อัตราดอกเบี้ยเงินฝากปัจจุบัน
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (ร้อยละต่อปี) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 
ประเภทลูกค้า*
  ประเภทเงินฝาก บุคคลธรรมดา นิติบุคคล(1) นิติบุคคล(2)

โรงพยาบาล

/สถาศึกษา/หน่วยงาน

ราชการ

สถาบันการเงิน กองทุน นิติบุคคลพิเศษ(1) นิติบุคคลพิเศษ(2) ผู้มีถิ่นฐาน
อยู่นอกประเทศ
1. เงินฝากกระแสรายวัน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อัตราดอกเบี้ย
เท่ากับ
ผู้มีถิ่นฐาน
อยู่ในประเทศ
ตามประเภท
ลูกค้าที่แสดง
ไว้ในตาราง
ของประกาศนี้
2. เงินฝากออมทรัพย์ 0.50 0.37 0.50 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37
3. เงินฝากออมทรัพย์ สำหรับนิติบุคคลพิเศษ
ฝากตั้งแต่ 7 วันขึ้นไป
วงเงิน ตั้งแต่ 50.0 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 100.0 ล้านบาท 0.37
วงเงิน ตั้งแต่ 100.0 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 500.0 ล้านบาท 0.37
วงเงิน ตั้งแต่  500.0 ล้านบาท ขึ้นไป 0.62
ฝากตั้งแต่ 14 วันขึ้นไป
วงเงิน ตั้งแต่ 50.0 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 100.0 ล้านบาท 0.37
วงเงิน ตั้งแต่ 100.0 ล้านบาท  แต่ไม่ถึง 500.0 ล้านบาท 0.37
วงเงิน ตั้งแต่  500.0  ล้านบาท  ขึ้นไป 0.62
ฝากตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป
วงเงิน ตั้งแต่ 50.0 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 100.0 ล้านบาท 0.37
วงเงิน ตั้งแต่  100.0  ล้านบาท  แต่ไม่ถึง  500.0 ล้านบาท 0.37
วงเงิน ตั้งแต่ 500.0 ล้านบาท ขึ้นไป 0.62
4. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 1 0.62
5. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 0.37
6. เงินฝากประจำ 3 เดือน
วงเงินน้อยกว่า 3.0 ล้านบาท 0.90 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80 0.85 0.80
วงเงิน ตั้งแต่ 3.0 ล้านบาท
แต่ไม่ถึง 10.0 ล้านบาท
0.90 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80 0.85 0.80
วงเงิน ตั้งแต่ 10.0 ล้านบาท
แต่ไม่ถึง 30.0 ล้านบาท
0.90 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80 0.85 0.80
วงเงิน ตั้งแต่ 30.0 ล้านบาท
แต่ไม่ถึง 50.0 ล้านบาท  
0.90 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80 0.85 0.80
วงเงิน ตั้งแต่ 50.0 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 100.0 ล้านบาท   0.90 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80 0.85 0.80
วงเงิน ตั้งแต่ 100.0 ล้านบาทขึ้นไป 0.90 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80 0.85 0.80
เงินฝากประจำ 6 เดือน
วงเงิน น้อยกว่า  3.0 ล้านบาท 1.15 0.90 1.15 0.90 0.90 0.90 0.95 0.90
วงเงิน  ตั้งแต่  3.0 ล้านบาท แต่ไม่ถึง  10.0 ล้านบาท 1.15 0.90 1.15 0.90 0.90 0.90 0.95 0.90
วงเงิน  ตั้งแต่   10.0 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 30.0 ล้านบาท 1.15 0.90 1.15 0.90 0.90 0.90 0.95 0.90
วงเงิน  ตั้งแต่   30.0 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 50.0 ล้านบาท 1.15 0.90 1.15 0.90 0.90 0.90 0.95 0.90
วงเงิน  ตั้งแต่   50.0 ล้านบาท แต่ไม่ถึง  100.0 ล้านบาท 1.15 0.90 1.15 0.90 0.90 0.90 0.95 0.90
วงเงิน ตั้งแต่ 100.0 ล้านบาท ขึ้นไป 1.15 0.90 1.15 0.90 0.90 0.90 0.95 0.90
เงินฝากประจำ 12 เดือน
วงเงิน น้อยกว่า 3.0 ล้านบาท 1.35 1.00 1.35 1.00 1.00 1.00 1.05 1.00
วงเงิน ตั้งแต่  3.0 ล้านบาท แต่ไม่ถึง  10.0 ล้านบาท 1.35 1.00 1.35 1.00 1.00 1.00 1.05 1.00
วงเงิน ตั้งแต่  10.0 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 30.0 ล้านบาท 1.35 1.00 1.35 1.00 1.00 1.00 1.05 1.00
วงเงิน ตั้งแต่  30.0 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 50.0 ล้านบาท 1.35 1.05 1.35 1.05 1.05 1.05 1.10 1.05
วงเงิน ตั้งแต่  50.0 ล้านบาท ขึ้นไป 1.35 1.05 1.35 1.05 1.05 1.05 1.10 1.05
เงินฝากประจำ 24 เดือน
วงเงิน น้อยกว่า 10.0 ล้านบาท 1.45 1.15 1.45 1.15 1.15 1.15 1.20 1.15
วงเงิน ตั้งแต่ 10.0 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 30.0 ล้านบาท 1.45 1.15 1.45 1.15 1.15 1.15 1.20 1.15
 วงเงิน ตั้งแต่ 30.0 ล้านบาท ขึ้นไป 1.45 1.15 1.45 1.15 1.15 1.15 1.20 1.15
เงินฝากประจำ 36 เดือน
วงเงิน น้อยกว่า  10.0 ล้านบาท 1.70 1.40 1.70 1.40 1.40 1.40 1.50 1.40
วงเงิน  ตั้งแต่  10.0 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 30.0 ล้านบาท 1.70 1.40 1.70 1.40 1.40 1.40 1.50 1.40
วงเงิน ตั้งแต่  30.0 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 50.0 ล้านบาท
1.70 1.40 1.70 1.40 1.40 1.40 1.50 1.40
วงเงิน ตั้งแต่  50.0 ล้านบาท ขึ้นไป 1.70 1.40 1.70 1.40 1.40 1.40 1.50 1.40
เงินฝากประจำ 5 ปี (โครงการสวัสดิการบ้านสปส. เพื่อผู้ประกันตน)
              1.00
7. เงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจ   วงเงิน ตั้งแต่ 0.009 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 1.0 ล้านบาท
  1.25          
8. เงินฝากประจำซูเปอร์ ซีเนียร์
วงเงิน ตั้งแต่ 0.1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน  3.0 ล้านบาท 1.60          
(โปรดดูเงื่อนไขตามข้อ 17)
9. เงินฝากประจำพิเศษ 5 เดือน
วงเงิน ตั้งแต่  0.5  ล้านบาท แต่ไม่ถึง  100.0 ล้านบาท 1.45 1.45
วงเงิน ตั้งแต่  100.0  ล้านบาทขึ้นไป 1.55 1.55
(โปรดดูเงื่อนไขตามข้อ 18)
10. เงินฝากประจำพิเศษ 10 เดือน

วงเงิน ตั้งแต่ 0.5  ล้านบาท แต่ไม่ถึง 50.0 ล้านบาท

1.50 1.50
วงเงิน ตั้งแต่ 50.0 ล้านบาทขึ้นไป 1.60 1.60
(โปรดดูเงื่อนไขตามข้อ 19)
11. เงินฝากทวีทรัพย์  24 เดือน
วงเงิน  1,000 – 25,000 บาท 2.25
12. เงินฝากซูเปอร์ ทวีทรัพย์ 24 เดือน   
วงเงิน ตั้งแต่   500 บาท  แต่ไม่ถึง 5,000 บาท 2.50
วงเงิน ตั้งแต่   5, 000 บาท  แต่ไม่ถึง 15,000 บาท 2.75
วงเงิน ตั้งแต่ 15,000 - 25, 000 บาท 2.90
(โปรดดูเงื่อนไขตามข้อ 23)   
* ประเภทลูกค้า: ผู้มีถิ่นฐานนอกประเทศ ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล อัตราดอกเบี้ยเท่ากับผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศตามประเภทลูกค้าที่แสดงไว้ในตารางข้างต้น


แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882