บัตรเครดิตวีซ่ากสิกรไทย (KBank - VISA Credit Card )

อภิสิทธิ์ความสุขทั้งครอบครัว

จุดเด่น
 • เป็นบัตรเครดิตแบบ Chip ตามมาตรฐานสากลเพิ่มความปลอดภัยจากการทุจริตบัตร พร้อมรับสิทธิประโยชน์พิเศษ ณ ร้านค้าพันธมิตร    
 • สามารถสมัครบัตรเสริมได้สูงสุด 5 ใบ
 • ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยสูงสุด 45 วัน* (ขึ้นอยู่กับวันที่ใช้จ่าย) กรณีชำระเต็มจำนวนเงินที่เรียกเก็บและชำระในเวลาที่กำหนด 
 • สามารถเลือกชำระค่าใช้จ่ายเพียงบางส่วนแต่ต้องไม่น้อยกว่าขั้นต่ำร้อยละ 10 (และไม่น้อยกว่า 1,000 บาท) ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต
 • สามารถใช้บัตรเครดิตกับร้านค้าที่มีเครื่องหมายรับบัตรเครดิตกสิกรไทยทั่วประเทศ และร้านค้าที่มีสัญลักษณ์วีซ่าทั่วประเทศและทั่วโลก
 • สามารถเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าได้สูงสุด 100% ของวงเงิน ผ่านเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารและเครื่องเอทีเอ็มที่มีเครื่องหมาย ATM POOL ทั่วประเทศ และเครือข่ายวีซ่าเอทีเอ็มทั่วโลกจากเครื่องเอทีเอ็มที่มีเครื่องหมาย Plus หรือที่เคาน์เตอร์ธนาคารสมาชิกของวีซ่า 

      - Platinum – เบิกถอนได้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อวัน

      - Gold – เบิกถอนได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อวัน

      - Classic – เบิกถอนได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อวัน

 • วงเงินพิเศษชั่วคราว กรณีมีความจำเป็นต้องใช้ชำระค่าสินค้าและบริการ (มีกำหนดระยะเวลา 30 วัน) 
 • ได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง เมื่อใช้บัตรเครดิตชำระค่าโดยสารยานพาหนะที่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะคุ้มครองคู่สมรส และบุตรที่มีอายุต่ำกว่า 23 ปี ในวงเงินสูงสุดท่านละ 1 ล้านบาท สำหรับบัตรคลาสสิก, 2 ล้านบาทสำหรับบัตรไทเทเนียม และ ทอง, 8 ล้านบาทสำหรับบัตรแพลทินัม
 • รับสิทธิประโยชน์จากส่วนลดพิเศษ และรายการส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำตลอดทั้งปี
 • สามารถสะสมคะแนน KBank Reward Point จากการชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านบัตรเครดิตกสิรกรไทย เพื่อแลกรับเงินคืน,บัตรกำนัล หรือไมล์สะสม ROP, คะแนนสะสม Flyer Bonus,ของรางวัลในโครงการ Special Reward ,แลกคะแนนสะสมได้ทันที ณ จุดขาย KBank Instant Reward
 • บริการ KBank Smart Bill Pay – บริการหักชำระค่าสาธารณูปโภค/ค่าใช้จ่ายรายเดือนอัตโนมัติ ผ่านบัญชีบัตรเครดิต
 • บริการ KBank Smart Pay  – สิทธิประโยชน์ในการผ่อนชำระค่าสินค้า/บริการ ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% กับร้านค้าชั้นนำมากมาย
 • บริการ K-mAlert – บริการแจ้งการใช้จ่ายบัตรเครดิตพร้อมวงเงินคงเหลือผ่านระบบ SMS
 • มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
 • ช่องทางการชำระเงินที่สะดวกสะบาย เช่น K-Mobile Banking, K-Cyber Banking, ตัดบัญชีอัตโนมัติ , ชำระผ่านสาขาของธนาคาร และตัวแทนรับชำระเงิน
 
คุณสมบัติพิเศษสำหรับบัตร KBank-Visa payWave (K Wave)
 • สะดวกสบายเหนือใคร
  ผู้ถือบัตรสามารถใช้บัตรเครดิต K Wave สำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการ ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ Visa ทุกแห่งทั่วโลก และร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ Visa payWave ได้ทั่วประเทศ
 • รวดเร็ว..ทันใจ
  สำหรับการชำระค่าสินค้าและบริการ ด้วยวิธีการ Wave ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ Visa payWave นั้น จะใช้เวลาในการทำรายการน้อยกว่าการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตทั่วไป หรือการชำระด้วยเงินสด นอกจากนี้ผู้ถือบัตรยังไม่ต้องลงลายมือชื่อในเซลส์สลิปอีกด้วย
 • ปลอดภัย..ไร้กังวล
  ผู้ถือบัตรสามารถทำรายการชำระค่าสินค้าและบริการด้วยการ Wave ได้ด้วยตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องมอบบัตรเครดิตให้แก่เจ้าหน้าที่ร้านค้า

  หมายเหตุ: การชำระค่าสินค้าและบริการ ด้วยวิธีการ Wave สำหรับยอดใช้จ่ายที่ไม่เกิน 1,500 บาทต่อรายการ กรณียอดใช้จ่ายเกิน 1,500 บาทต่อรายการ ผู้ถือบัตรสามารถใช้บัตรชำระค้าสินค้าและบริการ โดยอ่านข้อมูลจากชิป หรือ แถบแม่เหล็ก พร้อมลงรายมือชื่อใน Sale Slip ได้ตามปกติ

 

รายละเอียด
ผู้สมัครบัตรหลัก ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
 • กรณีมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาท แต่ไม่ถึง 20,000 บาท ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 45 ปี 
 • กรณีมีรายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีแต่ไม่เกิน 80 ปี

* กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ : ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

* กรณีเป็นผู้มีเงินออม        : มีเงินฝากประจำและ/ หรือ เงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารพาณิชย์ใดๆ ไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท

                                           เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

* กรณีเป็นผู้ประกอบการ     : ต้องดำเนินการธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

* สำหรับชาวต่างประเทศที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย ต้องมีรายได้ประจำตั้งแต่ 50,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป

 เอกสารประกอบการสมัครบัตรหลัก (เอกสารหลัก)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ/สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีไม่ปรากฏหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักในสำเนาบัตรดังกล่าว)
 • สำเนา Passport, Visa และ Work Permit ที่ยังไม่หมดอายุ (สำหรับชาวต่างประเทศที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย)

   เอกสารแสดงรายได้ กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานบริษัท,ข้าราชการ,พนักงานรัฐวิสาหกิจ

  • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

       - กรณียื่นหนังสือรับรองรายได้และรับเงินเดือนเป็นเงินสดต้องแนบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ปีล่าสุด หรือ 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย

       - กรณียื่นหนังสือรับรองรายได้และรับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร ต้องแนบ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ปีล่าสุด 6 เดือน ย้อนหลังเป็นอย่างน้อย หรือ KBank Statement อย่างน้อย 3 เดือนย้อนหลัง ที่แสดงรายการเงินเดือนเข้าบัญชี

  กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำและรายได้อื่นๆ

  • สลิปเงินเดือน 3 เดือนย้อนหลังและต่อเนื่องนับจากปัจจุบันรวม 3 ฉบับ หรือ หนังสือรับรองรายได้ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

       - กรณียื่นหนังสือรับรองรายได้และรับเงินเดือนเป็นเงินสดต้องแนบ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ปีล่าสุด หรือ 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย

       - กรณียืนหนังสือรับรองรายได้และรับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร ต้องแนบ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ปีล่าสุด 6 เดือน ย้อนหลังเป็นอย่างน้อย หรือ KBank Statement อย่างน้อย 3 เดือนย้อนหลัง ที่แสดงรายการเงินเดือนเข้าบัญชี

  กรณีเป็นข้าราชการบำนาญ

  • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ (อายุไม่เกิน 3 เดือน) หรือ
  • สำเนาบัตรรับเงินบำนาญ หรือ ใบแนบหนังสือสั่งจ่าย หรือ
  • สำเนา Bank Statement อย่างน้อย 3 เดือนย้อนหลังนับจากปัจจุบัน ที่แสดงรายการเงินบำนาญเข้าบัญชีในแต่ละเดือน

  กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น นักร้อง นักแสดง นายหน้าขายประกัน/ขายตรง

  • 50 ทวิ แสดงรายได้ปีล่าสุด หรือ 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย

  กรณีเป็นผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว

  • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และ
  • สำเนา Bank Statement (บัญชีหลักของกิจการ/ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ) ในนามส่วนบุคคล อย่างน้อย 6 เดือนและต่อเนื่องนับจากปัจจุบัน

     กรณีเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการที่จดทะเบียนนิติบุคคล (บมจ.,บจก.,หจก.,หสน.)

  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือนและ
  • สำเนาบัญชีรายชือผู้ถือหุ้น คัดสำเนาไม่เกิน 1 ปี (เฉพาะ บมจ.และบจก.) และ
  • สำเนา Bank Statement ในนามนิติบุคคล อย่างน้อย 6 เดือนและต่อเนื่องนับจากปัจจุบัน

      กรณีเป็นเจ้าของกิจการที่จดทะเบียนการค้าในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ (หสม.,) คณะบุคคล

  • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และ
  • สำเนาใบคำขอจดทะเบียน/ หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล และ
  • สำเนา Bank Statement ในนามห้างหุ้นส่วนสามัญหรือในนามคณะบุคคล อย่างน้อย 6 เดือนและต่อเนื่องนับจากปัจจุบัน

     กรณีเป็นผู้มีเงินออม

  • สำเนา Bank Statement เงินฝากจากบัญชีเงินฝากประจำ/ออมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ใดๆ อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลังนับจากปัจจุบัน

     กรณีที่ท่านมีบัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทใดๆ ที่ยังไม่หมดอายุ

  • กรุณาส่งสำเนาหน้าบัตรเครดิตดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติ
ผู้สมัครบัตรเสริม ต้องมีอายุตั้งแต่ 15ปีขึ้นไป เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
  • สำเนา Passport,Visa ที่ยังไม่หมดอายุ (สำหรับชาวต่างประเทศที่ทำงานอยุ่ในประเทศไทย)

 

หมายเหตุ ท่านมีสิทธิขอหนังสือชี้แจงผลการพิจารณาปฏิเสธสินเชื่อได้ ณ สาขาที่ท่านยื่นคำขอ หรือติดต่อได้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888 พร้อมทั้งสามารถแจ้งความประสงค์ขอเอกสารประกอบการสมัครขอสินเชื่อคืนได้ที่ทุกสาขาของธนาคารกสิกรไทย ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ระบุในหนังสือแจ้งผลการขอสินเชื่อ 

วิธีการสมัคร/เปิดใช้บริการ
 • ส่งใบสมัครและเอกสารไปที่
   - ทุกสาขาของธนาคารที่คุณสะดวก

      - ส่งทางไปรษณีย์ไปที่ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายปฏิบัติการผลิตภัณฑ์สินเชื่อไม่มีหลักประกัน 47/7 หมุ่3 ถ.ป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

      - สมัครผ่านK-Contact Center 0 2888 8888

      - สมัครออนไลน์ ผ่าน www.kbankcard.com

รายการส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษ

สิทธิประโยชน์เฉพาะบัตรแพลทินัม *

 • บริการ Platinum Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง 0 2888 8889
 • สิทธิ์ในการใช้บริการห้องรับรองพิเศษ เมื่อเดินทางไปต่างประเทศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ฟรี 2 ครั้งต่อปี/ ท่าน (การนับสิทธิ์จะนับสิทธิ์เป็นรายลูกค้า โดยถือเอาประเภทบัตรบุคคลธรรมดาสูงสุดที่ผู้ถือบัตรมีอยู่)

 
*ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขแผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882