K-Cyber Banking
  K-Cyber
  K-Cash Connect
  ดาวน์โหลดใบสมัคร
  สมัครใช้บริการออนไลน์
  สมัครรับข่าวสาร

    การประกันสุขภาพกลุ่มพนักงาน (PERFECT Employee Care Protection )

     

    เป็นการประกันกลุ่มในรูปแบบของการจัดสวัสดิการที่นายจ้าง (ผู้ถือกรมธรรม์) จัดให้กับพนักงานหรือลูกจ้างเพิ่มเติมจากระบบประกันสังคมที่มีอยู่เดิม โดยให้ความคุ้มครองด้านการประกันชีวิตและประกันภัยอื่นๆ แก่พนักงานทุกคนภายใต้กรมธรรม์ฉบับเดียว คุ้มครอง 24 ชั่วโมงทั่วโลกและไม่ตรวจสุขภาพ ซึ่งช่วยให้เจ้าของกิจการไม่ต้องหนักใจกับการรับผิดชอบด้านการบริหารสวัสดิการพนักงาน ด้วยการโอนภาระและความเสี่ยงภัยในค่าใช้จ่ายที่ไม่แน่นอนให้กับบริษัทประกัน อีกทั้งพนักงานและลูกจ้างจะได้มีทัศนคติที่ดีกับนายจ้างและองค์กร ในแง่ของการเอาใจใส่ดูแล จัดมอบสวัสดิการพิเศษให้ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพนักงาน นอกจากส่วนของรายได้ในรูปค่าจ้างเงินเดือน

    จุดเด่น
     
    • สร้างสวัสดิการให้กับพนักงาน ครอบคลุมทั้งการประกันชีวิต  อุบัติเหตุ และ ประกันสุขภาพ
    • ยืดหยุ่นในการจัดแผนความคุ้มครองให้พนักงานได้หลากหลายตามความต้องการ ภายใต้งบประมาณที่กำหนด
    • ไม่ต้องสำรองค่ารักษาพยาบาล เพียงแสดงบัตรผู้เอาประกัน หรือบัตร Health Care
    • สามารถเลือกเข้ารับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลชั้นนำที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีมากกว่า 300 กว่าแห่งทั่วประเทศ
    • ไม่ต้องตรวจสุขภาพหรือแถลงสุขภาพ (ยกเว้นกรณีที่ทุนประกันชีวิตตั้งแต่ 400,000 บาทขึ้นไป)
    • คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
    • สามารถนำเงินค่าเบี้ยประกันไปหักเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้
    • ขยายความคุ้มครองถึงคู่สมรสและบุตร (สำหรับการทำประกันสุขภาพ)
    รายละเอียด

     

    ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

    ผลประโยชน์และความคุ้มครอง บริษัทสามารถเลือกแผนความคุ้มครองได้ โดยประกอบไปด้วยความคุ้มครองต่อไปนี้

    • การประกันชีวิตกลุ่ม
    • การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
    • การประกันทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
    • การประกันสุขภาพกลุ่ม
    • การรักษาแบบผู้ป่วยในของโรงพยาบาล  (IPD)
    • การรักษาแบบผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล (OPD)
    • การักษาทางทันตกรรม (Dental Benefit)
    • การคลอดบุตร

    หมายเหตุ:รายละเอียดความคุ้มครอง ขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครองที่เลือก

     

    เงื่อนไขการใช้บริการ 

    • กิจการทุกประเภทที่มีการจดทะเบียนบริษัท สำหรับบริษัทที่มีพนักงานตั้งแต่  5 คนขึ้นไป
    • พนักงานลูกจ้างที่เอาประกันจะต้องเป็นพนักงานประจำที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาและมีอายุระหว่าง 15-65 ปีบริบูรณ์  มีสุขภาพสมบูรณ์  ณ  วันเริ่มทำประกัน
    • พนักงานที่มีสิทธิทุกคน (100%)  จะต้องเข้าร่วมการทำประกันกลุ่ม หากนายจ้างเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันเองทั้งหมด
    • ผู้เอาประกันต้องเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ตาม พรบ.ประกันสังคม
    • พนักงานในกิจการจะต้องเข้าร่วมในการประกันไม่น้อยกว่า  75%  ของพนักงานที่มีสิทธิทุกคน
    • โดยปกติการประกันกลุ่มจะไม่มีการตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่มีทุนประกันชีวิตไม่เกิน “ทุนประกันขั้นต่ำที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพ” (ยกเว้นบางกรณี)  แต่หากทุนประกันชีวิตเกิน 400,000 บาท ต้องทำการตรวจสุขภาพ
    • สำหรับกรณี IPD จะคุ้มครองโรคเรื้อรังที่มีประวัติการรักษาหรือได้รับการวินิจฉัยภายใน 90 วัน ก่อนกรมธรรม์จะมีผลบังคับ โดยจะคุ้มครองในปีกรมธรรม์ถัดไป (กรณี OPD คุ้มครองทุกกรณี)
    • อัตราเบี้ยประกัน ขึ้นอยู่กับทุนประกัน แผนความคุ้มครอง และจำนวนพนักงาน  โดยมีส่วนลดเบี้ยประกัน สำหรับจำนวนพนักงานตั้งแต่ 51 คนขึ้นไป 

    ผู้รับประกัน/ผู้นำเสนอ

    • บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
    • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ช00024/2546

     

    วิธีการสมัคร/เปิดใช้บริการ

    ติดต่อ   ส่วนบริการธุรกิจประกันบรรษัท   ธนาคารกสิกรไทย  สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ

                โทรศัพท์ : 02-470-6195 

                โทรสาร : 02-470-4692

     

    หมายเหตุ:

    • บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันเท่านั้น โดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
    • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
    รายการส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษ
    แนะนำผลิตภัณฑ์

    แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
    1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882