จรรยาบรรณฉบับนี้ ธนาคารได้กล่าวถึงหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และการปฏิบัติงานตามวิชาชีพของกรรมการและพนักงานของธนาคารกสิกรไทย

 

ธนาคารที่ดีประกอบด้วยคณะกรรมการและพนักงานทุกคนซึ่งมีคุณลักษณะตามคุณค่าที่ธนาคารมุ่งหวัง อันเป็นพื้นฐานแห่งความสำเร็จ การสืบสานความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของธนาคารจึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของกรรมการและพนักงานทุกคน ผู้มีหน้าที่ต้องดำรงไว้ซึ่งคุณค่าหลักที่ธนาคารมุ่งหวังในการปฏิบัติหน้าที่ประจำวันและในการตัดสินใจในทุกเรื่องของกรรมการและพนักงานทุกคน ดังเช่นที่ปรากฏไว้ในหลักการและระเบียบการปฏิบัติงานของธนาคาร

 

ภายใต้การแข่งขันทางธุรกิจอย่างเข้มข้นเพื่อให้ธนาคารสามารถดำรงความเป็นผู้นำและประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างสง่างาม    ธนาคารไม่เพียงมุ่งหวังเฉพาะผลสำเร็จของกิจการเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงวิธีการที่จะยังผลแห่งความสำเร็จเหล่านั้นด้วย ธนาคารจะไม่ใช้วิธีการหรือกระทำกิจการใดที่มิชอบต่อกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณ เพียงเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จ

 

เพื่อความชัดเจนและสะดวกสำหรับพนักงานในการทำความเข้าใจจรรยาบรรณฉบับนี้  จึงได้ใช้คำว่า “เรา” ให้มีความหมายรวมถึง กรรมการและพนักงาน ทุกคน และคำว่า  “ธนาคาร”  ให้หมายรวมถึง ธนาคารกสิกรไทยและการประกอบธุรกิจของธนาคารกสิกรไทย

 

รายละเอียดอื่นๆ ภายใต้จรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน

จรรยาบรรณฉบับนี้ ธนาคารได้กล่าวถึงหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และการปฏิบัติงานตามวิชาชีพของกรรมการและพนักงานของธนาคารกสิกรไทย

 

ธนาคารที่ดีประกอบด้วยคณะกรรมการและพนักงานทุกคนซึ่งมีคุณลักษณะตามจรรยาบรรณหลักที่ธนาคารมุ่งหวัง อันเป็นพื้นฐานแห่งความสำเร็จ การสืบสานความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของธนาคาร จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของเราทุกคน ผู้มีหน้าที่ต้องดำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณหลักที่ธนาคารมุ่งหวังในการปฏิบัติหน้าที่ประจำวันและในการตัดสินใจในทุกเรื่องของเราทุกคน ดังเช่นที่ปรากฏไว้ในหลักการและระเบียบการปฏิบัติงานของธนาคาร

 

ภายใต้การแข่งขันทางธุรกิจอย่างเข้มข้นเพื่อให้ธนาคารสามารถดำรงความเป็นผู้นำและประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างสง่างาม    ธนาคารไม่เพียงมุ่งหวังเฉพาะผลสำเร็จของกิจการเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงวิธีการที่จะยังผลแห่งความสำเร็จเหล่านั้นด้วย ธนาคารจะไม่ใช้วิธีการหรือกระทำกิจการใดที่มิชอบต่อกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณ เพียงเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จ

 

เพื่อความชัดเจนและสะดวกสำหรับพนักงานในการทำความเข้าใจจรรยาบรรณฉบับนี้  จึงได้ใช้คำว่า “เรา” ให้มีความหมายรวมถึง กรรมการและพนักงานทุกคน และคำว่า  “ธนาคาร”  ให้หมายรวมถึง ธนาคารกสิกรไทยและการประกอบธุรกิจของธนาคารกสิกรไทย

 

รายละเอียดอื่นๆ ภายใต้จรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน

การเคารพกฎหมายบ้านเมืองและรักษากฎระเบียบของธนาคาร

การดำเนินงานของธนาคารต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดกฎหมายบ้านเมือง และดำรงไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  ถือเป็นหัวใจหลักในการประกอบกิจการธนาคาร


ธนาคารกำหนดมาตรฐานสูงสุดในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

    • พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของธนาคาร และจารีตประเพณีอันดีงาม 
    • การฝ่าฝืนกฎหมายบ้านเมือง ระเบียบข้อบังคับ หรือกฎเกณฑ์ของธนาคาร โดยอ้างว่าเป็นการกระทำเพื่อเพิ่มผลกำไรให้แก่ธนาคาร มิใช่เหตุผลที่จะพึงรับฟัง
    • ธนาคารไม่จำเป็นต้องยอมรับหรือปฏิบัติตามกิจกรรมที่คู่แข่งของธนาคารหรือธนาคารอื่นถือปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจเสมอไป ธนาคารจะไม่กระทำการใดๆ ที่มิชอบด้วยกฎหมายบ้านเมือง โดยใช้ข้ออ้างว่ากฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของทางการดูเสมือนว่ามิได้มีผลใช้บังคับแล้ว หรือคู่แข่งของธนาคารก็มิได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับดังกล่าว
    • ธนาคารสนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ด้วยการไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงาน เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติงาน

 

ธนาคารประสงค์ที่จะเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีกับองค์กรที่กำกับดูแลกิจการธนาคาร เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจและความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยอาศัยการติดต่อประสานงานอย่างเปิดเผยและพร้อมให้ความร่วมมือ เพื่อให้ได้รับทราบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของธนาคารอย่างโปร่งใส รวมถึงการให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบแผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882