หุ้นกู้

 

หุ้นกู้ คือ ตราสารหนี้ประเภทหนึ่งที่ออกโดยภาคเอกชน เพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุนสถาบันและประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายกิจการ ซึ่งหุ้นกู้โดยทั่วไปจะมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป บริษัทผู้ออกหุ้นกู้จะอยู่ในฐานะผู้กู้เงินในขณะที่ผู้ถือหุ้นกู้ถือเป็นผู้ฝากเงินและได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยตามอัตราทีกำหนด  โดยจะได้รับคืนเงินต้นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา หรือ ตามช่วงเวลาที่กำหนด  

 

หุ้นกู้สามารถแบ่งแยกตามประเภทของหลักประกัน ได้ดังนี้คือ หุ้นกู้มีประกัน และ หุ้นกู้ไม่มีประกัน

 

หุ้นกู้มีประกัน คือ หุ้นกู้ที่มีหลักประกันเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ ซึ่งสิทธิ์หรือความเป็นเจ้าของในหลักประกันนั้นจะถูกโอนให้ผู้ถือหุ้นกู้เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ทำผิดสัญญาหรือผิดนัดชำระหนี้  ประเภทของหลักประกันที่ได้รับการยอมรับทั่วไป คือ ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง การค้ำประกัน และการโอนสิทธิรายได้จากโครงการ เป็นต้น

 

หุ้นกู้ไม่มีประกัน ตามความหมายของ businessdictionary.com คือ หุ้นกู้ที่ไม่มีหลักประกันการชำระหนี้ ใช้เพียงความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของผู้ออกหุ้นกู้เป็นประกัน

 

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.9/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่    ในกรณีที่หุ้นกู้ที่เสนอขายเป็นหุ้นกู้มีประกันไม่ว่าหลักประกันของหุ้นกู้นั้นจะได้จัดให้มีพร้อมกับการเสนอขายหุ้นกู้หรือจัดเพิ่มเติมขึ้นในภายหลัง หลักประกันของหุ้นกู้ดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี้

 

(1)          เป็นทรัพย์สินหรือการค้ำประกันที่มีการดำเนินการให้มีผลบังคับได้ตามกฎหมายโดยคำนึงถึงสภาพของหลักประกันแต่ละประเภท สามารถดำรงได้ตลอดอายุหุ้นกู้ และดูแลได้โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้


 

(2)          ในกรณีที่หลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสัญญาเช่าระยะยาว ผู้ออกหุ้นกู้ต้องจัดให้มีการประเมินค่าของหลักประกันดังกล่าวโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ  ทั้งนี้ การประเมินราคาหรือการคำนวณมูลค่าของหลักประกันต้องคำนึงถึงสิทธิและภาระผูกพันใด ๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยบทกฎหมายหรือโดยสัญญาที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันนั้นด้วย และต้องจัดทำขึ้นไม่เกินกว่าหนึ่งปีก่อนวันที่ออกหุ้นกู้นั้น  เว้นแต่จะเป็นกรณีที่ราคาหรือมูลค่าของหลักประกันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเวลาดังกล่าว ให้ผู้ออกหุ้นกู้จัดให้มีการประเมินค่าหลักประกันดังกล่าวใหม่

ในกรณีการออกหุ้นกู้มีประกันโดยหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องดำเนินการจดทะเบียนให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เป็นผู้รับทรัพย์สินนั้นเป็นประกันตามกฎหมายด้วย

 

โดยทั่วไปผู้ถือหุ้นกู้มีประกันจะมีสิทธิของความเป็นเจ้าหนี้เหนือกว่าผู้ถือหุ้นกุ้ไม่มีประกัน เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ผิดสัญญาหรือผิดนัดชำระหนี้ ผู้ถือหุ้นกู้มีประกันจะได้รับชำระหนี้ก่อนผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีประกัน และเนื่องจากหุ้นกู้มีประกันมีแนวโน้มที่จะมีความเสี่ยงต่ำกว่า จึงจะมีผลตอบแทนที่ต่ำกว่าหุ้นกู้ไม่มีประกันแผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 02-8888888 โทรสาร: 02-8888882