K-Cyber for SME
  K-Cyber
  K-Cash Connect
  K-BizNet
  ดาวน์โหลดใบสมัคร
  สมัครใช้บริการออนไลน์
  สมัครรับข่าวสาร
   บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจเอสเอ็มอีกสิกรไทย
   K-BizNet
   ให้คุณบริหารธุรกิจอย่างมั่นใจ ไร้กังวล  ด้วยการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านบริการ K-BizNet ที่สะดวก รวดเร็ว  เพื่อธุรกิจไร้ขีดจำกัด
   นวัตกรรมใหม่ที่พัฒนาขึ้นจากบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน ในรูปแบบองค์กรสำหรับบริษัทขนาดเล็ก/กลาง (SME) ลบข้อจำกัดเรื่องเวลา และสถานที่ สำหรับผู้บริหารสามารถตรวจสอบการทำรายการต่างๆก่อนการอนุมัติ อีกทั้งสามารถแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เสมือนการทำงานในบริษัท สามารถทำธุรกรรม หลายๆรายการเสร็จภายในครั้งเดียวอาทิ การโอนเงินเข้าบัญชีพนักงานในบริษัท รวมถึง บริการเสริมเพื่อช่วยบริหารงานในเชิงธุรกิจมั่นใจสูงสุดด้วยระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้มาตรฐานระดับสากล รองรับการใช้งานทั้งภาษาไทยและอังกฤษ สามารถสร้างรูปแบบส่วนตัวที่เหมาะสมในการใช้งานตามต้องการ
   ประเภทของบริการ

    

    1. บริการด้านบัญชี (Account Service)

    • ดูรายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Statement Inquiry)
    • ดูยอดเงินในบัญชี (Balance Inquiry)
    • ดูรายการเคลื่อนไหวในวันนี้ (Today Transaction)
    •  ดูรายการเคลื่อนไหวออนไลน์ (Online Transaction)
    • ดูรายการที่ตั้งเวลาทำรายการล่วงหน้า (Scheduled Transaction)


    2. บริการโอนเงิน (Funds Transfer Service)

    • บริการโอนเงินระหว่างบัญชีตนเอง (Own Account Funds Transfer)
    • บริการโอนเงินให้บุคคลอื่น (Other Account Funds Transfer)
    • บริการโอนเงินต่างธนาคาร (Inter-bank Funds Transfer)
    • ระบบบาทเน็ต (แบบเร่งด่วน)
    • ระบบสมาร์ท/มีเดียเคลียร์ริ่ง (แบบธรรมดา)

    

    3. บริการชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Service)


    4. บริการเรื่องเช็ค (Cheque Service)

    • สั่งซื้อสมุดเช็ค (Order Cheque Book)
    • อายัดเช็ค (Stop Cheque Request)
    • ตรวจสอบสถานะการอายัดเช็ค (Stop Cheque Status Inquiry)

    

    5. บริการอื่นๆ (Other Services)

    •  การทำรายการโอนเงิน/ชำระเงินแบบกลุ่ม (Batch Payment)
      
   เอกสารประกอบการสมัคร 

    1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

    2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของกรรมการ / หุ้นส่วน ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ / ห้างฯ นั้น  และของผู้ที่มีชื่อเป็นผู้บริหารระบบ และผู้อนุมัติรายการ (หรือสำเนาบัตร Passport กรณีกรรมการ / หุ้นส่วนเป็นชาวต่างประเทศ)

    3. สำเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการ / หุ้นส่วน ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ / ห้างฯ นั้น  (หรือสำเนาบัตร Work Permit กรณีกรรมการ / หุ้นส่วนเป็นชาวต่างประเทศ)

    4. กรณีบริษัทฯ ให้แนบรายงานการประชุมที่ระบุให้ใช้บริการ / เพิ่มบัญชี K-BizNet เพิ่มด้วย พร้อมลงลายมือชื่อทุกหน้า

    5. กรณีห้างหุ้นส่วนฯ ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนิติบุคคลเพิ่มด้วย

   *เอกสารที่ใช้จะต้องเป็นสำเนาเอกสารที่ถ่ายไว้ชัดเจน และ ลงลายมือชื่อตรงกับในใบสมัครเท่านั้น และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคืน เอกสารทุกกรณี

    

   เงื่อนไขการใช้บริการ

   ผู้ที่จะสมัครใช้บริการต้องเป็นลูกค้าประเภทนิติบุคคลที่มีบัญชีออมทรัพย์ หรือ บัญชีกระแสรายวันกับธนาคารกสิกรไทย

   1. กรอกใบสมัครบริการ K-BizNet โดยขอรับที่สาขา หรือ download จากเว็บไซต์

   2. ยื่นใบสมัครที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า หรือ K-BIZ Contact Center 0 2888 8822

   1
   บริการโอนเงินค่าสินค้าและบริการผ่านการเข้าบัญชีต่างธนาคารโดยอัตโนมัติ
   บริการโอนเงินเข้าบัญชีต่างธนาคารผ่านระบบบาทเนต
   บริการโอนเงินค่าสินค้าและบริการผ่านการเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติกสิกรไทย

   บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจเอสเอ็มอีกสิกรไทย (K-BizNet )

   จุดเด่น
   รายละเอียด
   วิธีการสมัคร/เปิดใช้บริการ
   รายการส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษ
   แนะนำผลิตภัณฑ์

   แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
   1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882