K-Cyber Banking
K-Cyber
K-Cash Connect
ดาวน์โหลดใบสมัคร
สมัครใช้บริการออนไลน์
สมัครรับข่าวสาร

การประกันสุขภาพกลุ่มพนักงาน (PERFECT Employee Care Protection )

เป็นการประกันกลุ่มในรูปแบบของการจัดสวัสดิการที่นายจ้าง (ผู้ถือกรมธรรม์) จัดให้กับพนักงานหรือลูกจ้างเพิ่มเติมจากระบบประกันสังคมที่มีอยู่เดิม โดยให้ความคุ้มครองด้านการประกันชีวิตและประกันภัยอื่นๆ แก่พนักงานทุกคนภายใต้กรมธรรม์ฉบับเดียว คุ้มครอง 24 ชั่วโมงทั่วโลกและไม่ตรวจสุขภาพ ซึ่งช่วยให้เจ้าของกิจการไม่ต้องหนักใจกับการรับผิดชอบด้านการบริหารสวัสดิการพนักงาน ด้วยการโอนภาระและความเสี่ยงภัยในค่าใช้จ่ายที่ไม่แน่นอนให้กับบริษัทประกัน อีกทั้งพนักงานและลูกจ้างจะได้มีทัศนคติที่ดีกับนายจ้างและองค์กร ในแง่ของการเอาใจใส่ดูแล จัดมอบสวัสดิการพิเศษให้ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพนักงาน นอกจากส่วนของรายได้ในรูปค่าจ้างเงินเดือน

จุดเด่น
 
 • สร้างสวัสดิการให้กับพนักงาน ครอบคลุมทั้งการประกันชีวิต  อุบัติเหตุ และ ประกันสุขภาพ
 • ยืดหยุ่นในการจัดแผนความคุ้มครองให้พนักงานได้หลากหลายตามความต้องการ ภายใต้งบประมาณที่กำหนด
 • ไม่ต้องสำรองค่ารักษาพยาบาล เพียงแสดงบัตรผู้เอาประกัน หรือบัตร Health Care
 • สามารถเลือกเข้ารับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลชั้นนำที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีมากกว่า 300 กว่าแห่งทั่วประเทศ
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพหรือแถลงสุขภาพ (ยกเว้นกรณีที่ทุนประกันชีวิตตั้งแต่ 400,000 บาทขึ้นไป)
 • คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
 • สามารถนำเงินค่าเบี้ยประกันไปหักเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้
 • ขยายความคุ้มครองถึงคู่สมรสและบุตร (สำหรับการทำประกันสุขภาพ)
รายละเอียด

 ผลประโยชน์และความคุ้มครอง

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง บริษัทสามารถเลือกแผนความคุ้มครองได้ โดยประกอบไปด้วยความคุ้มครองต่อไปนี้

 • การประกันชีวิตกลุ่ม
 • การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • การประกันทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
 • การประกันสุขภาพกลุ่ม
 • การรักษาแบบผู้ป่วยในของโรงพยาบาล  (IPD)
 • การรักษาแบบผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล (OPD)
 • การักษาทางทันตกรรม (Dental Benefit)
 • การคลอดบุตร

หมายเหตุ:รายละเอียดความคุ้มครอง ขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครองที่เลือก

 

เงื่อนไขการใช้บริการ 

 • กิจการทุกประเภทที่มีการจดทะเบียนบริษัท สำหรับบริษัทที่มีพนักงานตั้งแต่  5 คนขึ้นไป
 • พนักงานลูกจ้างที่เอาประกันจะต้องเป็นพนักงานประจำที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาและมีอายุระหว่าง 15-65 ปีบริบูรณ์  มีสุขภาพสมบูรณ์  ณ  วันเริ่มทำประกัน
 • พนักงานที่มีสิทธิทุกคน (100%)  จะต้องเข้าร่วมการทำประกันกลุ่ม หากนายจ้างเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันเองทั้งหมด
 • ผู้เอาประกันต้องเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ตาม พรบ.ประกันสังคม
 • พนักงานในกิจการจะต้องเข้าร่วมในการประกันไม่น้อยกว่า  75%  ของพนักงานที่มีสิทธิทุกคน
 • โดยปกติการประกันกลุ่มจะไม่มีการตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่มีทุนประกันชีวิตไม่เกิน “ทุนประกันขั้นต่ำที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพ” (ยกเว้นบางกรณี)  แต่หากทุนประกันชีวิตเกิน 400,000 บาท ต้องทำการตรวจสุขภาพ
 • สำหรับกรณี IPD จะคุ้มครองโรคเรื้อรังที่มีประวัติการรักษาหรือได้รับการวินิจฉัยภายใน 90 วัน ก่อนกรมธรรม์จะมีผลบังคับ โดยจะคุ้มครองในปีกรมธรรม์ถัดไป (กรณี OPD คุ้มครองทุกกรณี)
 • อัตราเบี้ยประกัน ขึ้นอยู่กับทุนประกัน แผนความคุ้มครอง และจำนวนพนักงาน  โดยมีส่วนลดเบี้ยประกัน สำหรับจำนวนพนักงานตั้งแต่ 51 คนขึ้นไป 

ผู้รับประกัน/ผู้นำเสนอ

 • บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
 • บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ช00024/2546

 

วิธีการสมัคร/เปิดใช้บริการ

ติดต่อ   ส่วนบริการธุรกิจประกันบรรษัทและธุรกิจขนาดย่อม ธนาคารกสิกรไทย  สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ        

คุณสิรีธร น้อยเจริญ
โทร. 02-470-6195 / 085-911-63515 E-mail : sireethorn.n
@kasikornbank.com

คุณวีรยา เจียมวิริยะกุล
โทร. 02-470-6793 / 085-911-7043 E-mail : veeraya.ji
@kasikornbank.com

โทรสาร : 02-470-4692

หมายเหตุ:

 • บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันเท่านั้น โดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
รายการส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษ
แนะนำผลิตภัณฑ์


แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882