ดาวน์โหลดใบสมัคร
สมัครใช้บริการออนไลน์
สมัครรับข่าวสาร

สมัครใช้บริการ

แบบฟอร์มสำหรับขอใช้บริการธุรกิจต่างประเทศ

เป็นแบบฟอร์มหรือใบคำขอใช้บริการธุรกิจต่างประเทศ ทั้งด้านการนำเข้าและส่งออก ที่ธนาคารจัดทำขึ้นให้เป็นในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การกรอกรายละเอียดในใบคำขอใช้บริการทำได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว เนื่องจากสามารถนำไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป ที่มีโปรแกรม Adobe Acrobat Reader เท่านั้น (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) โดยท่านสามารถขอ คัดลอกไฟล์แบบฟอร์มที่ท่านต้องการได้จากศูนย์ธุรกิจต่างประเทศทุกแห่งของธนาคาร หรือ ดาวน์โหลด ได้จาก เว็บไซต์ของธนาคาร และนำไปใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องใช้แบบฟอร์มหรือใบคำขอใช้บริการต่างๆ ที่ธนาคารจัดพิมพ์ขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วยแบบฟอร์มต่างๆ ดังต่อไปนี้ (คลิกที่ชื่อใบคำขอ เพื่อดาวน์โหลด)


ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับบริการด้านการค้าระหว่างประเทศ   คลิกที่นี่

แบบฟอร์มด้านนำเข้า

FileDownload
ใบคำขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตไปต่างประเทศ (510 KB)  
ใบคำขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตภายในประเทศ (458 KB)  
ใบคำขอแก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต (505 KB)
ใบคำขอสินเชื่อสินค้าเข้า (ภาษาอังกฤษ) (263 KB)
ใบคำขอสินเชื่อสินค้าเข้า (ภาษาไทย) (172 KB)
หนังสือรับรองการออกหนังสือค้ำประกันและ/หรือการสลักหลังใบสั่งปล่อยสินค้า (436 KB)
คําขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกัน (225 KB)
คำขอแก้ไขหนังสือค้ำประกันระหว่างประเทศ (481 KB)

แบบฟอร์มด้านส่งออก

FileDownload
ใบคำขอเรียกเก็บเงิน/คำสั่งการรับซื้อ/ซื้อลดตั๋วสินค้าออก (499 KB)
ใบคำขอเรียกเก็บเงิน/คำสั่งการรับซื้อ/ซื้อลดตั๋วสินค้าออก และแบบฟอร์มตั๋วแลกเงิน (575 KB)
ใบคำขอรับซื้อ/ซื้อลดตามเอกสารสินค้าออกที่มีเลตเตอร์ออฟเครดิตกำกับ (477 KB)
ใบคำขอรับซื้อ/ซื้อลดตามเอกสารสินค้าออกที่มีเลตเตอร์ออฟเครดิตกำกับ และแบบฟอร์มตั๋วแลกเงิน (559 KB)
ใบคำขอให้ธนาคารยืนยันการชำระเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต (431 KB)
ใบคำขอโอนเลตเตอร์ออฟเครดิต (612 KB)
แบบฟอร์มตั๋วแลกเงิน (สำหรับตั๋ว BC) (217 KB)
แบบฟอร์มตั๋วแลกเงิน (สำหรับตั๋ว LC ) (223 KB)

แบบฟอร์มบริการเงินโอนระหว่างประเทศ

FileDownload
ใบคำขอโอนเงินไปต่างประเทศ (4 MB)
ใบคำขอโอนเงินไปต่างประเทศ (2D Barcode) (1 MB)
แบบฟอร์มการรับเงินโอนจากต่างประเทศ (1 MB)
แบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ (เฉพาะธุรกรรมตั้งแต่ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด) (320 KB)

แบบฟอร์มอื่นๆ

FileDownload
ใบสมัคร/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการใช้บริการเสริมเงินโอนระหว่างประเทศลูกค้าบุคคลธรรมดา (2 MB)
ใบสมัคร/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการใช้บริการเสริมเงินโอนระหว่างประเทศลูกค้านิติบุคคล (3 MB)
หนังสือมอบอำนาจการยื่นภาษีหัก ณ ที่ จ่าย 3% (44 KB)
ใบคำขอสมัครใช้บริการ Trade e-Report (368 KB)
ใบคําขอเปลี่ยนแปลงการใช้บริการ Trade e-Report (369 KB)
ใบคำขอเปลี่ยนแปลงการใช้บริการ K-Trade Connect (520 KB)
ใบคำขอสมัครใช้บริการ K-Trade Connect (834 KB)
แบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ (320 KB)
ใบคำขอโอนเงินที่เรียกเก็บจากต่างประเทศเพื่อโอนเข้าบัญชีบุคคลที่สามที่เกิดจากการส่งสินค้าออกตามเลตเตอร์ออฟเครดิต (164 KB)
สัญญารับชำระหนี้สำหรับการรับซื้อลดตั๋วแลกเงินที่เกิดจากการส่งสินค้าออกตามเลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลที่สาม (146 KB)
ใบคำขอให้ธนาคารจัดสรรเงินโอนที่มาจากต่างประเทศเพื่อโอนเข้าบัญชีบุคคลที่สาม (156 KB)
ใบคำขอโอนเงินภายในประเทศระหว่างบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (2 MB)
หนังสือมอบอำนาจการยื่นแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ (49 KB)


แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882