เงินฝากประจำ (Fixed Deposits )

การออมเงินอย่างมีจุดมุ่งหมาย คือวิถีทางหนึ่งในการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต ด้วยบัญชีเงินฝากประจำ ออมเงินตามกำหนดเวลา เงินก้อนผลิดอกออกผล รับดอกเบี้ยสูงกว่าในอัตราที่แน่นอน สร้างหลักประกันความมั่นคงในอนาคต
จุดเด่น
 • สะดวกสบายฝากถอนได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ ในอัตราที่แน่นอน
 • สามารถใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ หรือค้ำประกัน
 • สามารถขอให้ธนาคารออกหนังสือรับรองการหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝากได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • ปรับและต่อสมุดคู่ฝากได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
รายละเอียด
 • คุณสามารถเลือกเก็บออมเงินได้ตามกำหนดเวลาที่แน่นอน 3, 6, 12 หรือ 24 เดือน
 • กรณีเบิกถอนเงินจากบัญชีก่อนครบกำหนดฝาก ธนาคารคิดดอกเบี้ยตามที่กำหนด
วิธีการสมัคร/เปิดใช้บริการ
การเปิดบัญชี
 • เปิดบัญชีตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป
 
เอกสารประกอบการเปิดบัญชี 

บุคคลทั่วไป

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

บริษัท

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • ใบจดทะเบียนการค้า
 • รายงานการประชุมว่าด้วยเรื่องการเปิดบัญชีสกุลเงินต่างประเทศ พร้อมเงื่อนไขต่างๆ
 • ตัวอย่างลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ตามหนังสือรับรอง
รายการส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษ


แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882