สินเชื่อบ้านกสิกรไทย (K-Home Loan )

ถ้าวันนี้ฝันอยากมีบ้าน...เป็นเจ้าของบ้านหลังถูกใจโดยไม่ต้องรอนาน ไม่ต้องรอสะสมเงิน เป็นเจ้าของบ้าน หรือคอนโดในฝันกันได้ทุกคน แม้ไม่มีเงินดาวน์ กับสินเชื่อบ้านกสิกรไทย เบาใจดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนชำระยาวนาน
จุดเด่น
  • เป็นวงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา คิดดอกเบี้ยต่ำกว่าเงินกู้ประเภทอื่น และมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้เลือกได้หลายแบบ ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 30 ปี
  • เป็นเงินกู้เพื่อการซื้อที่อยู่อาศัยประเภทบ้านและที่ดิน,ทาวน์เฮ้าส์,อาคารพาณิชย์,ห้อง ชุด, ที่ดินเปล่า รวมทั้งการปลูกสร้าง ต่อเติมหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัย ตลอดจนรับโอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น โดยมีหลักทรัพย์คือที่อยู่อาศัย จำนองเป็นหลักประกัน
ระยะเวลาการกู้
    • สูงสุดไม่เกิน 30 ปี
รายละเอียด
คุณสมบัติผู้ขอกู้

1.  สัญชาติไทย
2.  มีอายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป
     • กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
     • กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว อายุของผู้กู้รวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี
3.  อายุงาน
     • กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี 
ทั้งนี้อายุงานสามารถรวมที่ทำงานเก่าได้โดยต้องผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน หรือที่ปัจจุบันต้องมีระยะเวลาทำงานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
4.  ผู้กู้ต้องมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
5.  มีจำนวนผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 2 คน และต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ

 
เงื่อนไข

1. วงเงินให้กู้สูงสุดกู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน (แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า) ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี

2. กรณีห้องชุดต้องมีระดับราคาขายตั้งแต่ห้องละ 500,000 บาทขึ้นไป วงเงินให้กู้สูงสุดกู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน
    (แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า) ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดกำหนด ดังนี้
   - ราคาซื้อขายต่ำกว่า 1.0 ลบ. กำหนดระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 25 ปี
   - ราคาซื้อขายตั้งแต่ 1.0 ลบ.ขึ้นไป กำหนดระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี

3.ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของตนเอง กู้ได้ไม่เกิน 100% ของราคาค่าปลูกสร้าง และไม่เกิน 80% ของราคาประเมินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี

4.ต่อเติมหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัย กู้ได้ไม่เกิน 100% ของราคาประเมินส่วนที่ต่อเติม และไม่เกิน 80% ของราคาประเมินบ้านและที่ดิน วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5.0 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 10 ปี

5.รับโอนลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น (Refinance)
ธนาคารกำหนดเงื่อนไขการกู้และอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับกลุ่มลูกค้าโครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุนและกลุ่มลูกค้า Refinance โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ K-Home Loan Delivery 02-8888888 กด 887

6.หลักเกณฑ์การให้กู้สำหรับที่อยู่อาศัยตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย
   - กรณีที่อยู่อาศัยมีราคาซื้อขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป กำหนดให้กู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย (ที่อยู่อาศัยทุกประเภท)
   - กรณีที่หลักประกันเป็นห้องชุด ราคาซื้อขายต่ำกว่า 10 ล้านบาท กำหนดให้กู้ได้ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย
   - กรณีที่หลักประกันเป็นบ้านแนวราบ ราคาซื้อขายต่ำกว่า 10 ล้านบาท กำหนดให้กู้ได้ไม่เกิน 95% ของราคาซื้อขาย
 

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยพิเศษมีให้เลือก 7 แบบ ดังนี้

แบบที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 ปีแรก 2.95%
แบบที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก 4.85%
แบบที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก 5.50%
แบบที่ 4 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ 1 ปีแรก MRR - 4.95%
แบบที่ 5 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ 2 ปีแรก MRR - 2.90%
แบบที่ 6 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษ 3 ปีแรก MRR - 2.20%
แบบที่ 7 อัตราดอกเบี้ยลอยตัวพิเศษตลอดอายุสัญญา MRR - 1.60%

หมายเหตุ
-
สำหรับอัตราดอกเบี้ยแบบที่ 1 - 6 หลังจากระยะเวลาข้างต้น คิดอัตราดอกเบี้ย  MRR - 0.75% จนสิ้นสุดอายุสัญญา
- อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวใช้สำหรับที่อยู่อาศัยทุกประเภท ยกเว้น การปล่อยกู้เพื่อซื้อที่ดินเปล่า
- สำหรับหลักประกันที่เป็นอาคารพาณิชย์ กำหนดให้เลือกใช้อัตราดอกเบี้ยได้เฉพาะแบบที่ 1 - 6 เท่านั้น
- สามารถยื่นขอกู้ได้ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2560 

นอกจากนี้ ธนาคารยังมีอัตราดอกเบี้ยสำหรับกลุ่มลูกค้าพิเศษ ซึ่งอ้างอิงตามรายได้ (อาชีพทั่วไป) ที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป และกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพพิเศษ (แพทย์ / ทันตแพทย์ / เภสัชกร / นักบินพาณิชย์ / ผู้พิพากษา / อัยการ) หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ K-Home Loan Delivery 02-8888888 กด 887

 

เงื่อนไขพิเศษ  ลูกค้าสามารถเลือกรับสิทธิ์ส่วนลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 0.25% ในช่วงปีแรก หากปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้

กรณีทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้านตามเงื่อนไข รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 0.25%
-  รับสิทธิ์ลดดอกเบี้ยปีแรก 0.25%  กรณีสมัครประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน  โดยมีทุนประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อเต็ม 100% ของวงเงินสินเชื่อรวม*
    และเลือกระยะเวลาคุ้มครองเต็มระยะเวลากู้
-  รับสิทธิ์ลดดอกเบี้ยปีแรก 0.12% กรณีลูกค้าทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน  นอกเหนือเกณฑ์ที่ระบุข้างต้น

 

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate : EIR)

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
(
EIR)

5 ปี

10 ปี

15 ปี

20 ปี

25 ปี

30 ปี

แบบที่ 1

5.32%

5.97%

6.20%

6.31%

6.36%

6.40%

แบบที่ 2

5.49%

6.01%

6.22%

6.32%

6.37%

6.41%

แบบที่ 3

5.67%

6.07%

6.25%

6.34%

6.39%

6.42%

แบบที่ 4

5.21%

5.90%

6.15%

6.26%

6.33%

6.37%

แบบที่ 5

5.40%

5.96%

6.17%

6.28%

6.34%

6.38%

แบบที่ 6

5.60%

6.02%

6.21%

6.31%

6.36%

6.40%

แบบที่ 7

6.02%

6.02%

6.02%

6.02%

6.02%

6.02%

หมายเหตุ: อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคานวณเท่านั้น
ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของ ลูกค้าแต่ละรายจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการกู้ยืมที่ได้รับจากธนาคาร

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

    • ค่าประเมินราคาหลักประกันโดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารรับรอง หรือสาขา เป็นผู้ดำเนินการประเมิน 
      ราคา คิด 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
    • สำหรับค่าประเมินราคาหลักประกันที่มีทำเลที่ตั้งอยู่บนเกาะ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคาร 0 2888 8888

 

ระยะเวลาการพิจารณาการขอกู้

ประมาณ 7 วันทำการ (กรณีเอกสารครบถ้วน)

 

เอกสารประกอบคำขอกู้

ดูเอกสารประกอบคำขอกู้ >>
 

วิธีการสมัคร/เปิดใช้บริการ
ใบสมัครคำขอสินเชื่อ

ใบสมัครคำขอสินเชื่อ >>

 ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย คลิกที่นี่


      k_home_loan

กู้บ้านออนไลน์ รู้ผลอนุมัติเบื้องต้นทันที*  คลิกที่นี่

 

สมัครที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02-888-8888

รายการส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษ


แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882