K-Cyber Banking
  K-Cyber Service
  K-Cash Connect
  K-BizNet
  ดาวน์โหลดใบสมัคร
  สมัครใช้บริการออนไลน์
  สมัครรับข่าวสาร
     สินเชื่อต่างประเทศเพื่อการหมุนเวียนแบบทรัสต์รีซีท
     Trust Receipt
     เพิ่มโอกาสทางการค้า นำสินค้าไปขายก่อน ชำระเงินภายหลัง ด้วยสินเชื่อ TRUST RECEIPT กสิกรไทย


     ผู้นำเข้าที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนสำหรับนำเข้าสินค้าประเภทวัตถุดิบเพื่อนำมาผลิต หรือนำเข้าสินค้าสำเร็จรูป เพื่อนำไปจำหน่ายต่อ   โดยต้องการรับสินค้าเข้าตามเลตเตอร์ออฟเครดิตไปดำเนินการก่อน  และ มาชำระเงินให้ธนาคารเมื่อถึงกำหนดในภายหลัง  ธนาคารกสิกรไทยพร้อมตอบสนองความต้องการของคุณด้วยบริการสินเชื่อต่างประเทศค่าสินค้าเข้าเพื่อการหมุนเวียนแบบทรัสต์รีซีท (Trust Receipt)  โดยให้คุณทำการค้าได้อย่างมั่นใจ เพื่อธุรกิจไร้ขีดจำกัด

     • ให้บริการสินเชื่อด้วยความรวดเร็ว โดยผู้นำเข้าสามารถรับเอกสารสินค้าเข้าพร้อมเอกสารการขนส่งสินค้าได้ภายใน 30 นาที
     • ด้วยรายงานสรุปภาระคงค้างที่คุณมีอยู่กับธนาคาร ที่สามารถกำหนดช่วงเวลาการรับข้อมูลด้วยตัวคุณเอง ทำให้สามารถบริหารเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
     ลักษณะของบริการ

     เป็นบริการที่ธนาคารจะชำระค่าสินค้าแทนผู้นำเข้าไปก่อนที่ผู้นำเข้าจะได้เงินจากการนำสินค้าไปขายต่อ   เพื่อให้ผู้นำเข้ามีระยะเวลาใน
     การจำหน่ายสินค้าและรอรับการชำระเงินจากลูกค้าของตนตามที่ให้สินเชื่อกันไว้เสียก่อน  และมาชำระเงินให้แก่ธนาคารเมื่อถึงกำหนด
     ระยะเวลาตามที่ธนาคารได้กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้วงเงินสินเชื่อ  และ ผู้นำเข้ายังสามารถบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้ 
     โดยการจองอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไว้ล่วงหน้าในระหว่างรอวันครบกำหนดชำระเงินตามสินเชื่อ TRUST RECEIPT  หาก
     ยังไม่ได้จองอัตราแลกเปลี่ยนไว้ตั้งแต่มีการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต   และยังสามารถเปลี่ยนภาระหนี้ให้เป็นสกุลเงินบาท  เพื่อลด
     ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผันผวนได้
      

     เอกสารประกอบการสมัคร

     1. ใบคำขอสินเชื่อสินค้าเข้า (TRUST RECEIPT)
     2. ตั๋วแลกเงิน
     3. ใบกำกับราคาสินค้า
     4. เอกสารในการขนส่งสินค้า
     5. เอกสารอื่นๆตามที่เลตเตอร์ออฟเครดิตกำหนด

     หมายเหตุ : เอกสารตามข้อ 2-5 อยู่ที่ธนาคารอยู่แล้วขณะเมื่อมีเอกสารเข้าตาม L/C
      

     เงื่อนไขการใช้บริการ

     ลูกค้าต้องได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อเพื่อการหมุนเวียนจากธนาคารก่อน โดยมากจะได้รับเป็นวงเงิน L/C-T/R พ่วงกัน


     Procedure of Trust Receipt ขั้นตอนการให้บริการสินเชื่อต่างประเทศเพื่อการหมุนเวียนแบบทรัสต์รีซีท
     1. ผู้นำเข้าขอจัดตั้งวงเงินสินเชื่อต่างประเทศแบบ Trust Receipt โดยธนาคารจะจัดวงเงินให้เป็นวงเงิน L/C-T/R พ่วงกัน
     2. หลังจากมีวงเงินดังกล่าวและมีการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อนำเข้าสินค้า และมีเอกสารสินค้าตาม L/C เข้ามาแล้ว ผู้นำเข้าสามารถยื่นใบคำขอสินเชื่อต่างประเทศแบบ Trust Receipt ได้ที่ศูนย์บริการธุรกิจต่างประเทศของธนาคาร เพื่อขอใช้บริการ
     3. ธนาคารมอบเอกสารสินค้าเข้าตามเลตเตอร์ออฟเครดิต และเอกสารขนส่งต้นฉบับให้ผู้นำเข้าเพื่อไปรับสินค้า โดยธนาคารจะเป็นผู้ชำระเงินให้ผู้ขายในต่างประเทศแทนผู้นำเข้าไปก่อน
     4. ผู้นำเข้าชำระเงินคืนธนาคารเมื่อถึงกำหนดชำระ

      
      

      

     ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ

     ค่าธรรมเนียม                                     ไม่มี
     อัตราดอกเบี้ย                                     ตามที่ธนาคารกำหนด
     ค่าอากรแสตมป์ (ติดในตั๋วแลกเงิน)    3 บาท
     Postage Fee                                    100 บาท

     Download Application Form

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการธุรกิจต่างประเทศ หรือ ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า หรือ K-BIZ Contact Center 02-8888822

     1
     บริการออกหนังสือค้ำประกันการรับสินค้า
     บริการสลักหลังใบสั่งปล่อยสินค้าเข้าทางอากาศยาน

     สินเชื่อต่างประเทศเพื่อการหมุนเวียนแบบทรัสต์รีซีท (Trust Receipt )

     จุดเด่น
     รายละเอียด
     วิธีการสมัคร/เปิดใช้บริการ
     รายการส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษ

     แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
     1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882