K-Cyber Banking
  K-Cyber
  K-Cash Connect
  ดาวน์โหลดใบสมัคร
  สมัครใช้บริการออนไลน์
  สมัครรับข่าวสาร

     คุ้มครองเพื่อสวัสดิการพนักงาน (PERFECT Employee Care Protection )

      

     เป็นการประกันกลุ่มในรูปแบบของการจัดสวัสดิการที่นายจ้าง (ผู้ถือกรมธรรม์) จัดให้กับพนักงานหรือลูกจ้างเพิ่มเติมจากระบบประกันสังคมที่มีอยู่เดิม โดยให้ความคุ้มครองด้านการประกันชีวิตและประกันภัยอื่นๆ แก่พนักงานทุกคนภายใต้กรมธรรม์ฉบับเดียว คุ้มครอง 24 ชั่วโมงทั่วโลกและไม่ตรวจสุขภาพ ซึ่งช่วยให้ไม่ต้องหนักใจกับการรับผิดชอบด้านการบริหารสวัสดิการพนักงาน ด้วยการโอนภาระและความเสี่ยงภัยในค่าใช้จ่ายที่ไม่แน่นอนให้กับบริษัทประกัน อีกทั้งพนักงานและลูกจ้างจะได้มีทัศนคติที่ดีกับนายจ้างและองค์กร ในแง่ของการเอาใจใส่ดูแล จัดมอบสวัสดิการพิเศษให้ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพนักงาน นอกจากส่วนของรายได้ในรูปค่าจ้างเงินเดือน

     จุดเด่น
      
     • สร้างสวัสดิการให้กับพนักงาน ครอบคลุมทั้งการประกันชีวิต  อุบัติเหตุ และ ประกันสุขภาพ
     • ยืดหยุ่นในการจัดแผนความคุ้มครองให้พนักงานได้หลากหลายตามความต้องการ ภายใต้งบประมาณที่กำหนด
     • ไม่ต้องสำรองค่ารักษาพยาบาล เพียงแสดงบัตรผู้เอาประกัน หรือบัตร Health Care
     • สามารถเลือกเข้ารับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลชั้นนำที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีมากกว่า 300 กว่าแห่งทั่วประเทศ
     • ไม่ต้องตรวจสุขภาพหรือแถลงสุขภาพ (ยกเว้นบางกรณี)
     • คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
     • สามารถนำเงินค่าเบี้ยประกันไปหักเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้
     รายละเอียด

      

     ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

     ผลประโยชน์และความคุ้มครอง บริษัทสามารถเลือกแผนความคุ้มครองได้ โดยประกอบไปด้วยความคุ้มครองต่อไปนี้

     • การประกันชีวิตกลุ่ม
     • การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
     • การประกันทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
     • การประกันสุขภาพกลุ่ม
     • การรักษาแบบผู้ป่วยในของโรงพยาบาล  (IPD)
     • การรักษาแบบผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล (OPD)
     • การักษาทางทันตกรรม (Dental Benefit)
     • รายละเอียดความคุ้มครอง ขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครองที่เลือก

      

     เงื่อนไขการใช้บริการ 

     • กิจการทุกประเภท สำหรับบริษัทที่มีพนักงานตั้งแต่  5 คนขึ้นไป
     • พนักงานลูกจ้างที่เอาประกันจะต้องเป็นพนักงานประจำที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาและมีอายุระหว่าง 15-65 ปีบริบูรณ์  มีสุขภาพสมบูรณ์  ณ  วันเริ่มทำประกัน
     • พนักงานที่มีสิทธิทุกคน (100%)  จะต้องเข้าร่วมการทำประกันกลุ่ม หากนายจ้างเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันเองทั้งหมด
     • ผู้เอาประกันต้องเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ตาม พรบ.ประกันสังคม
     • ถ้าหากมีการเรียกเก็บเงินสมทบจากพนักงานด้วย  จะต้องมีพนักงานเข้าร่วมในการประกันไม่น้อยกว่า  75%  ของพนักงานที่มีสิทธิทุกคน
     • โดยปกติการประกันกลุ่มจะไม่มีการตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่มีทุนประกันชีวิตไม่เกิน “ทุนประกันขั้นต่ำที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพ” (ยกเว้นบางกรณี)  แต่หากทุนประกันชีวิตเกิน 400,000 บาท ต้องทำการตรวจสุขภาพ
     • คุ้มครองโรคเรื้อรังที่มีประวัติการรักษาหรือได้รับการวินิจฉัยภายใน 90 วัน ก่อนกรมธรรม์จะมีผลบังคับ โดยจะคุ้มครองในปีกรมธรรม์ถัดไป
     • อัตราเบี้ยประกัน ขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครอง และจำนวนพนักงาน  โดยมีส่วนลดเบี้ยประกัน สำหรับจำนวนพนักงานตั้งแต่ 51 คนขึ้นไป 

      

     วิธีการสมัคร/เปิดใช้บริการ

      

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า หรือ K-BIZ Contact Center 0 2888 8822

     รายการส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษ
     แนะนำผลิตภัณฑ์

     แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
     1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882