K-Cyber for SME
  K-Cyber
  K-Cash Connect
  K-BizNet
  ดาวน์โหลดใบสมัคร
  สมัครใช้บริการออนไลน์
  สมัครรับข่าวสาร
     บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจเอสเอ็มอีกสิกรไทย
     K-BizNet
     ให้คุณบริหารธุรกิจอย่างมั่นใจ ไร้กังวล  ด้วยการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านบริการ K-BizNet ที่สะดวก รวดเร็ว  เพื่อธุรกิจไร้ขีดจำกัด
     นวัตกรรมใหม่ที่พัฒนาขึ้นจากบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน ในรูปแบบองค์กรสำหรับบริษัทขนาดเล็ก/กลาง (SME) ลบข้อจำกัดเรื่องเวลา และสถานที่ สำหรับผู้บริหารสามารถตรวจสอบการทำรายการต่างๆก่อนการอนุมัติ อีกทั้งสามารถแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เสมือนการทำงานในบริษัท สามารถทำธุรกรรม หลายๆรายการเสร็จภายในครั้งเดียวอาทิ การโอนเงินเข้าบัญชีพนักงานในบริษัท รวมถึง บริการเสริมเพื่อช่วยบริหารงานในเชิงธุรกิจมั่นใจสูงสุดด้วยระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้มาตรฐานระดับสากล รองรับการใช้งานทั้งภาษาไทยและอังกฤษ สามารถสร้างรูปแบบส่วนตัวที่เหมาะสมในการใช้งานตามต้องการ
     ประเภทของบริการ

      

      1. บริการด้านบัญชี (Account Service)

      • ดูรายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Statement Inquiry)
      • ดูยอดเงินในบัญชี (Balance Inquiry)
      • ดูรายการเคลื่อนไหวในวันนี้ (Today Transaction)
      •  ดูรายการเคลื่อนไหวออนไลน์ (Online Transaction)
      • ดูรายการที่ตั้งเวลาทำรายการล่วงหน้า (Scheduled Transaction)


      2. บริการโอนเงิน (Funds Transfer Service)

      • บริการโอนเงินระหว่างบัญชีตนเอง (Own Account Funds Transfer)
      • บริการโอนเงินให้บุคคลอื่น (Other Account Funds Transfer)
      • บริการโอนเงินต่างธนาคาร (Inter-bank Funds Transfer)
      • ระบบบาทเน็ต (แบบเร่งด่วน)
      • ระบบสมาร์ท/มีเดียเคลียร์ริ่ง (แบบธรรมดา)

      

      3. บริการชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Service)


      4. บริการเรื่องเช็ค (Cheque Service)

      • สั่งซื้อสมุดเช็ค (Order Cheque Book)
      • อายัดเช็ค (Stop Cheque Request)
      • ตรวจสอบสถานะการอายัดเช็ค (Stop Cheque Status Inquiry)

      

      5. บริการอื่นๆ (Other Services)

      •  การทำรายการโอนเงิน/ชำระเงินแบบกลุ่ม (Batch Payment)
        
     เอกสารประกอบการสมัคร 

      1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

      2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของกรรมการ / หุ้นส่วน ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ / ห้างฯ นั้น  และของผู้ที่มีชื่อเป็นผู้บริหารระบบ และผู้อนุมัติรายการ (หรือสำเนาบัตร Passport กรณีกรรมการ / หุ้นส่วนเป็นชาวต่างประเทศ)

      3. สำเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการ / หุ้นส่วน ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ / ห้างฯ นั้น  (หรือสำเนาบัตร Work Permit กรณีกรรมการ / หุ้นส่วนเป็นชาวต่างประเทศ)

      4. กรณีบริษัทฯ ให้แนบรายงานการประชุมที่ระบุให้ใช้บริการ / เพิ่มบัญชี K-BizNet เพิ่มด้วย พร้อมลงลายมือชื่อทุกหน้า

      5. กรณีห้างหุ้นส่วนฯ ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนิติบุคคลเพิ่มด้วย

     *เอกสารที่ใช้จะต้องเป็นสำเนาเอกสารที่ถ่ายไว้ชัดเจน และ ลงลายมือชื่อตรงกับในใบสมัครเท่านั้น และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคืน เอกสารทุกกรณี

      

     เงื่อนไขการใช้บริการ

     ผู้ที่จะสมัครใช้บริการต้องเป็นลูกค้าประเภทนิติบุคคลที่มีบัญชีออมทรัพย์ หรือ บัญชีกระแสรายวันกับธนาคารกสิกรไทย

     1. กรอกใบสมัครบริการ K-BizNet โดยขอรับที่สาขา หรือ download จากเว็บไซต์

     2. ยื่นใบสมัครที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า หรือ K-BIZ Contact Center 0 2888 8822

     1
     บริการโอนเงินค่าสินค้าและบริการผ่านการเข้าบัญชีต่างธนาคารโดยอัตโนมัติ
     บริการโอนเงินเข้าบัญชีต่างธนาคารผ่านระบบบาทเนต
     บริการโอนเงินค่าสินค้าและบริการผ่านการเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติกสิกรไทย

     บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจเอสเอ็มอีกสิกรไทย (K-BizNet )

     จุดเด่น
     รายละเอียด
     วิธีการสมัคร/เปิดใช้บริการ
     รายการส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษ

     แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
     1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882