Skip Navigation Links
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
บริการครบวงจรเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว
บริการผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม
K-Payment Gateway
บริการด้านเงินตราต่างประเทศ
บริการรับซื้อ-ขายธนบัตรต่างประเทศ
บริการรับซื้อเช็คเดินทางต่างประเทศ
บริการขายดราฟท์ต่างประเทศ
บริการรับซื้อ-รับฝาก-รับเรียกเก็บเงินตามตราสารต่างประเทศ
บริการรับรายการเดินบัญชีทางอีเมล์กสิกรไทย
บัญชีเงินฝากกสิกรไทย
บัตรเดบิตกสิกรไทย
บัตรเครดิตกสิกรไทย
บริการโอนเงินและชำระเงิน
ชำระค่าใช้จ่ายและบริการ
ค่าสินค้าและบริการ
ลักษณะเด่นของบริการ
บริการเช็คและดราฟต์
เช็คธนาคาร (Cashier's Orders)
เช็คเรียกเก็บ (Cheque Collection)
ดราฟต์ในประเทศ (Domestic Draft)
เช็คของขวัญ (Gift Cheque)
เช็คทันใจ (Quick Cheque)
โอนเงินในประเทศ
โอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอื่น
โอนเงินให้ผู้รับที่ไม่มีบัญชีธนาคาร (ส่งเงินทั่วไทย)
บริการส่งเงินที่กสิกรไทยรับที่ไปรษณีย์ (K-Bank to Post)
โอนเงินระหว่างประเทศ
บริการโอนเงินไปจีนทันใจ...ถึงที่หมายในวันเดียวกัน
บริการรับเงินโอนจากต่างประเทศ
บริการโอนเงินไปต่างประเทศ
บริการโอนเงินผ่านเครือข่าย วีซ่า
บริการโอนเงินที่ตู้เอทีเอ็ม รับเงินที่เซเว่นอีเลฟเว่น (K-ATM to 7-Eleven)

  บริการโอนเงินและชำระเงิน (  )

  ปลอดภัย รวดเร็ว ทันสมัย ตอบสนองชีวิตยุคใหม่ ครอบคลุมได้ทุกความต้องการ

  ·  ชำระค่าใช้จ่ายและบริการ
         - ค่าสินค้าและบริการ
         - ลักษณะเด่นของบริการ

   

   

   

     แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
  1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882