สิทธิประโยชน์ด้านการออมและการลงทุน ( )

  ตอบโจทย์การออมด้วยผลตอบแทนที่เพิ่มพูนค่า

  พร้อมเปิดโอกาสสร้างเงินให้งอกเงย กับการลงทุนในสไตล์คุณ 

  •  

  K-Payroll Benefits For Saving & Investment : K-Deposit

   

  เงินฝากประจำ 3 เดือน

   

  ฝากสั้น ดอกเบี้ยสูงได้ใจ

   

  อัตราดอกเบี้ยพิเศษ บวกเพิ่ม 0.25% ต่อปี จากอัตราประกาศ*

  สำหรับวงเงินฝากตั้งแต่ 10,000 - 1,000,000 บาท ต่อรายบุคคล

   

   

  เงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจ (ฝากประจำ 9 เดือน)

   

  หลักประกันขอบครอบครัว ช็อตเมื่อไหร่...ก็กอนก่อนได้

  พร้อมรับความคุ้มครอบอุบัติเหตุทันทีสูงสุด 1 ล้านบาท

   

  อัตราดอกเบี้ยพิเศษ บวกเพิ่ม 0.15% ต่อปี จากอัตราประกาศ*

  สำหรับวงเงินฝากตั้งแต่ 9,000 - 1,000,000 บาท ต่อรายบุคคล

   

  วันนี้ - 31 ธ.ค. 59

   

  หมายเหตุ

  *อัตราดอกเบี้ยเงินฝากแต่ละประเภทเป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร ณ วันที่ทำรายการฝาก 

   

   

  รายละเอียดข้อมูลเงินฝากประจำ (Fixed Deposits) คลิกที่นี่

   

   

  • K-Payroll Benefits For Saving & Investment : K-Mutual Fund

  •  

  • รับ Cash Back 0.2%

  • เมื่อลงทุนในกองทุน K-Money ผ่านบริการ K-Saving Plan

  •  

  • กองทุน K-Money เป็นกองทุนที่ลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้สถานบันการเงิน และ ตราสารหรี้ภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่มีความมั่นคง จึงมีความเสี่ยงต่ำ เหมาะสำหรับเป็นก้าวแรกสู่การลงทุนสำหรับคุณ

  •  

   กองทุน  ประเภทกองทุน  นโยบายกองทุน  ระดับความเสี่ยง
   K-Money

   กองทุนตลาดเงินที่มีการลงทุน

  ในต่างประเทศบางส่วน

   - ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ระยะสั้น และลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 30%

  -  ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน

  2

   

  เงื่อนไข

   

   - รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะบุคคลธรรมดาผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย (K-Payroll Benefit) และลงทุนในกองทุน K-MONEY ผ่านบริการ K-Saving Plan เป็นครั้งแรก (ลูกค้าใหม่ K-Saving Plan) ภายในปี 2559 โดยยังคงสถานะเป็นผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เท่านั้น

  -   ธนาคารพิจารณารับสิทธิ์โปรโมชั่นโดยคำนวณเฉพาะยอดเงินลงทุนในกองทุน K-MONEY ผ่านบริการ K-Saving Plan นับยอดเงินลงทุนรวมสุทธิในบัญชีถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เท่านั้น (เริ่มนับสิทธิ์ตั้งแต่มีสถานะเป็นผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยในปี 2559)  เช่น ลูกค้าลงทุนในกองทุน K-MONEY ผ่านบริการ K-Saving Plan ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2559 จำนวนเดือนละ 2,000 บาท และมีการลงทุนในกองทุน K-MONEY เพิ่มเติมด้วยเงินสด ในเดือนตุลาคม และขายคืนกองทุน K-MONEY ในเดือนพฤศจิกายน ดังนั้น ยอดเงินลงทุนสุทธิที่ถูกพิจารณารับสิทธิ์ตามโปรโมชั่น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 คำนวณได้ตามกรณีตัวอย่างตามตาราง ทั้งนี้ ยอดเงินลงทุนที่ถูกพิจารณารับสิทธิ์ตามโปรโมชั่นจะไม่เกินจำนวนเงินลงทุนในกองทุน K-MONEY ผ่านบริการ K-Saving Plan

   

  กรณีที่ 1

  กรณีที่ 2

  ลงทุนในกองทุน K-MONEY ผ่านบริการ K-Saving Plan (ตั้งแต่เดือน ม.ค. - ธ.ค. 59)

  2,000 บาท
  (12 เดือน x 2,000 บาท = 24,000 บาท)

  2,000 บาท
  (12 เดือน x 2,000 บาท = 24,000 บาท)

  ลงทุนในกองทุน K-MONEYด้วยเงินสด ในเดือน ต.ค. 59

  5,000 บาท

  8,000 บาท

  ขายคืนหน่วยลงทุน K-MONEY ในเดือน พ.ย. 59

   - 8,000 บาท

   - 5,000 บาท

  ยอดเงินลงทุนสุทธิรับสิทธิ์ตามโปรโมชั่น
  *ไม่เกินยอดเงินลงทุนในกองทุน K-MONEY ผ่านบริการ K-Saving Plan

   21,000 บาท
  (24,000 + 5,000 - 8,000 = 21,000 บาท)

   24,000 บาท*
  (24,000 + 8,000 - 5,000 = 27,000 บาท)

   

   

  -   ธนาคารจะจัดให้มีการโอนเงิน (Cash Back) เป็นเงิน 0.2% ของยอดเงินลงทุนในกองทุน K-MONEY ที่เข้าเงื่อนไขโปรโมชั่น ให้กับผู้ลงทุนภายในวันที่ 25 มกราคม 2560 โดยจะทำการโอนเงิน Cash Back เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกกับบัญชีกองทุนของผู้ลงทุน (บัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย)

  -    สงวนสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 บัญชี (บัญชีเงินเดือนต้องเป็นชื่อบัญชีเดี่ยวเท่านั้น) โดยจะตัดเงินเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่าน K-Saving plan จากบัญชีเงินเดือนธนาคารกสิกรไทย

  -   ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  -   ผู้ลงทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายดังกล่าวจะไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ บนยอดซื้อหน่วยลงทุนนั้นที่อยู่ในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้

  -    กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

   

  K-Saving Plan

  -    K-Saving Plan คือ บริการหักบัญชีเงินฝากของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เพื่อซื้อหน่วยลงทุนในจำนวนเงินที่เท่าๆกันเป็นรายเดือน ซึ่งเป็นหลักการลงทุนแบบเฉลี่ยราคา (Dollar Cost Averaging) มูลค่าการหักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำ 500 บาท/ครั้ง/กองทุน โดยสามารถเลือกวันที่หักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุนได้ 1 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 ถึงวันที่ 31 ของทุกเดือน

   

  คำเตือน

  - ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

  - K-MONEY ลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝาก ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนในระยะสั้น

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Payroll Contact Center 02-8888888 กด 851 หรือ www.kasikornbank.com

   

  วันนี้ - 30 ธ.ค. 59

   

   

  • K-Payroll Benefits For Saving & Investment : K- Bancassurance

  • คุ้มครอง ครอบคลุม เพื่อคุณคนพิเศษ

   

  รับเพิ่ม บัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 150 บาท

  จำนวน 1 ใบ ต่อ 1 กรมธรรม์

   

   

  • เมื่อสมัครแบบประกันแบบ Prod Saving 1525 หรือ Pro Saving 1520 เฉพาะเบี้ยประกันตั้งแต่ 40,000 บาทขึ้นไป และเป็นกรมธรรม์แบบรายปี ที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น

   

   

  วันนี้ - 31 ธ.ค. 59

   

  หมายเหตุ

  - ทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงของสมมนาคุณในมูลค่าเทียบเท่าโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  - เมื่อสมัครผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ร่วมรายการและกรมธรรม์ได้รับอนุมัติเฉพาะเบี้ยประกันแบบ Pro Saving 1525 หรือ Pro Saving 1520 ตั้งแต่ 40,000 บาท ขึ้นไป และเป็นเบี้ยแบบรายปีเท่านั้น

  - ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ตามประกาศของธนาคาร

  - สมัครและชำระค่าเบี้ยประกัน 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 59 และได้รับอนุมัติกรมธรรม์ภายใน 31 ม.ค. 60

     แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882