บริการซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดรอง (Debt Securities Investment )

สร้างสภาพคล่องของพันธบัตรออมทรัพย์และหุ้นกู้ภาคเอกชน ด้วยบริการรับซื้อ-ขายตราสารหนี้ที่สะดวกและรวดเร็วทันใจ ให้คุณเพิ่มสภาพคล่องในการลงทุน เพื่อชีวิตเอกเขนก
จุดเด่น
 • เพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ที่ถือตราสารหนี้ทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชน
 • ตอบสนองความต้องการของคุณ หากต้องการลงทุนในตราสารหนี้ ด้วยราคาที่สามารถแข่งขันในตลาดได้
 • คุณสามารถติดต่อทำธุรกรรมได้หลายช่องทางการบริการ ทั้งผ่านสาขาของธนาคารทั่วประเทศ และผ่านสายงานธุรกิจตลาดทุน
รายละเอียด
ประเภทของบริการ

เป็นบริการเพิ่มสภาพคล่องสำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ของคุณ โดยบริการรับซื้อและขายตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ภาคเอกชน ตั๋วแลกเงิน ด้วยบริการที่สะดวกและรวดเร็ว โดยไม่มีมูลค่าขั้นต่ำในการทำธุรกรรม

ตัวอย่างตราสารหนี้ที่ทางธนาคารบริการซื้อขายอยู่ในปัจจุบัน มีดังนี้

 • พันธบัตรออมทรัพย์
 • หุ้นกู้บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย
 • หุ้นกู้บมจ. ปตท.
 • หุ้นกู้บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น
 • หุ้นกู้บมจ. แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส
 • หุ้นกู้บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
 • ตราสารหนี้อื่นๆที่เป็นที่รู้จัก

 

เอกสารประกอบการสมัคร

  กรณีบุคคลธรรมดา

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง  หรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้

  กรณีนิติบุคคล

  • สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ไม่เกิน1 ปี) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  เอกสารเพิ่มเติมกรณีลูกค้านำตราสารหนี้มาขายให้กับธนาคาร

  • ใบพันธบัตร ใบหุ้นกู้ หรือตั๋วเงินฉบับจริง
  • สำเนาหน้าแรกของสมุดคู่บัญชีเงินฝาก

 

เงื่อนไขการใช้บริการ
 • รายการจะสมบูรณ์ สำหรับลูกค้าใน กทม. ไม่เกิน 3 วันทำการ และสำหรับลูกค้าในต่างจังหวัด ไม่เกิน 5 วันทำการ
 • ข้อจำกัดการลงทุนในตราสาร เป็นไปตามข้อกำหนดในหนังสือชี้ชวน เช่น ผู้ลงทุนรายย่อยไม่สามารถลงทุนในหุ้นกู้ที่มีการกำหนดว่าเสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน และห้ามเปลี่ยนมือ เป็นต้น

 

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

ลงทุนในตราสารหนี้แล้วได้อะไร

 •  ได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอจากดอกเบี้ยในแต่ละงวด
 • กระจายการลงทุนนอกเหนือจากการฝากเงินหรือการลงทุนในหุ้น
 • มีสภาพคล่อง สามารถซื้อขายในตลาดรองได้ ถ้าต้องการขายก่อนตราสารครบกำหนด
 • ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

  ตารางการเปรียบเทียบความเสี่ยงและผลตอบแทน

ประเภทตราสาร

ผู้ออก

ระยะเวลา

ความเสี่ลี่ยง

ผลตอบแทน

ตั๋วเงินคลัง

กระทรวงการคลัง

< 1 ปี

ต่ำ

ไม่สูงมาก

พันธบัตรรัฐบาล

กระทรวงการคลัง

> 1 ปี

ต่ำ

ไม่สูงมาก

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

< 7 ปี

ต่ำ

ไม่สูงมาก

พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

รัฐวิสาหกิจ

> 1 ปี

ต่ำ ถึง ปานกลาง

สูงกว่าพันธบัตรรัฐบาล

ตั๋วแลกเงิน

บริษัทเอกชน

< 270 วัน

ปานกลาง ถึง สูง

ขึ้นกับอันดับความน่าเชื่อ

สูงกว่าพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

หุ้นกู้เอกชน

บริษัทเอกชน

> 1 ปี

ปานกลาง ถึง สูง

ขึ้นกับอันดับความน่าเชื่อ

สูงกว่าพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ

วิธีการสมัคร/เปิดใช้บริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า หรือ K-BIZ Contact Center 0 2888 882
ขั้นตอนการซื้อ ขายในตลาดรองผ่านทางสาขาของธนาคาร

 • ขั้นตอนการซื้อ
  สอบถามราคาเสนอขายจากสาขาของธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา >>> เตรียมเอกสารตามที่ระบุไว้ >>> ชำระเงินโดยชำระเป็นเงินสด หักบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย หรือเช็คเงินสด >>> ธนาคารปิดโอนกรรมสิทธิ์เป็นชื่อผุ้ซื้อ ส่งใบหุ้นกู้ หรือพันธบัตร ให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ผู้ซื้อต้องการ
 • ขั้นตอนการขาย
  สอบถามราคาเสนอซื้อจากสาขาของธนาคารกสิกรไทย >>> เตรียมเอกสารตามที่ระบุไว้ รวมทั้งส่งมอบใบหุ้นกู้หรือพันธบัตรตัวจริงไปที่สาขา >>> ธนาคารปิดโอนโอนกรรมสิทธิ์ ธนาคารจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีลูกค้าที่เปิดไว้ที่ธนาคารกสิกรไทย

 เอกสารที่ต้องใช้ในการซื้อ ขาย

 •   บุคคลธรรมดา  สำเนาบัตรประชาชน สำเนาสมุดเงินฝากของธนาคารกสิกรไทย
 •   นิติบุคคล  หนังสือรับรอง สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม สำเนาสมุดเงินฝากของธนาคารกสิกรไทย

(ในกรณีที่ต้องการขายจะต้องเตรียมใบหุ้นกู้ หรือใบพันธบัตรตัวจริงไปด้วย)

รายการส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษ


แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882