ชื่อบริษัท
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 
ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจการธนาคารพาณิชย์
วันที่ก่อตั้ง
8 มิถุนายน 2488
เข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี
2519
ข้อมูล ณ กันยายน 2559 (งบการเงินรวม)    
สินทรัพย์รวม
2.742 ล้านล้านบาท
อันดับ 4 ด้วยสัดส่วนการตลาด** ร้อยละ 15.3
เงินให้สินเชื่อ*
1.672 ล้านล้านบาท
อันดับ 4 ด้วยสัดส่วนการตลาด** ร้อยละ 14.9
เงินฝาก
1.774 ล้านล้านบาท
อันดับ 4 ด้วยสัดส่วนการตลาด** ร้อยละ 15.9

อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น (CAR) 

19.46%***

กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROE) ของ 9 เดือนแรก ปี 2559

13.38%

กำไรสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROA) ของ 9 เดือนแรก ปี 2559

1.51%

จำนวนสาขา
1,119
จำนวนตู้ ATM
9,031
จำนวนพนักงาน
21,046
ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น ณ กันยายน 2559    
ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
KBANK, KBANK-F
ทุนเรือนหุ้น:
     ทุนจดทะเบียน
3.05 หมื่นล้านบาท
     ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว
2.39 หมื่นล้านบาท
จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว
2.4 พันล้านหุ้น
มูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Capitalization)
4.49 แสนล้านบาท
อันดับ 2 ของหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย
หมายเหตุ:

 

 

*     เงินให้สินเชื่อ ได้แก่ เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้หักรายได้รอตัดบัญชี 

                    **    อันดับสัดส่วนการตลาดของ สินทรัพย์รวม เงินให้สินเชื่อและเงินฝาก มาจากงบย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินรายเดือน (ธ.พ. 1.1)

                           ของ 14 ธนาคารพาณิชย์ไทย

                     ***   อัตราส่วนเงินกองทุนตามกฎหมายต่อสินทรัพย์เสี่ยงได้คำนวณตามหลักเกณฑ์ Basel III ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป  

                             อัตราส่วนเงินกองทุนเป็นแบบกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย กลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย หมายถึง กลุ่มธุรกิจ

                             ทางการเงินตามการกำกับแบบรวมกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย ธนาคารกสิกรไทย บริษัทของธนาคารกสิกรไทย  บริษัทให้บริการสนับสนุนงาน

                             ต่อธนาคารกสิกรไทย บบส.เพทาย และบริษัทอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

 

ข้อมูลธนาคารโดยย่อ


แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882