Skip Navigation Links
บริการโอนเงินและชำระเงิน
ชำระค่าใช้จ่ายและบริการ
บริการชำระเงินผ่านการหักบัญชีอัตโนมัติกสิกรไทย
บริการเช็คและดราฟต์
เช็คธนาคาร (Cashier's Orders)
เช็คเรียกเก็บ (Cheque Collection)
ดราฟต์ในประเทศ (Domestic Draft)
เช็คของขวัญ (Gift Cheque)
เช็คทันใจ (Quick Cheque)
โอนเงินในประเทศ
โอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย
โอนให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารกสิกรไทยผ่านเครื่องเอทีเอ็ม พร้อม K-mAlert(บริการรับข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือกสิกรไทย) เพื่อยืนยันการโอนเงินให้ผู้รับ
การฝากเงินที่เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ
Transfer to KBank Account via KBank counter
โอนให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารกสิกรไทยผ่านอินเตอร์เน็ต
โอนให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารกสิกรไทยผ่านโทรศัพท์มือถือ
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอื่น
การฝากเงินให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารอื่นผ่านเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM)
โอนให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารอื่นผ่านเคาน์เตอร์ (bahtnet)
โอนให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารอื่นผ่านเคาน์เตอร์ (แบบทันที)
โอนให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารอื่นผ่านอินเตอร์เน็ต
โอนให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารอื่นผ่านโทรศัพท์มือถือ (K-MOBILE BANKING ATMSIM และ K-MOBILE BANKING PLUS)
โอนให้ผู้รับที่มีบัญชีธนาคารอื่นผ่านเครื่องเอทีเอ็ม พร้อม K-mAlert (บริการรับข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือกสิกรไทย) เพื่อยืนยันการโอนเงินให้ผู้รับ
บริการส่งเงินที่กสิกรไทยรับที่ไปรษณีย์ (K-Bank to Post)
โอนเงินระหว่างประเทศ
บริการโอนเงินไปจีนทันใจ...ถึงที่หมายในวันเดียวกัน
บริการรับเงินโอนจากต่างประเทศ
บริการโอนเงินไปต่างประเทศ
บริการโอนเงินผ่านเครือข่าย วีซ่า
บริการโอนเงินที่ตู้เอทีเอ็ม รับเงินที่เซเว่นอีเลฟเว่น (K-ATM to 7-Eleven)
บริการโอนเงินกสิกรไทย รับเงินที่ตัวแทนเอ็มเปย์
บริการโอนเงินไปกัมพูชา (K-Bank to Wing)
บริการรับ-โอนเงินด้วยเลขบัตรประชาชนหรือเบอร์มือถือ

บริการรับเงินโอนจากต่างประเทศ (Global Inward )

รู้ทันทีทุกรายการเงินโอนเข้า*


เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้คุณ ด้วยความมุ่งมั่นและใส่ใจภายใต้ระบบปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพของบริการรับเงินโอนจากต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทย ที่พร้อมตอบสนองความต้องการทางการเงินของคุณ ทำให้คุณและธุรกิจของคุณรู้ตัวทุกครั้งที่ได้รับเงินโอนเข้าจากทั่วทุกมุมโลก ด้วยความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว ตรงเวลา พร้อมหลากหลายช่องทางตรวจสอบรายละเอียดของผู้โอนเงิน ง่ายๆ แค่ระบุ SWIFT “KASITHBK”” ทุกครั้งที่ต้องการรับเงินโอนจากต่างประเทศ


รู้ เร็ว ชัวร์ ทันทีทุกรายการเงินโอนเข้า

 • รู้ ชื่อและยอดเงินโอนเข้าจากต่างประเทศ
 • เร็ว ทันทีที่ธนาคารได้รับรายการ
 • ชัวร์ เพราะเข้าบัญชีโดยตรง

*รับข้อมูลผ่านอีเมล หรือ SMS

จุดเด่น

รู้ตัวทันทีที่เงินโอนเข้า ส่งตรงถึงตัวคุณผ่านอีเมล / SMS

 • ชื่อผู้โอนเงินจากต่างประเทศ
 • อัตราแลกเปลี่ยน
 • ประเทศและธนาคารของผู้โอนเงิน
 • จำนวนเงินสุทธิเข้าบัญชี (สกุลเงินบาท)
 • สกุลเงินและจำนวนเงินที่โอน (สกุลเงินตราต่างประเทศ)
 • วันที่ที่เงินโอนมาถึงประเทศไทย

 

เข้าบัญชีได้ทั่วไทย รับเงินได้จากทั่วทุกมุมโลก

 • สะดวก แม้ไม่มีสาขาของธนาคารกสิกรไทยในประเทศนั้นๆ
 • มั่นใจ ด้วยระบบมาตรฐานโลก
 • ดีกว่า ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนธนาคาร
 • อุ่นใจ เพราะเป็นการรับเงินเข้าบัญชีธนาคารโดยตรง
รายละเอียด

เงื่อนไขการใช้บริการ

ทุกครั้งที่ต้องการรับเงินโอนจากต่างประเทศ ระบุ KASITHBK และกรอกรายละเอียดของคุณ ลงใน
แบบฟอร์มการรับเงินโอนจากต่างประเทศ (Global Inward Form)  และมอบให้กับผู้โอนเงินในต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลในการโอนเงินจากต่างประเทศมายังบัญชีของคุณ

- ในกรณีจำนวนเงินโอนเข้ามีมูลค่าตั้งแต่ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่ากรณีเป็นเงินสกุลอื่น ผู้รับเงินโอนต้องทำการยื่น

 •  แบบรายงานธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ
 • เอกสารประกอบตามวัตถุประสงค์การรับเงินโอน โดยสามารถส่งผ่านสาขาหรือศูนย์บริการธุรกิจธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ

- ธนาคารอาจมีการร้องขอเอกสารจากผู้รับเงินเพิ่มเติม ซึ่งผู้รับเงินมีระยะเวลาในการยื่นเอกสารดังกล่าว ภายใน 10 วันทำการ ณ สาขาของธนาคารกสิกรไทย หรือศูนย์บริการธุรกิจ ไม่เช่นนั้นธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเินินการนำเงินเข้าบัญชีให้กับผู้รับเงิน และทางธนาคารฯ จะทำการส่งเงินคืนกลับไปยังธนาคารต้นทางในต่างประเทศ

- กรณีที่จำนวนเงินน้อยกว่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่ากรณีเป็นเงินสกุลอื่น ธนาคารขอสงวนสิทธินำเข้าบัญชีทันทีโดยไม่แจ้งผู้ใช้บริการแต่อย่างใด

วิธีการสมัคร/เปิดใช้บริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา
 • ศูนย์บริการธุรกิจทุกแห่งทั่วประเทศ
 • K-Contact Center 0 2888 8888
รายการส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษ

สิทธิพิเศษ!!! สำหรับผู้ใช้บริการรับเงินโอนจากต่างประเทศผ่านกสิกรไทย สามารถสมัครรับบริการเสริมเงินโอนระหว่างประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 • บริการรับข้อมูลธุรกรรมเงินโอนระหว่างประเทศทางอีเมล
 • บริการรับข้อมูลธุรกรรมเงินโอนเข้าจากต่างประเทศทางโทรศัพท์เคลื่อนที่

* ติดต่อสมัครใช้บริการได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือศูนย์บริการธุรกิจทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888   หรือดาวน์โหลด ใบสมัครบริการเสริมเงินโอนระหว่างประเทศแผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882