K-Cyber for SME
  K-Cyber
  K-Cash Connect
  K-BizNet
  ดาวน์โหลดใบสมัคร
  สมัครใช้บริการออนไลน์
  สมัครรับข่าวสาร
    บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจเอสเอ็มอีกสิกรไทย
    K-BizNet
    ให้คุณบริหารธุรกิจอย่างมั่นใจ ไร้กังวล  ด้วยการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านบริการ K-BizNet ที่สะดวก รวดเร็ว  เพื่อธุรกิจไร้ขีดจำกัด
    นวัตกรรมใหม่ที่พัฒนาขึ้นจากบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน ในรูปแบบองค์กรสำหรับบริษัทขนาดเล็ก/กลาง (SME) ลบข้อจำกัดเรื่องเวลา และสถานที่ สำหรับผู้บริหารสามารถตรวจสอบการทำรายการต่างๆก่อนการอนุมัติ อีกทั้งสามารถแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เสมือนการทำงานในบริษัท สามารถทำธุรกรรม หลายๆรายการเสร็จภายในครั้งเดียวอาทิ การโอนเงินเข้าบัญชีพนักงานในบริษัท รวมถึง บริการเสริมเพื่อช่วยบริหารงานในเชิงธุรกิจมั่นใจสูงสุดด้วยระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้มาตรฐานระดับสากล รองรับการใช้งานทั้งภาษาไทยและอังกฤษ สามารถสร้างรูปแบบส่วนตัวที่เหมาะสมในการใช้งานตามต้องการ
    ประเภทของบริการ

     

     1. บริการด้านบัญชี (Account Service)

     • ดูรายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Statement Inquiry)
     • ดูยอดเงินในบัญชี (Balance Inquiry)
     • ดูรายการเคลื่อนไหวในวันนี้ (Today Transaction)
     •  ดูรายการเคลื่อนไหวออนไลน์ (Online Transaction)
     • ดูรายการที่ตั้งเวลาทำรายการล่วงหน้า (Scheduled Transaction)


     2. บริการโอนเงิน (Funds Transfer Service)

     • บริการโอนเงินระหว่างบัญชีตนเอง (Own Account Funds Transfer)
     • บริการโอนเงินให้บุคคลอื่น (Other Account Funds Transfer)
     • บริการโอนเงินต่างธนาคาร (Inter-bank Funds Transfer)
     • ระบบบาทเน็ต (แบบเร่งด่วน)
     • ระบบสมาร์ท/มีเดียเคลียร์ริ่ง (แบบธรรมดา)

     

     3. บริการชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Service)


     4. บริการเรื่องเช็ค (Cheque Service)

     • สั่งซื้อสมุดเช็ค (Order Cheque Book)
     • อายัดเช็ค (Stop Cheque Request)
     • ตรวจสอบสถานะการอายัดเช็ค (Stop Cheque Status Inquiry)

     

     5. บริการอื่นๆ (Other Services)

     •  การทำรายการโอนเงิน/ชำระเงินแบบกลุ่ม (Batch Payment)
       
    เอกสารประกอบการสมัคร 

     1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

     2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของกรรมการ / หุ้นส่วน ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ / ห้างฯ นั้น  และของผู้ที่มีชื่อเป็นผู้บริหารระบบ และผู้อนุมัติรายการ (หรือสำเนาบัตร Passport กรณีกรรมการ / หุ้นส่วนเป็นชาวต่างประเทศ)

     3. สำเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการ / หุ้นส่วน ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ / ห้างฯ นั้น  (หรือสำเนาบัตร Work Permit กรณีกรรมการ / หุ้นส่วนเป็นชาวต่างประเทศ)

     4. กรณีบริษัทฯ ให้แนบรายงานการประชุมที่ระบุให้ใช้บริการ / เพิ่มบัญชี K-BizNet เพิ่มด้วย พร้อมลงลายมือชื่อทุกหน้า

     5. กรณีห้างหุ้นส่วนฯ ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนิติบุคคลเพิ่มด้วย

    *เอกสารที่ใช้จะต้องเป็นสำเนาเอกสารที่ถ่ายไว้ชัดเจน และ ลงลายมือชื่อตรงกับในใบสมัครเท่านั้น และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคืน เอกสารทุกกรณี

     

    เงื่อนไขการใช้บริการ

    ผู้ที่จะสมัครใช้บริการต้องเป็นลูกค้าประเภทนิติบุคคลที่มีบัญชีออมทรัพย์ หรือ บัญชีกระแสรายวันกับธนาคารกสิกรไทย

    1. กรอกใบสมัครบริการ K-BizNet โดยขอรับที่สาขา หรือ download จากเว็บไซต์

    2. ยื่นใบสมัครที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า หรือ K-BIZ Contact Center 0 2888 8822

    1
    บริการโอนเงินค่าสินค้าและบริการผ่านการเข้าบัญชีต่างธนาคารโดยอัตโนมัติ
    บริการโอนเงินเข้าบัญชีต่างธนาคารผ่านระบบบาทเนต
    บริการโอนเงินค่าสินค้าและบริการผ่านการเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติกสิกรไทย

    บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจเอสเอ็มอีกสิกรไทย (K-BizNet )

    จุดเด่น
    รายละเอียด
    วิธีการสมัคร/เปิดใช้บริการ
    รายการส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษ
    แนะนำผลิตภัณฑ์

    แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
    1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882