ภูมิประเทศและทรัพยากรธรรมชาติ

            
              "ข้อมูลทั่วไปของประเทศจีนชื่อทางการ  สาธารณรัฐประชาชนจีนเมืองหลวง  ปักกิ่งหรือเป่ยจิงตามภาษาราชการจีน ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ เป็นศูนย์กลางการปกครองของประเทศ ศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจการค้า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวัฒนธรรม เป็นที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ  หน่วยงานของสหประชาชาติ และองค์การระหว่างประเทศ สำนักข่าวจากต่างประเทศ รวมทั้งบริษัทต่างชาติจำนวนมาก ที่ตั้ง ตั้งอยู่ด้านตะวันออกของทวีปเอเชีย มีพื้นที่ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร นับว่าใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชีย มีพรมแดนติดต่อประเทศต่าง ๆ โดยรอบ 15 ประเทศ ได้แก่ เกาหลีเหนือ รัสเซีย มองโกเลีย คาซัคสถาน เคอร์กิซสถาน ทาจิกิสถาน อัฟกานิสถาน ปากีสถาน อินเดีย เนปาล สิกขิม ภูฐาน พม่า ลาว และเวียดนาม โดยมีเส้นพรมแดนทางบกยาวกว่า 2 หมื่นกิโลเมตร ขณะที่ทิศตะวันออกและทิศใต้จดทะเลเหลือง ทะเลจีนตะวันออก และทะเลจีนใต้ พื้นที่ แผ่นดิน : 9,326,410 ตารางกิโลเมตร ผืนน้ำ : 270,550 ตารางกิโลเมตร รวมทั้งหมด : 9,596,960 ตารางกิโลเมตรขนาดพื้นที่ของประเทศ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก (รองจากรัสเซีย แคนาดา และสหรัฐอเมริกา)ความยาวชายฝั่งทะเล 14,500 กิโลเมตรภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมภาคพื้นทวีปที่มีหลากหลายรูปแบบ ลมเหนือจะมีอิทธิพลสูงในฤดูหนาว ในขณะที่ลมใต้จะมีบทบาทในฤดูร้อน มีผลถึง 4 ฤดู ที่แตกต่างกันอย่างเด่นชัด มีฤดูฝนปนอยู่กับฤดูร้อน ภูมิอากาศที่ซับซ้อน และหลากหลายของจีน มีผลให้สามารถแบ่งแถบอิงอุณหภูมิ กับแถบอิงความชื้นของภาคพื้นของประเทศจีนได้ คือแบ่งแถบอิงอุณหภูมิจากภาคใต้ถึงภาคเหนือเป็น แถบเส้นศูนย์สูตร ร้อนชื้น กึ่งร้อนชื้น อบอุ่น และแถบหนาวเย็น และแบ่งแถบอิงความแห้ง - ชื้น จากตะวันออกเฉียงใต้ ถึงตะวันตกเฉียงเหนือเป็นแถบความชื้นสูงสภาพภูมิศาสตร์พื้นที่ทางทิศตะวันออกไปทางใต้ถูกขนาบด้วยทะเลเหลือง ทะเลจีนตะวันออก และทะเลจีนใต้ พื้นที่ทางด้านตะวันตกเป็นแนวเทือกเขาสูงชันและที่ราบสูงทิเบต ทางด้านเหนือของที่ราบสูงเป็นที่ราบแอ่งกระทะขนาดใหญ่คือแอ่งทาลิมซึ่งเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งมาก

             จุดต่ำที่สุดและสูงที่สุดของประเทศจุดต่ำที่สุดของประเทศ คือ แอ่งกระทะทูหลูฟานจุดสูงที่สุดของประเทศ คือ ยอดเขาเอเวอร์เรสทรัพยากรธรรมชาติถ่านหิน เหล็ก ปิโตรเลียม สังกะสี ทังสเตน แมงกานีส ฯลฯการใช้ที่ดินพื้นที่เพื่อการเกษตร: 657,021, 000 เฮกตาร์ (1 เฮกตาร์เท่ากับ 100 เอเคอร์ หรือ 10000 ตารางเมตร)   
             #พื้นที่ประเภทสวนไร่นา: 11,813, 000 เฮกตาร์  
             #พื้นที่ประเภททุ่งหญ้า: 261,865, 000 เฮกตาร์พื้นที่เพื่อการก่อสร้าง: 32,720, 000 เฮกตาร์  
             #พื้นที่สำหรับที่พักอาศัย เหมืองแร่และอุตสาหกรรมการผลิต: 26,647, 000 เฮกตาร์ 
             #พื้นที่สำหรับการคมนาคมขนส่ง: 2,444, 000 เฮกตาร์  
             #พื้นที่สำหรับการชลประทาน: 3,629, 000 เฮกตาร์ (ปี 2550) พื้นที่ทดน้ำ 56,518,300 เฮกตาร์ (ปี 2550) จำนวนประชากร 1,328,020,000 คน (ปี 2551)โครงสร้างทางอายุ 0-14 ปี: 25,166 คน (19.0%)  15-59 ปี: 91,647 คน (69.0%)  60 ปีขึ้นไป: 15,989 คน (12.0%)   
             #65 ปีขึ้นไป: 10,956 คน (8.3%) (ปี 2551)อัตราการขยายตัวของประชากร  5.08‰ (ปี 2551)อัตราการเกิด 12.14‰ (ปี 2551)อัตราการตาย 7.06‰ (ปี 2551)โครงสร้างประชากรแยกตามเพศชาย 683,570,000 คน (51.5%) หญิง 644,450,000 คน (48.5%) (ปี 2551)อัตราบุตรแรกเกิดเสียชีวิตเฉลี่ย19 ‰  (ปี 2550)อายุคาดเฉลี่ยรวมประชากรทั้งหมด : 73 ปี (ปี 2550)ภาวะเจริญพันธุ์ : อัตราเด็กเกิดรอดต่อหญิงเคยสมรส1.7 (ปี 2550)อัตราการขยายตัวของผู้ป่วยเอดส์0.1% (ประมาณการปี พ.ศ. 2550)จำนวนผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อที่มีอาการ700,000 คน (ประมาณการปี พ.ศ. 2550)ประชากรและชนเผ่าชนเผ่าที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศจีนคือ ชนเผ่าฮั่น 92 % ของประชากรทั้งหมด อื่นๆอีก 55 ชนเผ่า 8 % ของประชากรทั้งหมด เช่น จ้วง แมนจู หุย ม้ง อุยกูร์ อี๋ ตูเจีย มองโกล ทิเบต ปู้ยีและ เกาหลีศาสนา เต๋า พุทธ มุสลิม (1%-2% ของประชากร) คริสเตียน (3%-4%) (พ.ศ. 2545) ภาษาจีนกลาง (ผู่ทงฮว่า)

             เป็นภาษาราชการ  ชาวจีนในมณฑลต่างๆ  มีภาษาพูดท้องถิ่นที่แตกต่างกัน เช่น เสฉวน หูหนาน แต้จิ๋ว ไหหลำ กวางตุ้ง ฮกเกี้ยน ฮักกา และเซี่ยงไฮ้ เป็นต้น  และการออกเสียงภาษาจีนกลางก็มีสำเนียงเพี้ยนไปตามท้องถิ่น  อัตราการอ่านออกเขียนได้ของประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปรวมประชากรทั้งหมด : 93% (ปี 2543-2550) "


     แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
     1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 0 2888 8888 โทรสาร: 0 2888 8882