงินพิเศษส่วนบุคคล (Personal O/D) และสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-ExpressCash)

   -   ผู้ที่มีบัญชีกองทุนรวม และผูกกับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

   -   ลูกค้าทั่วไปที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกสิกรไทย 

 •   เปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด  ยกเว้นบริการทางบัญชีเงินฝากเปิดให้บริการระหว่างเวลา 
   
   06.00 น. 22.00 น. บริการซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน และสอบถามมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี
   
  เปิดให้บริการเฉพาะวันทำการระหว่างเวลา 08.30น.-15.30 น.
 •   ใช้บริการในระบบตอบรับอัตโนมัติ ได้ครั้งละ 10 นาที  สูงสุด 5 รายการต่อครั้ง  กรณีอยู่ระหว่างทำรายการ หากเกิน 10 นาที
    ระบบยังคงให้ทำรายการต่อจนจบ
 •  การใช้บริการในระบบอัตโนมัติ สามารถ การใช้บริการ สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบแจ้งให้ทราบ เมื่อมีความชำนาญ
   ในการใช้บริการแล้ว  สามารถใช้บริการได้โดยไม่ต้องรอให้เสียงพูดจบก่อน  และสามารถกด
   เครื่องหมาย * เมื่อต้องการฟังข้อความ  
   ซ้ำ และกดเครื่องหมาย
  #  เพื่อกลับสู่บริการก่อนหน้า 
 •   หากกดหมายเลขบัญชี หมายเลขบัตร หรือรหัสประจำตัว ผิดติดต่อกัน 3 ครั้ง ระบบจะตัดสายโดยอัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัย
    ของข้อมูลทางบัญชี
 •  การกดจำนวนเงินเพื่อสินค้า โอนเงินระหว่างบัญชี ชำระค่าสินค้า/บริการ ชำระบัตรเครดิต  คุณต้องกดจำนวนเงินตามด้วยทศนิยม 
   2 ตำแหน่ง และเครื่องหมาย
  # เช่น โอนเงินจำนวน 100.50 บาท  (หนึ่งร้อยบาทห้าสิบสตางค์) ให้กด 10050# หรือโอนเงิน
   จำนวน  1000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน
  ) ให้กด 100000# เป็นต้น
 •  การเติมเงินโทรศัพท์มือถือให้กดจำนวนเงิน โดยไม่ต้องใส่ทศนิยม 2 ตำแหน่ง เช่น 300 บาท ให้กด 300#
 •  การเติมเงินโทรศัพท์สามารถทำได้เฉพาะ One-2-Call, Happy, True Move, PCT Buddy
 •  การโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ไปบัญชีกระแสรายวัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการผ่านเช็ค จะต้องทำรายการก่อนเวลา15.30 น.
 •  การเปลี่ยนวงเงินโอน ถอน ซื้อสินค้า สำหรับบัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต หรือบัญชีเงินฝากที่ผูกกับบัตรเครดิต  จะใช้ เงื่อนไขการ
   กดจำนวนเงินเช่นเดียวกับการเติมเงินโทรศัพท์ คือไม่ต้องกดทศนิยม 2 ตำแหน่ง แต่ต้องกำหนดวงเงิน
  เป็นจำนวนเต็มหลักพัน
   เช่น
  จำนวนเงิน 1,000 บาท ให้กด 1000#  , จำนวนเงิน  25,000 บาท ให้กด 25000# ,จำนวนเงิน  50,000 บาท ให้กด
   50000
  # และจำนวนเงิน 100,000 บาท ให้กด 100000#
 •  การขอเอกสาร/หลักฐานทาง FAX สามารถทำรายการที่เครื่องโทรสาร หรือโทรศัพท์ธรรมดา และระบุหมายเลข FAX ที่ต้องการ
   ให้ธนาคารจัดส่งเอกสาร

 

วิธีการสมัครใช้บริการ
 •  บัญชีบุคคลธรรมดา, นิติบุคคล และคณะบุคคล สมัครใช้บริการ K-Contact Center พร้อมกับการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 
   หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน จะใช้เอกสารชุดเดียวกับการเปิดบัญชี
 •  กรณีบัญชีนิติบุคคล หรือคณะบุคคล ต้องแนบรายงานการประชุมที่มีข้อความระบุให้สมัครใช้บริการ K-Contact Center ด้วย       
 •  กรณีบัญชีบุคคลธรรมดา ที่มีบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เป็นบัญชีร่วม ที่มีชื่อเจ้าของบัญชี
   ร่วมกันไม่เกิน 2 คน และมีเงื่อนไข
  คนใดคนหนึ่งมีสิทธิ์ถอนเงินได้ ต้องแนบหนังสือข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
   
  K-Contact Center (กรณีบัญชีร่วมขอใช้บริการ) ด้วย

 

ระยะเวลาการอนุมัติใบสมัครใช้ผลิตภัณฑ์
 •  ลูกค้าในเขต กทม. ที่สมัครใช้บริการ  K-Contact Center และแจ้งขอรับรหัส ณ สาขาที่สมัครใช้บริการ  จะได้รับ รหัสภายใน 3 วัน  
   ทำการ นับจากวันที่สมัครใช้บริการ
    กรณีแจ้งให้ธนาคารจัดส่งรหัสทางไปรษณีย์ จะได้รับรหัสภายใน 5 วันทำการ ยกเว้น กรณีแจ้ง 
   เปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร จะได้รับรหัสภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่สมัครใช้บริการ  
 •  ลูกค้าในเขต ตจว. จะได้รับรหัสภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่สมัครใช้บริการทั้งกรณีขอรับรหัสที่สาขาหรือให้ธนาคารจัดส่งทาง 
   ไปรษณีย์    
รายชื่อร้านค้าที่ให้บริการรับชำระสินค้าและบริการ

เพจเจอร์
 • บจก. สามารถ เพจจิ้ง   ( 1187 )
 • บจก. สามารถ เพจจิ้ง   ( 1188 )
 • บจก.แพ็คลิ้งค์ ( ประเทศไทย)   ( 81143 )
 • บจก.แพ็คลิ้งค์ ( ประเทศไทย)   ( 81144 )
 • บจก.แอดวานซ์ เพจจิ้ง   (88151 )
 • บจก.แอดวานซ์ เพจจิ้ง   (88152 )
 • บจก.ฮัทชิสัน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย)   ( 88161 )
 • บจก.ฮัทชิสัน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย)   ( 88162 )
 • บจก.บลิส-เทล   ( 99142 )

   เลือกประเภท


โทรศัพท์มือถือ
 • บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ( TAC 1 )    ( 800 )
 • บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส    ( 900 )
 • บจก. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ( TAC 2)  ( 1800 )
 • บจก. ดิจิตอล โฟน  ( 1888 )
 • บจก. เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส  ( 80011 )
 • บจก. เอเชีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น  ( 88899 )
 • บจก. ทีเอ ออเร้นจ์   ( 80032 )
 • บจก. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เติมเงิน One 2 Call ผ่าน IVR TFB)   ( 80037 )
 • บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั้น ( Dprompt)   ( 80053 )
 • บจก.อาร์.เอ็น.ที.เทเลวิชั่น   ( 80057 )
 • บจก.ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย   ( 80059 )

เลือกประเภท

 


บริการเช่าซื้อ
 • บมจ. กรุ๊ปลีส  ( 06110 )
 • บจก. ไทยฟาร์เมอร์ เฮลเลอร์ แฟคเตอริ่ง   ( 06150 )
 • บจก. สยาม เอ แอนด์ ซี   ( 06500 )
 • บจก. เซทเทเลม (ประเทศไทย)   ( 50027 )

 

เลือกประเภท 


เคเบิ้ลทีวี
 • บมจ. ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น   ( 09209 )
 • บมจ. ยูบีซี เคเบิ้ล เน็ตเวอร์ค  ( 09299 )

 

เลือกประเภท

 


อินเตอร์เน็ต
 • บจก. เวิลด์ เน็ท แอนด์ เซอร์วิสเซส   ( 09300 )
 • บจก. ไอเน็ท (ประเทศไทย)  ( 09301 )
 • บจก. สเปซวายด์   ( 09302 )
 • บจก. ล็อกซเล่ย์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส ( ikool)   ( 09303 )
 • บจก. สามารถ อินโฟเนต    ( 09304 )
 • บจก. อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย ( 3 เดือน)   ( 09306 )
 • บจก. อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย (เติมเงิน)    ( 09307 )
 • บจก. ซี.เอส.คอมมิวนิเคชั่น   ( 09320 )
 • บจก. ล็อกซเล่ย์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส ( WEB 1,2)    ( 09350 )
 • บจก. ล็อกซเล่ย์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส ( WEB 3)     ( 09351 )
 • บจก. เอ็ม-เว็บ (ประเทศไทย)    ( 09370 )
 • บจก. ฮัลโหล ดิสเคานท์    ( 40011 )
 • บจก. เวบวีเวอร์    ( 40017 )
 • บจก. รอยเนท    ( 80003 )
 • บจก. เนทโซน   ( 80004 )
 • บจก. สามารถออนไลน์   ( 80006 )
 • บจก. ล็อกซเล่ย์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส    ( 80008 )
 • บจก. จัสมิน อินเตอร์เน็ต    ( 80010 )
 • บจก. ชิน บรอดแบนด์ อินเตอร์เน็ต (ประเทศไทย)    ( 80016 )
 • บจก. ซินเนอร์ยี่ เน็ทโฮลดิ้ง ( SNH)    ( 80025 )
 • บจก. ชินนี่ดอทคอม     ( 80034 )
 • บจก. ไอไดเร็กซ์ดอทคอม    ( 80035 )
 • บจก. เอ็ม-เว็บ (ประเทศไทย)    ( 80038 )
 • บจก. เอเชีย อินโฟเน็ท    ( 80050 )
 • บจก.ล็อกซเล่ย์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส ( net ready)   ( 88888 )
   

เลือกประเภท

 


ธุรกิจขายตรง
 • บจก. อาร์.บี.ไอ.บิสซิเนส อินเตอร์เนชั่นแนล   ( 03102 )
 • บจก. แอมเวย์ (ประเทศไทย)   ( 05000 )
 • บจก. พริตตี้ นอร่า   ( 05005 )
 • บจก. มาทอล โบทานิคอล (ประเทศไทย)   ( 05050 )
 • บจก. เอสเซนเชี่ยลลี่ ยัวส์ อินดัสตรี้ส์ (ประเทศไทย)   ( 05055 )
 • บจก. เคล โฮลิสติค   ( 05060 )
 • บจก. นีโอมาร์ค    ( 05080 )
 • บจก. เบล เมซอง (ประเทศไทย)    ( 05120 )
 • บจก. ฮอริซัน อินเตอร์แมเนจเม้นท์  ( 05220 )
 • บมจ. นิวซิตี้ (กรุงเทพ)    ( 05270 )
 • บจก. เอวอน คอสเมติคส์ (ประเทศไทย)    ( 05555 )
 • บจก. สยาม ทีวี มีเดีย    ( 05800 )
 • บจก. โพรเกรส พลัส    ( 05900 )
 • บจก. แอล ดี ฟิวเจอร์อินเตอร์เนชั่นแนล   ( 09305 )
 • บจก. สหไดเร็กชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล    ( 40002 )
 • บจก. ออริสยาม   ( 40004 )
 • บจก. ทีวี ไดเร็ค   ( 40015 )
 • บจก. นิสค์ อินเตอร์เนชั่นแนล   ( 40016 )
 • บจก. ไลฟ์สไตลส์ เอเชีย แปซิฟิค (ไทยแลนด์)     ( 40018 )
 • บจก. เอเชี่นสตาร์ เทรดดิ้ง   ( 40022 )
 • บจก. เฮลธ์ ซัพพลิเมนท์    ( 40013 )

เลือกประเภท

 


ประกัน
 • บจก. เมืองไทยประกันชีวิต    ( 600 )
 • บจก. กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ   ( 06100 )
 • บมจ. อินเตอร์ไลฟ์ จอห์นแฮนคอค ประกันชีวิต   ( 06600 )
 • บจก. อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์    ( 50000 )
 • บจก. ธนชาติซูริค ประกันชีวิต    ( 50002 )
 • บจก. ธนชาติประกันภัย    ( 50003 )
 • บจก. สยาม ซัมซุง ประกันชีวิต    ( 50009 )
 • บจก. อาคเนย์ประกันชีวิต   ( 50016 )
 • บจก. เมืองไทยประกันภัย   ( 50019 )
 • บจก. ไทยประกันชีวิต   ( 50021 )
 • บจก. เอทน่า โอสถสภาประกันชีวิต   ( 50026 )
 • บจก. กรุงเทพประกันชีวิต    ( 50028 )
 • บจก. เอช อินชัวรันซ์     ( 50035 )
 • บจก. พรูเด็นเชียล ทีเอสไลฟ์ ประกันชีวิต   ( 50036 )
 • บมจ. กรุงเทพประกันภัย    ( 50040 )
 • บมจ. ไทยพานิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต   ( 50042 )
 • บจก. อีซี อินชัวร์ โบรกเกอร์     ( 50047 )
 • บมจ.ภัทรประกันภัย  ( 50050 )
 • บจก.มิลเลียไลฟ์อินชัวรันส์ (ประเทศไทย)    ( 50065 )
 • บจก.เนชั่นไวด์ประกันชีวิต   ( 50067 )
 • บจก. บลูครอสประกันสุขภาพ  ( 80005 )

เลือกประเภท

 


วัสดุก่อสร้าง
 • บจก. ซีเมนต์ไทยการตลาด   ( 01100 )
 • บจก.ซีเมนต์ไทยการตลาด    ( 01101 )
 • บจก. นวพลาสติกอุตสาหกรรม ( สระบุรี)   ( 03220 )
 • บจก. บุญถาวร เซรามิค ( รัชดา)    ( 05600 )
 • บจก. บุญถาวร เซรามิค (รังสิต)     ( 05601 )
 • บจก. ทีพีไอ โพลีน   ( 20001 )
 • บจก. ทีพีไอ โพลีน   ( 20002 )
 • บจก. ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง   ( 20003 )
 • บจก. เซรามิคอุตสาหกรรมไทย    ( 20005 )
 • บจก. สยามซานิทารี่แวร์อินดรัสทรี    ( 20006 )
 • บจก. กระเบื้องทิพย์     ( 20007 )
 • บจก.สยามคูโบต้า อุตสาหกรรม    ( 20018 )
 • บจก.ทีพีไอ คอนกรีต   ( 20019 )
 • บจก. โอลิมปิคกระเบื้องไทย    ( 40007 )

เลือกประเภท

 


การเกษตร
 • บจก. เจียไต๋    ( 05100 )
 • บจก. ป.เคมีเทค    ( 05110 )
 • บจก. ไทยเฮอบิไซด์    ( 05111 )
 • บจก. ป.เคมีเทค     ( 05112 )
 • บจก. มินเซนเมชีนเนอรี่    ( 05400 )
 • บจก. ดี.เอ็น. แมชินเนอรี่ ( 1980)     ( 05700 )
 • บจก. ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์)     ( 40027 )

เลือกประเภท

 


น้ำมัน
 • บจก. เชลล์แห่งประเทศไทย    ( 03100 )
 • บมจ. สยามสหบริการ    ( 03101 )
 • บจก. บี พี ออยล์ (ประเทศไทย)    ( 03150 )
 • บจก. ระยองเพียวริฟายเออร์    ( 03200 )
 • บมจ. สยามภัณฑ์กรุ๊ป   ( 03250 )

เลือกประเภท

 โรงพยาบาล
 • โรงพยาบาลสินแพทย์   ( 09150 )
 • โรงพยาบาลลาดพร้าว   ( 09160 )
 • โรงพยาบาลพระรามเก้า   ( 09170 )
 • โรงพยาบาลกรุงธน    ( 09181 )
 • โรงพยาบาลกรุงธน 2    ( 09182 )

 

เลือกประเภท

 


สถาบันการศึกษา
 • มหาวิทยาลัยรังสิต   ( 09100 )
 • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   ( 09110 )
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ( 09120 )
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ( 09200 )
 • มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   ( 09991 )
 • สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  ( 09995 )
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ( 80007 )
 • วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก   ( 80014 )
 • สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง  ( 80017 )
 • มหาวิทยาลัยเกริก  ( 80021 )
 • มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล   ( 80023 )
 • โรงเรียนเสริมหลักสูตรคเณศวร   ( 80060 )

เลือกประเภท

 


กองทุน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกสิกรไทย ทรัพย์ทวีผล (สะสม)   ( 06900 )
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกสิกรไทย ทรัพย์ทวีผล (สมทบ)  ( 06901 )
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกสิกรไทย ทรัพย์มั่นคง (สะสม)    ( 06902 )
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกสิกรไทย ทรัพย์มั่นคง ( สมทบ)  ( 06903 )

เลือกประเภท

 

สถาบันการเงิน
 • บมจ. เงินทุน เอกชาติ   ( 50001 )
 • บมจ. เงินทุนธนชาติ (ค่างวดเช่าซื้อ)   ( 50004 )
 • บมจ. เงินทุนธนชาติ (สินเชื่อบุคคคล)  ( 50005 )
 • บมจ. เงินทุนธนชาติ (สินเชื่อเคหะ)     ( 50006 )
 • บจก. ยูนิฟายลีสซิ่ง   ( 50007 )
 • บจก. สยามพาณิชย์ลีสซิ่ง    ( 50008 )
 • บจก. เอกนครหลวงลิสซิ่ง    ( 50010 )
 • ธนาคารซิตี้แบงก์ (ชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตวีซ่า)   ( 50011 )
 • ธนาคารซิตี้แบงก์ (ชำระค่าเงินกู้หรือสินเชื่อ)    ( 50012 )
 • บจก. ไดเนอร์คลับ    ( 50013 )
 • บจก. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)    ( 50014 )
 • บจก. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) (ค่าบัตรเครดิต)    ( 50015 )
 • บมจ. เงินทุน ทิสโก้ (ค่างวดรถยนต์)   ( 50022 )
 • บมจ. เงินทุน ทิสโก้ (ค่าเบี้ยปรับ)    ( 50023 )
 • บมจ. เงินทุน ทิสโก้ (ค่าเบี้ยประกันภัย)    ( 50024 )
 • บมจ. เงินทุน ทิสโก้ (ค่าภาษีรถยนต์ประจำปี)    ( 50025 )
 • ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด ( For Primus Finance)    ( 50029 )
 • ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด ( For Primus Leasing-Retail)    ( 50030 )
 • ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด ( For PLC - Ford Retail)     ( 50031 )
 • ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด ( For PLC - Mazda Retail)   ( 50032 )
 • ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด ( For PLC - Volvo Retail)    ( 50033 )
 • บมจ. หลักทรัพย์ ซิกโก้     ( 50039 )
 • บจก. แครี่บอย ลิสซิ่ง    ( 50041 )
 • บมจ. นวลิสซิ่ง   ( 50043 )
 • บจก. เอสซีบีลีสซิ่ง    ( 50044 )
 • ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด ( For PLC - Rover Retail)    ( 50045 )
 • ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด ( For PLC - Parts Rec.)     ( 50046 )
 • บจก. ปัญญาสินลิสซิ่ง    ( 50048 )
 • บลจ. จัดการกองทุน ทิสโก้     ( 50049 )
 • บจก. พี.เอส.เอ็น ลีสซิ่ง    ( 50051 )
 • บจก. ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง    ( 50053 )
 • บจก. โตโยต้าลีสซิ่ง (ประเทศไทย)    ( 50054 )
 • ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น ( เอชเอสบีซี)    ( 50055 )
 • บลจ. จัดการกองทุน ทิสโก้ (กองทุนเปิดทิสโก้พลทรัพย์ RMF)    ( 50056 )
 • บลจ. จัดการกองทุน ทิสโก้ (กองทุนเปิดทิสโก้หุ้นทุน RMF)        ( 50057 )
 • บลจ. จัดการกองทุน ทิสโก้ (กองทุนเปิดทิสโก้ตราสารหนี้ RMF)   ( 50058 )
 • บจก.ราชธานีลีสซิ่ง    ( 50059 )
 • บจก.อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย)   ( 50060 )
 • บจก.วัฒนาธนสินทรัพย์   ( 50062 )

เลือกประเภท

 

มูลนิธิ
 • มูลนิธิเกื้อดรุณ   ( 90011 )
 • มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย (ระยอง)   ( 90012 )
 • มูลนิธิบ้านชีวิตใหม่   ( 90013 )
 • มูลนิธิบ้านแห่งความเมตตา   ( 90014 )
 • มูลนิธิพระกิตติคุณสมบูรณ์สัมพันธ์ (บ้านอากาเป้)    ( 90015 )
 • มูลนิธิส่งเสิรมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่)    ( 90016 )
 • มูลนิธิสิทธิเด็ก-วัดพระบาทน้ำพุ (บ้านแกร์ด้า)   ( 90017 )
 • กองทุนเพื่อรักษาช้างและสัตว์ป่า โรงพยาบาลสัตว์กำแพงแสน   ( 90018 )
 • มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย    ( 90019 )
 • มูลนิธิเพื่อนช้าง    ( 90020 )

เลือกประเภท

 

อื่นๆ
 • บมจ. โพสต์ พับลิชชิง    ( 03001 )
 • บจก. วีน     ( 03061 )
 • บจก. ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส    ( 03131 )
 • บจก. ไดฟูอินดัสทรี่ส์   ( 03240 )
 • บจก. เจียเม้งมาร์เก็ตติ้ง   ( 05006 )
 • บจก. ชุติ อิเล็คทริค     ( 05007 )
 • บจก. เชียร์ (ประเทศไทย)     ( 05010 )
 • บจก. มิวสิค วัน     ( 05070 )
 • บจก. ไทยซอฟท์แวร์เอ็นเตอร์ไพรส์     ( 05090 )
 • บจก. เชียงใหม่ เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง    ( 05113 )
 • บจก. ทัพเพอร์แวร์ (ประเทศไทย)    ( 05150 )
 •  บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น    ( 05200 )
 • บจก. ออฟฟิศเมท     ( 05250 )
 • บจก. เอเทค คอมพิวเตอร์    ( 05260 )
 • บจก. เอสเอ็นซี ฟอร์เมอร์     ( 05271 )
 • บมจ. ศรีไทยฟู้ดแอนด์เบฟเวอร์เรจ     ( 05300 )
 • หจก. พี.เอส.แทรคเตอร์พาร์ต ( 1988)     ( 05450 )
 • บจก. สยามมิชลิน     ( 05500 )
 • บจก. ฟาร์อีสท์รับเบอร์เทรดดิ้ง   ( 05510 )
 • บจก. ดี.เอช.แอล.อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)    ( 08001 )
 • บจก. เอ็กซิมเน็ท     ( 08888 )
 • บจก. ไทย แอร์พอร์ตส์ กราวด์ เซอร์วิสเซส    ( 08999 )
 • บมจ.ทศท.คอร์ปอเรชั่น    ( 34501 )
 • การไฟฟ้านครหลวง   ( 34510 )
 • บจก. แอ็กซิสมัลติ มีเดียคอมมิวนิเคชั่น    ( 40001 )
 • บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย   ( 40003 )
 • บจก. ชื่อไทย.คอม   ( 40005 )
 • บจก. จิตราภรณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล    ( 40009 )
 • บจก. ฮาตาริ เทคโนโลยี่   ( 40010 )
 • บจก. ออมนิ ซิสเตมส์    ( 40012 )
 • บจก. วันไทย วัฒนาพานิช    ( 40014 )
 • บจก. คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย    ( 40019 )
 • ร้านแสง สี เสียง โทรทัศน์    ( 40020 ) 
 • บจก. 99 กรุ๊ฟ เซ็นเตอร์     ( 40021 )
 • บจก. เกียรติชัยพิพัฒน์      ( 40023 )
 • บจก. เซอร์เวกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)   ( 40026 )
 • บจก. งานหนึ่ง    ( 40028 )
 • บจก. คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย     ( 40029 )
 • บจก.โฟโต้ไฟล์    ( 50088 )
 • บจก.อัลไพน์กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ    ( 60001 )
 • บจก. ซิเมนต์ไทย โลจิสติกส์     ( 70001 )
 • บมจ.ทีทีแอนด์ที      ( 70005 )
 • บจก. ไซเม็กซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี     ( 80001 )
 • บจก. อีเน็ตโกลบ     ( 80002 )
 • บจก. กลุ่มแอดวานซ์รีเสิร์ช   ( 80027 )
 • บมจ. แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเม้นต์   ( 80033 )
 • บจก. หยั่น หว่อ หยุ่น      ( 20004 )


 

เลือกประเภท

 

วิธีการสมัคร และเอกสารสำคัญต่างๆ
อื่นๆ


แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882