K-Web Shopping Card (  )

 

ความสะดวกสบายในการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต ไม่ต้องวุ่นวายกับการต้องสมัครบัตรเครดิตเพื่อซื้อสินค้าบนอินเทอร์เน็ตอีกต่อไป ด้วย K-Web Shopping Card (บัตรซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตกสิกรไทย) คุณก็สามารถจับจ่ายใช้สอยได้ง่ายๆ ด้วยความมั่นใจ กับบริการที่คุณควบคุมได้ สมัครง่ายไม่ต้องใช้เอกสาร

จุดเด่น
 • สมัครง่าย ไม่ต้องใช้เอกสาร เพียงมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ E-Saving  Account  ของธนาคารกสิกรไทย ก็สามารถสมัครบริการได้ทันที ที่ K-Cyber Banking หรือ เพียงมีบัตรเอทีเอ็ม / บัตรเดบิตกสิกรไทย ก็สมัครใช้บริการได้ที่เครื่องเอทีเอ็มกสิกรไทย
 • รับบัตรภายใน 24 ชั่วโมง โดยธนาคารจะออกให้เฉพาะหมายเลขบัตร 16 หลัก, หมายเลข CVV และเดือน/ปีที่หมดอายุ ซึ่งจะแจ้งไว้ใน K-Cyber Banking ของธนาคารเพื่อให้ท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ด้วยตัวเอง
 • ควบคุมได้ สามารถกำหนดและปรับเปลี่ยนวงเงินการซื้อสินค้าต่อวันได้ด้วยตัวเอง ตั้งแต่ 0 - 100,000 บาท โดยเมื่อกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงแล้วจะมีผลทันที ทำให้คุณสามารถควบคุมการใช้จ่ายบนอินเทอร์เน็ตได้ตามความต้องการ
 • มั่นใจกว่าด้วย SMS แจ้งทันทีทุกการใช้จ่ายผ่านบัตร พร้อมเลือกรับบริการ Verified by Visa เพื่อเพิ่มความปลอดภัยอีกขั้น กับการใส่รหัสทุกครั้งที่ทำรายการ
 • ตรวจสอบสะดวก สามารถดูรายการใช้จ่ายผ่านบัตรย้อนหลังได้ใน K-Cyber Banking ตลอดเวลา หรือจะ Download ออกมาดูก็ได้ ง่ายแค่คลิก
รายละเอียด
เงื่อนไขการใช้บริการ


ข้อตกลงนี้ใช้ระหว่าง บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งต่อไป นี้เรียกว่า "ธนาคาร" กับ ผู้ที่ธนาคารอนุมัติให้เป็นสมาชิก K-Web Shopping Card ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ใช้บริการ" โดยผู้ใช้บริการยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ K-Web Shopping Card ทุกประการ ดังนี้

1. K-Web Shopping Card คือบริการทางการเงินที่ธนาคารเป็นผู้ออกหมายเลขบัตร และหมายเลขต่อท้ายหมายเลขบัตรหมายเลข CVV (CVV number) หมายถึงหมายเลข Card Verification Value ซึ่งได้แก่หมายเลขลับ จำนวน 3 ตัว สุดท้ายที่ปรากฏ บนช่องลายมือชื่อบน K-Web Shopping Card เพื่อใช้ยืนยันว่า ผู้ใช้บริการเป็นสมาชิก K-Web Shopping Card ที่แท้จริง ในช่วงที่กำลังทำธุรกรรม ทางการเงินใด ๆ บนอินเทอร์เน็ตอยู่ ทั้งนี้ จะไม่มีการแสดงบัตรในระหว่างการทำธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวแต่ อย่างใด พร้อมวันหมดอายุ ให้แก่ผู้ใช้บริการสำหรับทำธุรกรรมทางการเงินในการซื้อสินค้าและบริการในร้านค้าบนอินเทอร์เน็ต โดย เฉพาะผู้ใช้บริการเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ทราบหมายเลขบัตร วันหมดอายุ และหมายเลข CVV ของ K-Web Shopping Card ซึ่งผู้ใช้บริการจะ ต้องระมัดระวังเก็บรักษาหมายเลขบัตร วันหมดอายุ และหมายเลข CVV เป็นความลับ โดยจะต้องไม่แจ้งให้ผู้อื่นทราบ และ/ หรือยินยอมให้ผู้อื่นนำไปใช้โดยเด็ดขาด ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการยินยอมผูกพันตนเองโดยให้ถือว่าหมายเลขบัตร วันหมดอายุ และหมายเลข CVV เป็นสิ่งใช้แทนเครื่องหมายเฉพาะประจำตัวของผู้ใช้บริการ

2. ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมชำระค่าธรรมเนียม ตามอัตราและกำหนดเวลาที่ธนาคาร กำหนด ทั้งนี้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะแจ้งยก เลิกการเป็นสมาชิก K-Web Shopping Card ให้ธนาคารทราบ หรือจนกว่าธนาคาร จะยกเลิกการเป็นสมาชิก K-Web Shopping Card ของผู้ใช้บริการ โดยตกลงยินยอมให้ธนาคารเรียกเก็บเมื่อ ครบรอบปี หรือภายในเดือนที่จะครบรอบปีในการเป็นสมาชิก K-Web Shopping Card ด้วยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการที่ได้ระบุไว้กับธนาคาร และผู้ใช้บริการจะนำเงินเข้าบัญชีไว้ก่อน กำหนดเวลาที่ธนาคารกำหนด เพื่อให้ธนาคารสามารถดำเนินการหักเงินจากบัญชีตามข้อตกลงนี้ได้ ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า หากธนาคารไม่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมรายปีได้ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการ K-Web Shopping Card ได้

3. ธนาคารสงวนสิทธิในการเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการใช้บริการ K-Web Shopping Card ตามอัตราที่ธนาคารกำหนดเมื่อใดก็ ได้โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการยินยอมให้ธนาคารหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการที่ระบุไว้กับธนาคารได้ทันที ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบการหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้จากบัญชีเงินฝากดังกล่าว

4. การสั่งซื้อสินค้าที่เกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ต โดยผ่านบริการ K-Web Shopping Card จนสำเร็จ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยผู้ใช้บริการเอง หรือเป็นการกระทำโดยบุคคลอื่นไม่ว่าจะโดยการทุจริตหรือไม่ก็ตาม หากได้กระทำไปโดยการใช้หมายเลขบัตรของผู้ใช้บริการที่ธนาคารออกให้แล้ว ให้ถือว่าเป็นการ สั่งซื้อสินค้าที่ถูกต้องสมบูรณ์ ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมรับผิดชอบทุกประการ และหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ธนาคารไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบแต่ประการใดทั้งสิ้น

5. เพื่อเป็นการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการให้กับผู้ขายสินค้าที่ผู้ใช้บริการได้สั่งซื้อผ่านบริการ K-Web Shopping Card ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารตัดเงินในบัญชีเงินฝากที่ผู้ใช้บริการได้ระบุไว้กับธนาคารเท่ากับจำนวนเงินที่ผู้ใช้บริการได้ชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการให้กับร้านค้า อนึ่ง ธนาคารจะทำการแจ้งข้อมูลการหักบัญชีดังกล่าวให้ผู้ใช้บริการทราบตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารไม่จำเป็นต้องทำหลักฐานการหักบัญชีและ/หรือเอกสารอื่นใดให้กับผู้ใช้บริการอีก เนื่องจากผู้ใช้บริการสามารถทราบรายการซื้อสินค้าดังกล่าวได้จากการใช้สมุดบัญชีเงินฝากทำรายการปรับยอดบัญชี และ/หรือใบแจ้งยอดบัญชี (STATEMENT) หรือใบรับหรือใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายสินค้า ดังนั้น หากผู้ใช้บริการพบว่ามีรายการไม่ถูกต้อง ผู้ใช้บริการจะต้องทักท้วงให้ธนาคารทราบภายใน 10 วันทำการนับแต่วันได้รับใบแจ้งรายการใช้บริการ K-Web Shopping Card จาก K-Cyber Banking หรือนับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งรายการใช้บริการ K-Web Shopping Card จากธนาคารแล้วแต่กรณี 

6. อย่างไรก็ตาม ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ใช้บริการในภายหลัง ถ้าผู้ใช้บริการสามารถพิสูจน์ได้ว่า ค่าใช้จ่ายในใบแจ้งรายการใช้บริการ K-Web Shopping Card ไม่ถูกต้อง และไม่ได้เป็นความผิด หรือบกพร่องของผู้ใช้บริการ แต่ผู้ใช้บริการต้องทักท้วงภายในระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งรายการใช้บริการ K-Web Shopping Card จาก K-Cyber Banking หรือนับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งรายการใช้บริการ K-Web Shopping Card จากธนาคารแล้วแต่กรณี

7. ธนาคารไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ หากร้านค้าสมาชิกใด ๆ ของธนาคารไม่ยอมรับบริการชำระค่าสินค้า/บริการผ่าน K-Web Shopping Card หรือไม่ยอมให้ผู้ใช้บริการใช้บริการ K-Web Shopping Card ณ. สถานประกอบการนั้น ๆ

8. ผู้ใช้บริการมีสิทธิบอกเลิกการใช้บริการ K-Web Shopping Card เมื่อใดก็ได้ โดยผู้ใช้บริการสามารถแจ้งการยกเลิกการใช้บริการ K-Web Shopping Card กับ ธนาคารโดยผ่านทางอินเทอร์เน็ต และ/หรือโดยวิธีการอื่นที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารขอสงวนสิทธิในการตัดบัญชีเงินฝากจากรายการชำระค่าสินค้าด้วย K-Web Shopping Card ของผู้ใช้บริการที่เกิดขึ้นก่อนการแจ้ง ยกเลิกการใช้บริการ ตามกำหนดระยะเวลาการตัดบัญชีที่ธนาคารกำหนดไว้ และผู้ใช้บริการมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมที่ผู้ใช้บริการชำระแก่ธนาคารแล้ว โดยคำนวณคืนตามส่วนของเดือนที่ยังไม่ได้ใช้บริการ เศษของเดือนไม่นับเป็นเดือน โดยธนาคารจะคืนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ผู้ใช้บริการมีอยู่กับธนาคาร

9. หากมีผู้อื่นล่วงรู้ และ/หรือลักลอบใช้บริการ โดยหมายเลขบัตรของผู้ใช้บริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ใช้บริการจะต้องรีบแจ้งการอายัด และ/หรือยกเลิกการใช้บริการ K-Web Shopping Card ให้กับธนาคารผ่านทางอินเทอร์เน็ต และ/หรือโดยวิธีการอื่นที่ธนาคารกำหนดทันที เพื่อที่ธนาคารจะได้ยกเลิกการใช้บริการ K-Web Shopping Card ในกรณีที่ ผู้ใช้บริการได้แจ้งยกเลิกการใช้บริการ K-Web Shopping Card ให้ธนาคารทราบตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ใช้บริการไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากการใช้บริการ K-Web Shopping Card ภายหลังจากการแจ้ง ทั้งนี้ เว้นแต่รายการที่เกิดขึ้นหลังแจ้งให้ธนาคารทราบแล้วไม่เกิน 5 นาที่ หรือหากธนาคารตรวจสอบ/พิสูจน์ได้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ K-Web Shopping Card ดังกล่าว เกิดจากการกระทำของผู้ใช้บริการ หรือผู้ใช้บริการได้มีส่วนรู้เห็นด้วย หรือผู้ใช้บริการประมาทเลินเล่อ ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบหมดทั้งจำนวนทั้งสิ้น

10. K-Web Shopping Card เป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคาร ธนาคารมีสิทธิระงับการใช้บริการ เพิกถอนการใช้บริการ หรือปฏิเสธการใช้ บริการ ในกรณีดังต่อไปนี้
     10.1 ผู้ใช้บริการโอนหรือให้ผู้อื่นใช้บริการแทน
     10.2 เงินในบัญชีไม่พอชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่ธนาคารได้
     10.3 หากธนาคารพิสูจน์ได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริต
     10.4 ผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามข้อตกลงนี้ หรือธนาคารทราบว่าผู้ใช้บริการถูกดำเนินคดีทางแพ่ง หรือ คดีอาญา หรือคดีล้มละลาย หรือเป็นบุคคลที่ราชการหรือหน่วยงานของรัฐมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัด ทรัพย์สิน หรือมีเหตุสงสัยว่าได้กระทำทุจริต หรือกระทำผิดใดๆที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับธนาคาร
     10.5 เมื่อผู้ใช้บริการเสียชีวิต
     10.6 ในกรณีที่ธนาคารสงสัยว่าการใช้บริการ K-Web Shopping Card จะถูกผู้อื่นนำไปใช้โดยทุจริต ธนาคารจะยกเลิกการใช้ บริการ K-Web Shopping Card ทันที เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ และแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ

11. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ธนาคารมีอำนาจหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการเพื่อชดใช้เงินตามจำนวนเงินทั้งหมดที่เกิดจาก การใช้บริการ K-Web Shopping Card ซึ่งรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามกฎหมาย ค่าทนายความ ตามอัตราที่ธนาคารตกลงว่าจ้างทนายความ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามที่ธนาคารได้จ่ายไปจริง

12. ผู้ใช้บริการตกลงว่า นอกเหนือจากการให้บริการตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้แล้ว หากภายหน้าธนาคารให้บริการอื่นใดแก่ผู้ใช้บริการอีก และผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการนั้นๆ แล้ว ผู้ใช้บริการตกลงว่าไม่จำต้องทำหลักฐานใดไว้ให้แก่ธนาคารอีก และผู้ใช้บริการตกลงยินยอมผูกพันรับผิดชอบในการทำรายการดังกล่าวทุกประการ

13. ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารติดต่อสอบถาม หรือเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และ/หรือข้อมูล/ข้อเท็จจริงของผู้ใช้บริการเพื่อประโยชน์ในการที่ผู้ใช้บริการขอรับ และ/หรือได้รับสินเชื่อ และ/หรือใช้บริการต่าง ๆ จากธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงิน ตลอดจนนิติบุคคลอื่นใดตามที่ธนาคารเห็นสมควร ผู้ใช้บริการจะไม่ยกเลิกเพิกถอนความยินยอมนี้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากธนาคาร และการให้ความยินยอมนี้มีอยู่ตลอดไป แม้จะได้ยกเลิกการใช้บริการกับธนาคารแล้วก็ตาม

14. ธนาคารสงวนสิทธิที่จะยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติม ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ K-Web Shopping Card หรือข้อสัญญาใด ๆ เกี่ยวกับการใช้บริการ อัตราค่าธรรมเนียม อัตราค่าบริการต่าง ๆ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน เว้นแต่ในกรณีที่เร่งด่วน ธนาคารจะแจ้งยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน หรือประกาศให้ทราบทางหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่แพร่หลายในประเทศล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน และธนาคารจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ใช้บริการทราบอีกครั้งหนึ่ง หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกำหนด ในกรณีที่ธนาคารได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการดังกล่าวที่กำหนดไว้ข้างต้นแล้วให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้รับทราบ และยินยอมด้วยกับการยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมนั้นแล้ว

15. ภายหลังจากการหักเงินจากและ/หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการ และ/หรือบุคคลซึ่งผู้ใช้บริการระบุเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะแสดงหลักฐานการโอนเงินให้กับผู้ใช้บริการ

16. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการพบข้อผิดพลาดจากการดำเนินการ หรือในกรณีที่มีเหตุที่ต้องระงับการดำเนินการภายใต้บริการนี้ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อธนาคารได้ที่ K-Contact Center โทรศัพท์หมายเลข 0 2888 8888

     เมื่อธนาคารได้รับแจ้งการระงับการดำเนินการจากผู้ใช้บริการตามช่องทางดังกล่าว ธนาคารตกลงดำเนินการระงับการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ธนาคารได้แจ้งแก่ผู้ใช้บริการนั้น โดยผู้ใช้บริการยังคงเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ และรายการธุรกรรมที่ได้เกิดขึ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่ธนาคารจะมีการระงับการดำเนินการตามที่ได้รับแจ้งดังกล่าว โดยผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลเรื่อง วัน เวลา ผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวนเงิน และลักษณะธุรกรรม หรือข้อมูลอื่นใดตามที่ธนาคารจะร้องขอและธนาคารจะทำการสอบสวน และแก้ไขข้อผิดพลาด (หากมี) (โดยยึดหลักเกณฑ์ของทางราชการ และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือบริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นหลัก) ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นไปตามรายละเอียดดังกล่าว ยกเว้น กรณีมีการทักท้วง หรือ ปฏิเสธการทำรายการที่ธนาคารยังไม่ได้รับผลการสอบสวนตามกฎระเบียบที่ บริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กำหนด ทั้งนี้ธนาคารจะแจ้งผลการสอบสวนให้ผู้ใช้บริการทราบภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันทราบผลการสอบสวน และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกเฉยต่อคำร้องขอใดๆที่ขัดต่อข้อกำหนด/หลักเกณฑ์ของทางราชการ และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือบริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นอกจากนั้น ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดที่ธนาคารจะต้องชดใช้เงินแก่ผู้ใช้บริการ ธนาคารจะโอนเงินที่ผิดพลาดเข้าบัญชีผู้ใช้บริการภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันที่ธนาคารตรวจพบข้อผิดพลาด

17. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการให้บริการ และดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนช่องทางการให้บริการ ต่าง ๆ ที่ธนาคารจัดทำขึ้นเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ธนาคารตกลงรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการในความเสียหาย สืบเนื่องจากบริการนี้ในกรณีที่ธนาคารมิได้ปฏิบัติตามข้อตกลงในการให้บริการ เว้นแต่การไม่ปฏิบัตินั้นเกิดจาก
     17.1 กรณีที่ผู้ใช้บริการมีเงินในบัญชีไม่พอ
     17.2 กรณีไม่มีหรือถูกระงับการใช้วงเงินสินเชื่อกับธนาคาร
     17.3 กรณีโอนเงินและ/หรือชำระเงินมีผลทำให้ยอดเงินในบัญชีเกินกว่าวงเงินสินเชื่อที่ตกลงกับธนาคาร
     17.4 กรณีอยู่ระหว่างการดำเนินทางกฎหมาย
     17.5 กรณีธนาคารได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงความขัดข้องของการโอนเงินและ/หรือชำระเงินก่อนหรือในขณะทำการโอนเงินและ/หรือชำระเงินอยู่แล้ว
     17.6 กรณีผู้ใช้บริการใส่ข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องตามข้อกำหนดของธนาคารและได้มีการกดยืนยันการโอนเงินและ/หรือชำระเงิน
     17.7 กรณีผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือข้อตกลงกับธนาคาร และ/หรือเหตุสุดวิสัยอื่นใด
     17.8 กรณีธนาคารไม่ปฏิบัติตามคำสั่งระงับการดำเนินการที่ได้รับแจ้งจากผู้ใช้บริการตามวิธีการและเงื่อนไขของข้อตกลง
     17.9 กรณีรายการที่เกิดขึ้นโดยมิชอบอันมิใช่เกิดจากความผิดของผู้ใช้บริการ

18. ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการ K-Web Shopping Card นี้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


เอกสารประกอบการสมัครใช้บริการ
 • ไม่ต้องใช้เอกสารใดในการสมัครใช้บริการ
ค่าธรรมเนียม
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร
วิธีการสมัคร/เปิดใช้บริการ
วิธีการสมัคร/เปิดใช้บริการที่ K-Cyber Banking
 • Login เพื่อเข้าสู่บริการ K-Cyber Banking ของธนาคารกสิกรไทย
 • เลือกเมนู “K-Web Shopping Card” ทางด้านซ้าย และเลือก “สมัครใช้บริการ”
 • เลือกบัญชีที่ต้องการใช้ผูกกับบัตร พร้อมระบุวงเงินซื้อสินค้าต่อวันที่ต้องการ (ระหว่าง 0 –100,000 บาท)
 • กรอกรหัส OTP (One Time Password) แล้วกดยืนยัน (สมัครได้ใช้บริการ OTP ได้ที่ K-Contact Center)
 • ระบบจะแจ้งการทำรายการสำเร็จ และส่ง e-mail แจ้งให้ทราบว่า ธนาคารได้รับคำร้องขอสมัครใช้บริการ 
  K-Web Shopping Card แล้ว
 • เมื่อธนาคารออกหมายเลขบัตรแล้วก็จะส่ง e-mail แจ้งให้เข้าไปตรวจสอบรายละเอียดของบัตรได้ที่ K-Cyber Banking           
 • เพิ่มความปลอดภัยในการจับจ่ายมากขึ้น ด้วยบริการ Verified by VISA 

   
วิธีการสมัคร/เปิดใช้บริการที่เครื่องเอทีเอ็มกสิกรไทย
 • เลือกเมนู “สมัคร /เปลี่ยนแปลงการบริการ / บริจาคการกุศล / อื่นๆ”
 • เลือก “สมัครบริการ K-Cyber Banking”
 • เลือก “สมัคร K-Cyber Banking และ K-Web Shopping Card”
 • ใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลัก
 • กด “ตกลง” เพื่อยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครบริการ K-Cyber banking และ K-Web Shopping Card
 • รอรับข้อความยืนยันแจ้งการใช้งาน K-Cyber Banking ทางโทรศัพท์มือถือในวันรุ่งขึ้น
 • Log-in เข้าสู่บรืการ K-Cyber Banking เพื่อดูรายละเอียด K-Web Shopping Card พร้อมใช้งานได้ทันที
รายการส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษ


แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882