Import B/C

วิธีการที่ผู้ซื้อหรือผู้นำเข้าชำระเงินตามเอกสารเรียกเก็บเงิน ที่ผู้ขายส่งผ่านธนาคารของตนมาเรียกเก็บเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อผ่านธนาคารของผู้ซื้อ เหมาะกับผู้ซื้อที่มีอำนาจ
ต่อรองสูง ผู้ขายไว้วางใจ และต้องการนำเข้าสินค้าแต่ไม่สามารถเปิด LETTER OF CREDIT ได้ ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินตามเอกสารเรียกเก็บเงินหรือรับรองตั๋ว กรณีเป็นการ
เรียกเก็บมีเงื่อนไขให้ผู้ซื้อกรณีเป็นการเรียกเก็บมีเงื่อนไขให้ผู้ซื้อชำระเงินในอนาคตโดยการรับรองตั๋วแลกเงินไว้กับธนาคาร