สินเชื่อบุคคลเพื่อสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกสิกรไทย (K-Personal Loan for Provident Fund Member )

ตอบทุกความต้องการในการใช้เงิน

เงินกู้อเนกประสงค์สำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เบาใจในอัตราดอกเบี้ยต่ำ

กับ K-Personal Loan for Provident Fund Member

(สินเชื่อบุคคลเพื่อสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกสิกรไทย)

จุดเด่น
 • เป็นเงินกู้เอนกประสงค์ ผู้กู้สามารถนำเงินไปใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภคตามความต้องการ  
 • คิด อัตราดอกเบี้ยต่ำ ชำระหนี้โดยการหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย ทำให้ผู้กู้สะดวกในการชำระหนี้ 
รายละเอียด
คุณสมบัติของผู้ขอกู้
 • เป็นบริการให้กู้ยืมเงินในรูปของเงินกู้สำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ บลจ.กสิกรไทยเป็นผู้จัดการกองทุน และคณะกรรมการกองทุนฯ และบริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับธนาคาร
 • เป็นลูกจ้างประจำของหน่วยงาน
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • อายุผู้ขอกู้รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี หรือ ไม่เกินอายุเกษียณที่หน่วยงานกำหนด 
 • ได้รับการพิจารณาจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอกู้
 
วงเงินให้กู้
 • ขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100% ของเงินสะสมรวมผลประโยชน์เฉพาะส่วนของสมาชิกกองทุน
 • พิจารณาให้กู้เพิ่มเติมได้ ภายในวงเงิน ไม่เกินกว่ายอดเงินกองทุนรวมผลประโยชน์เฉพาะส่วนของสมาชิกกองทุน

 ระยะเวลาการผ่อนชำระ

 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 10,000 - 49,999  บาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 24 เดือน
 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ระยะเวลาผ่อนชำระ 36 เดือน

 

วิธีการผ่อนชำระเงินกู้

 • บริษัท/หน่วยงานต้นสังกัดที่มีบันทึกข้อตกลงกับธนาคารเป็นผู้หักชำระค่างวดนำส่งธนาคาร

 

ลักษณะการรับเงินกู้ :

ผู้ขอกู้จะทราบผลการพิจารณาภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ธนาคารได้รับเอกสารประกอบการขอกู้ครบถ้วน หลังจากนั้น

ธนาคารจะโอนเงินกู้เข้าบัญชีออมทรัพย์ของผู้ขอกู้ (ที่ได้แจ้งไว้กับธนาคาร) เป็นยอดสุทธิหลังจากหักค่าอากรแสตมป์แล้ว

 

 

เอกสารประกอบการใช้บริการ
 • ใบสมัคร และ หนังสือยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล (ลงนามครบถ้วนทั้งผู้ขอกู้และพยาน)
 • สำเนาบัตรประชาชน (เห็นรูปหน้าและเลขทะเบียน 13 หลักชัดเจน) 
 •  หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด
 • สำเนาใบแจ้งยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารกสิกรไทย (หน้าแรกที่มีเลขที่บัญชี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
 •  หนังสือแจ้งให้ดำเนินการ (สามารถขอเอกสารได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท/หน่วยงาน)
 • **  กรณีใช้หนังสือรับรองเงินเดือน กรุณาแนบสำเนาการเดินบัญชี (statement) ที่เงินเดือนเข้าย้อนหลังติดต่อกัน 3 เดือน

 

อัตราดอกเบี้ย

 อัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาในการพิจารณาเครดิต

 ผู้ขอกู้จะทราบผลการพิจารณาภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ธนาคารได้รับเอกสารประกอบการขอกู้ครบถ้วน

 

 

ค่าธรรมเนียม

     ตารางเปิดเผยข้อมูล_สินเชื่อบุคคลเพื่อสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกสิกรไทย

วิธีการสมัคร/เปิดใช้บริการ
 สมัครใช้บริการได้ที่ บริษัท/หน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัคร  หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  K-Contact Center โทร 02-8888888 กด 04
รายการส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษ


แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882